GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОСТІР І ЧАС В ІСТОРІЇ ГЕОГРАФІЇ

(Толчевська О.Є., Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського "ХАІ" )

Зміст

Вступ
1. Географія та філософія
2. Простір і час у філософії та науці крізь призму історії людства
  2.1. Простір в історії географічних наук
    2.1.1 Найдавніші карти
    2.1.2 Давньогрецька епоха
    2.1.3 Епоха Середньовіччя
    2.1.4 Епоха Відродження і Новий час
    2.1.5 Розвиток картографії в кінці XVII-початку XX сторічь
    2.1.6 Розквіт географічної науки
  2.2 «Час» в географічних науках
  2.3. Зв'язок матерії, руху, простору і часу
3. Простір і час у географії
Підсумки
Література

 
ВСТУП

Серед найважливіших філософських понять, на яких тримаються основи нашого світогляду, поняття "простір" і "час" знаходяться на особливому положенні. Багато великих мислителів намагалися проникнути в сутність цих понять. І, хоча навіть дитині інтуїтивно ясно, що таке простір і час, але спроби мислителів висловити словами цю ясність не дають задовільних формулювань - щось важливе неодмінно вислизає, і навіть кілька томів коментарів не допомагають вхопити це [1].

У даній статті розглядаються фундаментальні категорії фізичної реальності, якими є простір і час. Розмови про ці категорії ведуться постійно, а питання географії, особливо пов'язана як із самостійним розвитком природи, так і зі зміною природи під впливом людини і його господарської діяльності, зосереджені навколо них [2].

Найважливіше значення простору і часу, а також їх взаємозв'язку, в географії стане вже ясно при розгляді зв'язку найдавніших наук на землі, а саме географії та філософії, яка здійснюється передусім через співвідношення предметів їх досліджень. Велику групу філософських питань географії складають її теоретичні проблеми, пов'язані з конкретизацією таких філософських категорій, як "матерія", "рух", "простір", "час", "відображення" і т.п. Важливо простежити те як з розвитком наук змінювалося уявлення про ці категорії і їх взаємозв'язку, і чим сучасне розуміння цих речей відрізняється від уявлень стародавніх людей.

 
1. ЗВ'ЯЗОК ГЕОГРАФІЇ І ФІЛОСОФІЇ

"Географія є філософія природознавства. Вона одна відкриває нові горизонти, які часто затьмарюються в чисто систематичних науках ... Головне завдання географії - дати читачеві зв'язок між історією земної кулі і явищами життя, що тепер на ній відбуваються» - говорив великий російський географ Краснов Андрій Миколайович.

Географія (у перекладі з грецької - "землеопис") - наука, що зародилася на зорі розвитку людської цивілізації. Протягом століть вихідні уявлення про географію були одним цілим з філософією. Філософські та природничо-наукові погляди стародавнього світу пов'язані. Філософія для всіх наук і для географії, в тому числі, виступала наукою, яка здійснює збір та об'єднання інформації. Будучи залежною від філософії у вирішенні основних питань, географія грала певну роль у розвитку суміжних наук і філософії. Про це свідчать, наприклад, великі географічні відкриття. Планетарні подорожі в різні регіони Землі, розпочаті з кінця XV в., викликали докорінні зміни в уявленнях про навколишній світ. Вони призвели до формування гуманістичного світогляду, відродженню стихійної діалектики древніх людей. Розпочався процес перетворення природознавства в справжню науку [3].

Розвиток географічних знань завжди перебував під впливом або матеріалістичної, або ідеалістичної філософії, схильне до метафізичного або діалектичного світорозуміння. Виникнення діалектичного матеріалізму означало для географії початок нового етапу розвитку. Так, А.А.Грігорьев на початку 30-х рр.. ХХ ст. виступив з концепцією географічної форми руху матерії [4]. Вона дозволила зрозуміти об'єкт географії з діалектико-матеріалістичної позиції на єдність матерії і форм її існування: руху, простору і часу.

Як вже було сказано вище, зв'язок географії та філософії здійснюється передусім через співвідношення предметів їх дослідження. Філософія як наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення вивчає тільки "загальне", яке існує тільки в "одиничному". Так само це властивість характерна і для законів географічної науки.

Найбільш чітко простежується зв'язок цих двох наук при розгляді, так званих, філософських питань географії [3]. До них відносяться, перш за все, ті теоретичні проблеми географії, які пов'язані з вирішенням основного питання філософії, питання про співвідношення свідомості і матерії, знання і буття. При цьому частина цих питань ставитися до існування таких систем, як географічні ландшафти або економічні райони, кліматичні зони та ін. Інші філософські проблеми географії пов'язані з другою стороною основного питання філософії - питанням про пізнаваність світу. Серед них особливе місце займають питання про співвідношення об'єкта і методу дослідження або ж про співвідношення методів в географічному пізнанні.

Значну частину філософських питань географії формують проблеми, пов'язані з такими філософськими категоріями як "матерія", "рух", "простір", "час" і т.д. Діалектичний зв'язок матерії і руху, простору і часу лежить в основі системного бачення об'єктивної реальності. Тому визнання географічних об'єктів як особливого структурного рівня організації матерії, особливої ​​географічної матерії, тягне за собою обов'язкове визнання географічної форми руху матерії, географічного простору і часу.

