GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про землеустрій
 

В редакції від 5 листопада 2009 року

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 
    Стаття 20. Обов'язковість землеустрою

    Землеустрій проводиться в обов'язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі:

    а) розробки документації із землеустрою щодо організації раціонального використання та охорони земель;

    б) встановлення та зміни меж об'єктів землеустрою, у тому числі визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України;

    в) надання, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок;

    г) встановлення в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельні сервітути);

    ґ) організації нових і впорядкування існуючих об'єктів землеустрою;

    д) виявлення порушених земель і земель, що зазнають впливу негативних процесів, та проведення заходів щодо їх відновлення чи консервації, рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, ущільнення, забруднення промисловими відходами, радіоактивними і хімічними речовинами та інших видів деградації, консервації деградованих і малопродуктивних земель.

    Заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку документацією із землеустрою, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, власниками землі, землекористувачами, у тому числі орендарями.

    Власники землі, землекористувачі, у тому числі орендарі, при здійсненні землеустрою зобов'язані забезпечити доступ розробникам документації із землеустрою до своїх земельних ділянок, що підлягають землеустрою.

 
    Стаття 21. Організація і планування землеустрою

    Організацію і планування землеустрою на загальнодержавному і місцевому рівнях здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених Конституцією України, Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.

 
    Стаття 22. Підстави проведення землеустрою

    Землеустрій здійснюється на підставі:

    а) рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою;

    б) укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою;

    в) судових рішень.

 
    Стаття 23. Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою

    Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою встановлюють порядок організації, державні стандарти, норми і правила виконання робіт із землеустрою, їх склад і зміст.

    Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами землеустрою.

 
    Стаття 24. Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою

    Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

    Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою розробляються і затверджуються в установленому законом порядку.

 
    Стаття 25. Документація із землеустрою

    Документація із землеустрою розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації.

    Види документації із землеустрою:

    а) загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;

    б) схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;

    в) проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень;

    г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

    ґ) проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;

    д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

    е) проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

    є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

    ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

    з) робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі - робочі проекти землеустрою);

    и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

    і) технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

    ї) спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання.

    Законами України та іншими нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші види документації із землеустрою.

    Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою.

    Документація із землеустрою формується і зберігається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 
    Стаття 26. Замовники