Наступна група філософських питань географії пов'язана з проблемами системної організації у світі. Такі системи як суспільство, біогеоценоз, геологічна система, в основі яких лежать конкретні форми руху матерії, є первинними і фундаментальними системами в Світі. І якщо географія вивчає одну з таких систем, то вся матеріалістична діалектика виступає як методологія географічного дослідження.

Більшу частину філософських питань географії утворюють питання діалектики розвитку географічних систем. Сюди відносять проблему джерела і рушійних сил географічних систем, ставлення внутрішнього і зовнішнього. Також особливе місце займають філософські проблеми географії, пов'язані з такими категоріями як "частина" і "ціле", "загальне" і "одиничне" і т.д. Дослідження найважливішою для географії проблеми єдності фізичної та економічної географії страждає від методологічно невірного підходу. Вже спочатку фізичну і соціальну географію розглядають як частини цілого (географії взагалі). Однак співвідношення між фізичною та економічною географією інше, ніж те, яке описується категоріями "частина" і "ціле".

Крім того велика кількість питань в географії пов'язана з визначенням місця географії у класифікації наук і розкриттям логіки її внутрішнього поділу. Географічна наука вивчає не тільки свій об'єкт - географічну форму руху матерії, але і всю систему зв'язків свого об'єкта з об'єктами прикордонних наук.

Наступна група філософських питань географії пов'язана з проблемою співвідношення суспільства і природи, природних і суспільних закономірностей. Ось деякі з них: як співвідносяться закони природи і суспільства; чи входить природа в суспільство або суспільство входить в природу; чи тотожні поняття «географічне середовище», «біосфера» і «довкілля», що таке географічне середовище і яка її роль у житті суспільства і т.д.

У всьому цьому проявляється зв'язок філософії та географії, що підтверджує зміцнення розвитку союзу між ними. Філософія і географія в даний час є взаємопов'язаними системами знання, які породжені суспільними потребами і є взаємодоповнюючими при вирішенні основоположних питань.

 
2. ПРОСТІР І ЧАС У ФІЛОСОФІЇ ТА НАУЦІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Людина завжди намагалася усвідомити своє становище в навколишньому світі, розмірковував над тим, що знаходиться там, де нас «немає». Перше уявлення про простір і час пов'язані з їх повсякденним розумінням. Уявлення людей про форму і розміри Землі складалися поступово протягом багатьох століть. Протягом всієї людської історії філософи висували і розробляли різні припущення про природу і будову світу. Так вже в первісному суспільстві формується розуміння простору як території, і як взаємного розташування різних угідь, об'єктів на цій території і як відстань між ними. Це було пов'язано з господарською діяльністю племен, що займалися збиранням, полюванням і рибальством.

 
2.1. Простір в історії географічних наук

Рідкісні області географії населення настільки наочно демонструють сьогодні спосіб мислення людства, як деякі напрямки в картографії та її історичний розвиток. Ця область, має вирішальне значення для розуміння усвідомлення людиною простору навколо себе. Вона переживає зараз своєрідний вибух у плані своїх технічних можливостей. У той же час у ній відбувається і глибока інтерпретаційна, воістину філософська революція. Даний феномен також формує історію розвитку людини та її уявлення про навколишній світ.

Таким чином картографія - це наука про пізнання дійсності. А карти представляють те як розуміє людина своє місце і місце своєї країни в історії. Далі розглядається розуміння людиною простору крізь призму історії картографії [5,6].

 
2.1.1 Найдавніші карти

Картографія з'явилася ще до появи писемності в первісному суспільстві. Про це свідчить, наприклад, те, що у народів, що не мали писемності в момент їх відкриття, були розвинені картографічні навички. Мандрівники, розпитували ескімосів північної Америки про розташування навколишніх островів і берегів, отримували від них описи у вигляді карт, намальованих на шматочках кори, на піску або на папері. Крім наскальних зображень, до нас дійшли давньоєгипетські і вавилонські карти, пов'язані з 3-1 тисячоліттям до н. е.., наприклад Вавилонська карта світу.

 
2.1.2 Давньогрецька епоха

Найдавніші греки, наприклад, філософи мілетської школи (приблизно VI століття до н. е.) вважали Землю диском, або чотирикутником. Однак, їх погляди були спірні так як, наприклад, філософ з тієї ж школи Анаксимандр, вважав Землю циліндром.

Однак, вже в IV столітті до н. е. почало затверджуватися вчення про кулястість Землі. Вже тоді з'явилися перші поняття про кліматичні зони, а отже, і географічній широті. Приблизно в 250 році до н. е. Ератосфен визначив за допомогою геометричних побудов радіус Землі з помилкою не більше 15% (рис.2.1). Його методика визначення широти ґрунтувалася на максимальній висоті Сонця над горизонтом.

  

Рисунок 2.1 – Геометричні побудови радіуса Землі в Давньогрецької епосі

Гіппарх розвинув вчення про широту та довготу і розробив перші картографічні проекції. На підставі відомостей та методики Гіппарха, Клавдій Птолемей склав великий довідник по координатах різних точок і підручник по складанню карт. Карти Птолемея до нас не дійшли, однак їх можна відновити за даними його довідника і методиками (рис.2.2).

Рисунок 2.2 – Карта світу складена Птоломєєм

Праці Птолемея були вершиною давньогрецького картографічного знання. Після цього відомості лише узагальнювались.

 
2.1.3 Епоха Середньовіччя

У ранньому Середньовіччі картографія занепала. Питання про форму Землі перестало бути важливим для філософії того часу, багато хто знову почав вважати Землю плоскою. Набули поширення так звані «Т і О» карти (рис. 2.3), на яких поверхня Землі зображувалася за допомогою дископодібної суші, оточеної океаном (буква О). Суша зображувалася розділеною на три частини – Європу, Азію і Африку. Європу від Африки відділяло Середземне море, Африку від Азії річка Ніл, а Європу від Азії ріка Дон (Tanais).

Рисунок 2.3 – «Т і О» карта

У той же час, традиції Птолемея багато в чому зберігалися арабськими вченими. Араби вдосконалили методи визначення широти Птолемея, вони навчилися використовувати спостереження зірок замість Сонця. Це підвищило точність. Вельми докладну карту тодішнього світу склав в 1154 році арабський географ і мандрівник Аль-Ідрісі. Цікава особливість карти Ідрісі (рис.2.4), як, втім, і інших карт, складених арабами - південь зображувався зверху карти.

Рисунок 2.4 – Карта світу Аль-Ідрісі

Деяку революцію в європейській картографії влаштувало введення в користування в кінці XIII-на початку XIV століть магнітного компаса. З'явився новий тип карт - докладні компасні карти берегів портолани. Докладне зображення берегової лінії на портоланах нерідко поєднувалося з найпростішим діленням на країни світла «Т і О» карт. Перший порто лан, який дійшов до нас датується 1296 роком. Портолани служили суто практичним цілям, і мало дбали про облік форми Землі.

 
2.1.4 Епоха Відродження і Новий час

У середині XIV століття почалася епоха Великих географічних відкриттів. А отже зріс і інтерес до картографії. Важливі досягнення картографії доколумбовського періоду - карта фра Мауро (ця карта, в деякому сенсі, дотримувалася концепції плоскої Землі) і «Земне яблуко» - перший глобус, складений німецьким географом Мартіном Бехаймом. Після відкриття Америки Колумбом в 1492 році в картографії з'явився цілий новий континент для дослідження та зображення. Обриси американського континенту стали ясні вже в 1530 році. Після появи книгодрукування картографічна справа почала стрімко розвиватися.

Деталізовані тривимірні макети, що збереглися в невеликій кількості археологічних знахідок і намальовані плани місцевостей - карти - широко застосовувалися в Імперії Інків в XV-XVI століттях на основі системи направляючих Секе [7], що виходять зі столиці Куско. Секе - це унікальний винахід народів Перу, що представляли собою уявні лінії-напрямні, що виходили з храму Коріканча в Куско в усі сторони Імперії Інків, а саме - до священних місць. Лінії були тісно пов'язані не тільки з географією і геометрією, але також і з астрономією і соціумом, оскільки кожне священне місце з'єднувалося у поданні андських народів також з небесними тілами: чорними туманностями, зірками і планетами; а також із соціальними групами. Час у Інків являло собою єднання з простором, зайнятою людиною. Лінії, що виходили з центру інкського світу, міста Куско, дозволяли визначити не тільки соціальні групи та 328 священних місць, але також деякі з них вважалися астрономічними обсерваторіями, що вказують місце деяких знаменних сонячних і місячних позицій.

Наступна революція в картографії - створення Герхардт Меркатором і Абрагамом Ортеліусом перших атласів Земної кулі (рис. 2.5). При цьому Меркатору довелося створити картографію як науку: він розробив теорію картографічних проекцій і систему позначень.

Рисунок 2.5 – Карта Європи Меркатора

Таким чином, в епоху Відродження та Нового часу люди починають точніше усвідомлювати своє місце в просторі. Уявлення про Світ стає більш усвідомленим і правдоподібним. Поява карт допомагає їм зрозуміти, що простір не обмежується тільки тим, що знаходиться навколо них, а існує на набагато більших відстанях.

 
2.1.5 Розвиток картографії в кінці XVII-початку XX сторічь

У XVII-XVIII сторіччі пошуки нових земель і шляхів велися з державним розмахом. Велике значення придбали фіксація, картографування і узагальнення набутих знань. Пошуки Південного материка закінчилися відкриттям Австралії та Океанії.

Лише наприкінці XIX сторіччя стали проводитися точні інструментальні зйомки на великих просторах і видаватися справжні топографічні карти різних держав у великих масштабах. Значні територіальні відкриття поєднувалися з глибокими теоретичними узагальненнями, відкриттям географічних законів (Гумбольдт, Ріттер, Реклю, Тюнен). Географія вже не обмежувалася описом фактів, а й намагалася дати їм пояснення.

Таким чином, простежуючи розвиток картографії протягом століть можна робити деякі висновки про те як мінялися уявленнях людей про навколишній простір.

 
2.1.6 Розквіт географічної науки

Розквіт географічної науки триває більше двох з половиною століть, від початку XVIII століття до сьогодення. Підйом наукової географії особливо відчутний починаючи від межі XVIII-XIX століть - часу найбільших успіхів капіталістичної системи виробництва, яка ознаменувалася промисловою революцією в країнах Європи та Великої Французької буржуазної революцією. У цей період потреба в знаннях, у тому числі в практичній і теоретичній географії безперервно зростала. Один за одним з'являються видатні географи [8].

На рубежі двох історичних етапів в 1650 р. в Нідерландах побачила світ праця видатного вченого свого часу Бернхарда Варенія (1622-1650) "Географія Генеральна".

Методологією і теорією географічної науки в Західній Європі після Бернхарда Варенія займалася плеяда видатних західно-європейських географів. І першим серед них є філософ і географ Іммануїл Кант. Вельми цікаві його філософські, загальнонаукові та географічні погляди. Кант створив вчення про "речі в собі". Він вважав, що світ - об'єктивна реальність, але він непізнаваний. Людство пізнає тільки свої відчуття, а не об'єктивну реальність світу, яка не залежить від відчуттів.

Дуже важливо зрозуміти відмінність в поясненні основних питань матеріалізму - об'єктивної реальності, пізнаваності світу І. Кантом, з одного боку, і матеріалістом-діалектиком Ф. Енгельсом у книзі "Діалектика природи" - з іншого. І. Кант писав про "речі в собі", Ф. Енгельс - про "речі для себе". Людство справді не пізнає світ до кінця. Але це не твердження принципової непізнаваності світу, а затвердження невичерпності і безмежності пізнання. Людство весь час наближається до абсолютного пізнання світу. Наука перетворює непізнану реальність ("річ у собі") в пізнану, перетворює на "річ для себе". Пізнаючи світ, людство отримує можливість використовувати навколишнє середовище для своїх потреб.

Загальнонаукові погляди І. Канта знайшли відображення в його космогонічної концепції. Повна назва книги наступна: "Загальна природна історія і теорія неба. Спроба оглянути і пояснити механізм походження всієї Світобудови згідно ньютоновським законам". Особливо оригінальна друга частина книги - "Про початковий стан природи, освіті небесних тіл, причини їх руху". Саме в ній викладається космогонічна гіпотеза І. Канта. Освіта сучасного впорядкованого Всесвіту з спочатку розсіяною матерією ("хаосу") він пояснює на другому етапі природними законами розвитку Всесвіту (частки хаосу притягуються один до одного за законом всесвітнього тяжіння І. Ньютона; нецентральні зіткнення спричиняють обертання; поступово виникають планети і Сонце в нашій сонячній системі). Але питання про те, яким світ був до того, як хаос почав упорядковуватися, Кант вирішує не на основі природних законів, а знову звертається до Бога. Стан хаосу, пише він, було наслідком "вічної ідеї божественного розуму".

Кант був не тільки видатним філософом, а й відомим географом свого часу. До географії та антропології мають відношення 27 творів Канта. І. Кант бачив у географії важливу виховну і пізнавальну дисципліну; вважав, що "без знання географії людина залишається тупою і обмеженою". У своїх лекціях Кант крім власне фізичного землезнавства дає географію людини і країнознавства.

В якості предмета фізичної географії Кант визначав "світ" в тій його частині, в якій ми з ним стикаємося; предметом фізичної географії є, таким чином, арена діяльності людини, середа його життя. У цьому проявився антропоцентричний підхід Канта до фізичної географії.

І ще одна ідея І. Канта знайшла пізніше численних дослідників. Це ідея про те, що географічний і історичний шлях вивчення природи принципово несумісні. "Географія та історія заповнюють весь обсяг нашого пізнання, - говорив Кант, - а саме: географія - простір, історія - час". Які саме закони розкололи науку на дві зазначені частини, Кант не пояснював і не міг пояснити. Ми ж тепер, навпаки, слідуючи М.В. Ломоносову, переконані в тому, що нічого не зрозуміємо, не вивчаючи географічні процеси і явища одночасно в просторі і в часі (єдиному просторі-часі). Зазначена ідея І. Канта пізніше була сприйнята і розвинена його багатьма зарубіжними послідовниками і отримала найменування хорологічної (просторової) концепції в географії.

Сучасник І. Канта - знаменитий німецький географ Олександр Гумбольдт. Наукова творчість А. Гумбольдта широка і одночасно конкретна. І головне, ґрунтується тільки на природних законах розвитку природи. Він займався питаннями, геоботаніки, кліматології і т.п. У його творах дуже багато цифр, різних кількісних коефіцієнтів.

Далі ідею Гумбольдта підтримав Чарльз Дарвін, який був, перш за все, географом-мандрівником. Двом великим географам-матеріалістам - А. Гумбольдту і Ч. Дарвіну - протистоїть ідеалістична особистість Карла Ріттера. Його основною ідеєю було: географія (тобто землезнавство) вивчає всю Землю. Її природа - єдність, створена творцем на благо європейця. К. Ріттер не самотній. Його ідеї стали на його батьківщині, в Німеччині, знаменням часу. Послідовник Ріттера - Фрідріх Ратцель в кінці минулого століття багато зробив у рамках фізичної географії. Далі французький географ Елізе Реклю каже: "Географія по відношенню до людини не що інше, як історія в просторі, точно так само, як історія є географією в часі". У той же час німецький географ Альфред Геттнер поклав в основу своєї теоретичної концепції старі ідеї І. Канта і К. Ріттера про "заповненні простору". Геттнер назвав цю концепцію хорологічною (просторової). Суть її полягала в тому, що географія досліджує території різної величини лише з просторової точки зору, тобто з точки зору взаємодії об'єктів різного походження в даний час, які їх "наповнюють". В основному творі Геттнера написано про те, що на зміни в часі "географія повинна дивитися, як на неминуче зло".

А. Геттнер був сучасником і співвітчизником великих математиків Генріха Маньківського та Альберта Ейнштейна. У нього на очах народилося нове уявлення про простір-час, про єдність простору і часу, про чотиривимірному просторі, одним з векторів якого є час. Але Геттнер пройшов повз цих чудових досягнень науки, залишився на традиційних позиціях І. Канта. Ідеї А. Геттнера зробили сильний вплив на сучасників. Так і в наші дні вони знову аналізуються, переглядаються, оцінюються. До цих пір можна читати і чути, особливо в зарубіжній географії, що географія - просторова наука, а не наука про сутність явищ земної поверхні, що вивчаються в просторі-часі.

Розуміння простору виявилося настільки необхідним для всього господарського і культурного життя народів, що воно майже в незмінному вигляді продовжує існувати і в даний час. Переїжджаючи з міста в місто, кажучи про співвідношення об'єктів і явищ на земній поверхні, ми і зараз розглядаємо все це або як переміщення в просторі, або як просторові співвідношення. Нове в розумінні простору, мабуть, пов'язано з його очевидною для нас властивістю тривимірності. Коли людина навчилася підкорювати повітряну стихію і, нарешті Космос, її виділення простору як території ускладнилося розумінням її як вмістилищем усіх предметів і явищ об'ємне розуміння простору. Уявлення про простір як співвідношенні об'єктів на території або як вмістища матеріальних предметів необхідно людині і, мабуть, буде залишатися в його повсякденному житті.

Формування повсякденного розуміння часу також пов'язане з господарською діяльністю людини, з різними сторонами життя суспільства. Тут і тривалість існування окремих предметів і явищ, і тривалість переходу від однієї точки території до іншої, і багато іншого. Все це змушувало людину складати уявлення про рівномірно поточний час. Тільки рівномірно поточний час, незалежно ні від яких умов, дозволяє здійснювати узгодженість у діях людей і в господарському, і в культурному житті.

 
2.2. «Час» в географічних науках

Людина відчувала у давнину ще більшу свою залежність від часу, так як з ним було пов'язано розуміння смерті, зупинки як його індивідуального часу, так і неминучого зникнення всього, що для нього було значимо і дорого в світі: від рідних і близьких до улюблених речей. Людина жила в часі і боялася його, що втілено у давньогрецькій міфології у фігурі Крона, одного з синів-титанів Урана. Крон, що символізує собою час, отримує владу над Землею, знаючи, що його повинен позбавити влади один з його синів. Він пожирає всіх синів, крім одного, Зевса, якого вдається сховати. У цьому епізоді час постає як потік, що відносить з собою в небуття все суще. Зрештою, Зевс перемагає Крона, і ця перемога мала настільки величезне значення, що трактується як початок нового часу, часу царювання олімпійців.

Таким чином, в архаїчній міфологічній свідомості час - це насамперед деякий «першочас». Він ототожнюється з «прасобитіями», своєрідними цеглинками міфічної моделі світу, що додає часу особливий сакральний характер зі своїм внутрішнім змістом і значенням, які вимагають особливої ​​розшифровки. Пізніше зазначені «першоцеглинки» часу перетворюються у свідомості людини в уявлення про початок світу, або початок епохи, яка може конкретизуватися протилежним чином: або як золотий вік, або як початковий хаос.

Міфічний час має властивість лінійності в сенсі розгортання з якоїсь нульової точки, з моменту творення світу. Але одночасно, вже виникнувши, час набуває властивість циклічності (повторюваності), що відповідає циклічності самого життя людей, що фіксується в різного роду календарних і сезонних ритуальних святах, заснованих на відтворенні подій міфічного минулого, які підтримують порядок і гармонію світового цілого [9].

Зрозуміло, що першими годинниками для людини могла служити тільки сама природа. Вона зверталася до процесів зміни дня і ночі, чергуванню фаз місяця та ін. Але, якщо це на початку влаштовувало людину, то з розвитком культури люди потребували все в більш точний час. Не знаходячи його тепер в природі, вони стали самі створювати рівномірно поточний процес: лили воду, спалювали свічки, пересипали пісок. Нарешті, були винайдені механічні годинники.

Подальше вдосконалення годин говорить про те, що людина продовжує винаходити рівномірно поточний процес, настільки необхідний йому як тимчасовий еталон, для вимірювання надзвичайно тонких процесів і явищ, які стали надбанням сучасного рівня цивілізації.

Таким чином, не знайшовши рівномірно поточний час в природі, людина змушена була створити його і постійно вдосконалювати. Іншими словами повсякденне розуміння часу як рівномірно поточного процесу є винаходом людини. Реальні процеси природи в силу різних причин не є рівномірно поточними.

Науки про Землю оперують з надзвичайно широким діапазоном тривалостей природних і соціальних процесів - від мікросекунд (проходження електричних розрядів в атмосфері) до мільярдів років (астрогеологічна історія Землі). Вивчення цього розмаїття призвело до пошуку одиниць «тривалості», що дозволяють порівнювати між собою розгортання в часі несхожих явищ. З пізнанням людиною навколишнього географічного середовища пов'язана і розробка ідеї про спрямованість, неповторюваність еволюції, яка задає незворотність ходу часу [10].

Глибоким проникненням у суть природних і суспільних явищ з'явилися ведантичні подання стародавнього Сходу про безперервний рух, символічно вираженому у формі постійно обертаючої свастики. Інший символ - змія, що кусає себе за хвіст, - розвиває першу ідею, розглядаючи рух як нескінченний ряд циклів. Нарешті, цей образ асимільований фігурою еволюційної спіралі, де циклічність органічно поєднується з необоротністю руху. Ця традиція була підтримана в античній філософії Гераклітом, Платоном, і Аристотелем. У новий час естафету підхопив Гегель. Однак умами дослідників природи ідея спрямованого розвитку оволоділа після робіт Ч.Ляйеля, Ж.Кювье і особливо Ч.Дарвіна. Їх працями було показано, що вигляд нашої планети безповоротно змінюється в результаті накопичення різноманітності геологічних і біологічних явищ. Палеонтологія і теорія еволюції лягли в основу відліку «земного» часу.

Паралельно з розвитком фактологічної бази наук про Землю безперервно відбувалася рефлексія, розробка методологічних основ цієї групи дисциплін. Одним з наслідків еволюції стала теорія усвідомлення своєрідності сприйняття часу в геології та географії. Утвердилася ідея нерозривного зв'язку часу і простору. Геологічні серії нашарувань виявилися психологічно злиті з рухом часу. Географи внесли в науку уявлення про цінності часу, а також про емоційний моменті, пов'язаному з оцінкою тривалості і давності. «Ніщо не заважає нам вводити час в наші рівняння, але при цьому слід пам'ятати, що час - це параметр, який оцінюється з урахуванням соціальних умов, а не просто величина, яка вимірюється в годинах за Гринвічем», - пише відомий американський географ Д. Харвей .

Логічно можливі дві симетричні точки зору щодо того, що ми вимірюємо, визначаючи тривалість події. По-перше, можна говорити що визначається деяка характеристика самої події або процесу, що відбувається в ньютоніанському часі, який йде незалежно до всього. Нічого нового про самий час ми при цьому не дізнаємося. По-друге, має право на життя і інша точка зору, згідно з якою час - це і є процеси, що здійснюються реально. Вимірюючи тривалість чого-небудь, ми визначаємо властивість залежної від процесу змінної - часу, пов'язаного з цим процесом. По суті вирішується питання, що первинне, що є першопричиною видимих ​​змін у навколишньому світі: хід Часу або інша причина, яку можна назвати Енергією або Законом загального розвитку і т.д. Як показав В. І. Вернадський, друга точка зору все більш завойовує уми вчених.

Таким чином, в різні епохи змінювалися і погляди на час. Спочатку він розглядається як тривалість, що знаходиться поза матеріальних тіл. Час є щось рівномірно поточне, однакове для всього Всесвіту. Час не пов'язаний ні з матерією, ні з рухом, ні з простором. Від Аристотеля до Декарта і Ломоносова, до французьких матеріалістів і російських мислителів Герцена і Чернишевського складається уявлення про час як тривалість існування матеріальних тіл. Час розглядається як форма буття матерії, як її атрибут - невід'ємна властивість. Однак, чим визначаються властивості самого часу, як він пов'язаний з простором і рухом ще залишається нез'ясованим.

Лейбніц вводить уявлення про час як про зміну подій, про тривалість станів, які змінюють один одного. До того ж, в суб'єктивно ідеалістичному розумінні часу, як форми чуттєвого споглядання у Канта є визначення часу, близьке до точки зору Лейбніца. Кант визначає час як зміну станів предмета. Матеріалістична діалектика розуміє час як форму буття матерії, пов'язану з простором і яка визначається рухом як способом існування матерії. Немає рівномірно поточного часу, поза матеріальних тіл і подій. Для кожної система, яка розвивається сама по собі, способом існування є конкретна форма руху матерії, має власний час, так само як і власний простір. Простір і час кінцевих матеріальних систем також нескінченний. Нескінченність часу означає якісну нескінченність конкретних форм часу нескінченного числа кожної системи, яка розвивається сама по собі.

 
2.3. Зв'язок матерії, руху, простору і часу

Розглянемо кілька наочних ілюстрацій зв'язку матерії, руху, простору і часу [2]. Це може бути Сонячна система. Гравітація була причиною взаємодії і є основою її існування і розвитку. Разом з тим, гравітаційна взаємодія обумовлює взаємне розташування планет на орбітах навколо Сонця. Гравітаційна взаємодія і є рух сонячної системи. Цей рух відбувається у просторі, тобто змінюється взаємне розташування Сонця і планет. Але цей рух відбувається і в часі, тобто одне йде після іншого, відбувається послідовна зміна у взаємному розташуванні компонентів сонячної системи. Якщо порівняти Сонячну систему з біологічною системою, яка розвивається сама по собі, наприклад, з лісовим біогеоценозом, в основі існування якого лежить вже інша, біологічна форма руху матерії, то легко можна побачити відмінність у просторі та часі цих систем, які будуть визначатися різницею їхніх форм існування - гравітаційної та біологічної форм руху матерії. Так, простір Сонячної системи має таку характерну для неї властивість як орбітальне.

Таким чином, простір є такою формою буття системи, сутність якої полягає у взаємному розташуванні компонентів цієї системи. Закономірності їх мінливого взаємного розташування (властивості простору) визначаються самим процесом їх взаємодії (формою руху).

Час як форма буття системі, що розвивається самостійно являє собою послідовне чергування її станів. Закономірності цього чергування також визначаються самим процесом взаємодії компонентів подібної системи. Тому простір і час, володіючи різними властивостями, являють собою різні форми буття матерії. Але оскільки будь-які зміни в просторі обов'язково супроводжуються змінами в часі - вони виступають як взаємопов'язані хоча і різні форми буття. Простір і час не можуть переходити один в одний. Також вони не можуть переходити в матерію, тому що є основними формами її буття, її невід'ємними властивостями.

 
3. ПРОСТІР І ЧАС У ГЕОГРАФІЇ

Майже всі науки незалежно від того, чи є вони суспільними, природними, гуманітарними або технічними, включають в свій інструментарій поняття "простір". Однак небагато знайдеться наук, для яких це поняття було б одним з базових. До їх числа поряд з фізикою і геометрією безсумнівно належить і географія.

В географії за допомогою поняття простору вдало схоплюють єдність (сумісність) різнорідних речей і цілісність світу. Про важливість поняття простір для географії свідчить те, що про просторовий підхід говорять як про ядро географічного пізнання.

У більшості наук і галузей знань, що використовують поняття "простір", воно хоч і вживається, але спеціально не обговорюється як методологічна і теоретична проблема. Географія ж не може залишатися осторонь від обговорення поняття "простір", бо останнє виступає в ній і в якості предмета та інструменту пізнання, ключового пояснювального принципу.

У сучасній географічній науці часто під простором розуміють область поширення, територію, ареал, тих чи інших рослинних або тваринних форм. Зрозуміло, що тут існує лише поверхневе схожість простору як форми буття географічних об'єктів з областю їх розповсюдження. Але часто буває важко відмовитися від сталої термінології. В економіко-географічній літературі також часто використовується категорія простору і часу. У математиці вживається поняття «математичний простір». Але ніхто з дослідників не називає математичний простір формою буття матерії. N-мірні простори математики є особливими методами дослідження і в цьому плані не підміняють простору як форми буття матеріальних систем. Географічний простір в економічній географії як і простір в математиці не є формою буття, а виступає як особливий метод дослідження [2]. Можливо, що різноманітні дослідження економічної географії містять уявлення про простір соціальних систем, в основі яких лежить матеріальне виробництво як соціальна форма руху матерії. Тоді це може дати багато для розуміння специфіки соціального простору і часу. Географічний простір і час при цьому залишається поза дослідженням.

Таким чином, можна констатувати той факт, що в географії склалося два уявлення про простір. Перше розглядає простір як певний метод дослідження. Друге ставить проблему розкриття сутності та характерних рис простору як форми буття географічних об'єктів.

Однак слід зазначити, що в останні роки географія здебільшого займається проблемами, пов'язаними зі зміненою людиною природою. Не можна ігнорувати той факт, що зараз на Землі не залишилося областей, не порушених на пряму чи опосередковано діяльністю людини. Тому, в якійсь мірі повинно зміниться і розуміння простору і часу в географії. Зараз географічний простір і час - це "симбіоз" істинно-географічного, біологічного та соціального простору і часу (під істинно-географічним мається на увазі простір і час, як форми буття матерії, яка рухається). Виходячи з цього географічний простір можна ототожнити з територією, на якій відбувається взаємодія природи і людини.

Внаслідок зростання населення нашої планети виникла гостра екологічна проблема простору, яка надалі стане основною, тому що людям просто не буде вистачати місця для розміщення та ведення господарської діяльності. Проблема часу, що виникає з цього, полягає в тому, що точно не можна знати, коли чисельність населення досягне кризового значення, і чи вистачить часу, щоб знайти рішення цієї проблеми і почати діяти.

Вже говорилося про зв'язок простору і часу, але деякі автори [11], що займаються економічною і соціальною географією, наполягають на нерозривності цих двох категорій, виходячи з того, що кожен час має свій простір, а кожен простір - свій час, і пропонують їх називати терміном "timespace", тобто "часом-простором" (ЧП). Таке ЧП - реальність, породжувана поточним соціальним розвитком і притаманна поточному соціальному аналізу.

В останні роки значення простору і часу в географії стало розкриватися у зв'язку з розвитком сучасної картографії. Дуже мало хто з тих, хто не пов'язаний з цією дисципліною, до кінця розуміють сутність картографічного технологічного вибуху, пов'язаного з появою комп'ютерної картографії, з розширенням можливостей географічних інформаційних систем (ГІС), з аналітичною методикою в просторовій і тимчасовій сферах, яка була немислима всього лише 20 років тому. Дуже важко встановити осмислену відмінність між ГІС і аналітичними програмами, оскільки вона нерідко є частинами одного і того ж процесу. Проте в плані аналітичної перспективи вона всього лише кілька років тому відкрила для себе, на основі теоретизування, цілий світ просторового аналізу. Існує і динамічний підхід в картографії, в якому просторові і тимчасові послідовності використовують спільно для того, щоб прогнозувати не тільки значення по горизонту часу, але і ті місця, де ці значення очікуються. У цьому випадку географ може використовувати серію карт, що показує зміни в одній змінній в перебігу певного відрізка часу, щоб спрогнозувати подальші карти [2].

Слід так само відзначити, що географічний простір на карті структурується присутністю і втручанням людини та її технологій.

Таким чином, у філософському плані простір і час постали як найважливіші атрибути буття, що характеризують функцію фізичних відносин між об'єктами [9].

 
ВИСНОВОК

В останні роки в усе більшому колі суміжних гуманітарних і природничих наук, а також в науках про людину з'являється все зростаюче розуміння вирішального значення простору і часу. Як вчені, так і практики поступово усвідомлюють, що майже будь-який фізичний процес і дії людини мають свою географію, а також історію. На якомусь рівні досить банально звучить твердження, що все існує в просторі і часі, але на більш просунутому і змістовному рівні цей постулат перетворюється в відчуття «часової просторовості», яка, розкриваючись, найбільш повно освячує взяту тему. Не можна не думати про XXI столітті інакше, як про "століття просторових уявлень", тобто про час, коли в людській свідомості знову повернеться у всій своїй масштабності географічне мислення. Все більша і більша кількість вчених доходять висновку, що певне місце завжди визначається в більш широкому, часто багатовимірному просторі. У практичному плані це означає, що будь-яке перспективне рішення опосередковано не тільки часом, але і місцем, а це «де» завжди фіксується в просторі, структурованому вельми складним шляхом.

Багато географів, що працюють над широким спектром проблем, відразу усвідомлюють, що дослідження, які не враховують змін на певних історичних відрізках, залишаються незакінченими і не можуть пояснити багатьох особливостей, які відбуваються в даний час. Дослідження тільки тоді є повними, коли оперуючи поняттями простору і часу, вчений може сказати, які були справи колись, і як все прийшло в той стан, в якому прибуває зараз. Все це значною мірою активізує географічний пошук.

Говорячи про сучасні географічні інформаційні технології, то їх ніколи не існувало б без найдавніших картографічних відкриттів, створених географами-філософами минулих епох, які присвячували своє життя проблемам дослідження, розуміння і усвідомлення простору і часу.

 
Література

 1. Пространство и время: понятия, порождаемые специальными фильтрами мышления  [Электроный ресурс] - Режим доступу: http://andmbe.euro.ru/spa-time.htm - Август-ноябрь 2002.
 2. Матюхина И. А., Пространство и время в географи. [Текст]: реф. Матюхина И. А; Российская академия наук. – М., 2000. – 22с.
 3. Кузнецов П. С., Некоторые итоги анализа философских понятий в физической географии./ Геогр. и прир. рес. № 1. – 1995,
 4. Григорьев А. А., Предмет и задачи физической географии./ Закономерности строения и развития географической среды., М. – 1966.
 5. Картография. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. [Электроный ресурс] - Режим доступу: http:// ru. wikipedia. org/ wiki/Картография – 11.03. 2013
 6. История географии. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электроный ресурс] - Режим доступу: http:// ru. wikipedia. Org /wiki /История_картографии – 15.03.2013
 7. Секе, Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электроный ресурс]  - Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Секе– 15.03.2013
 8. Орлёнок В. В., История географической науки [Электроный ресурс] / А.А. Курков, П.П. Кучерявый, С.Н.Тупикин, - Режим доступа: http://www.km.ru/referats/C39C0158605245F0B8D1B777CE9B7A3B
 9. Миронов В. В., Пространство и время. [Электроный ресурс] - Режим доступу: http://society.polbu.ru/mironov_philosophy/ch87_all.html
 10. Арманд А. Д., ВРЕМЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУКАХ. [Текст] // Конструкции времени в естествознании: на пути понимания к феномену времени. Часть 1. Междисципрлинарное исследование А.Д.Арманд. – М.,1996 – Часть1 – С. 201-233
 11. Wallerstein Immanuel, The timespace of world-systems analysis: a philosophical essay.// Hist. Geogr., 1993 – 23, № 1-2
 
До каталогу публікацій >>>
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
 
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua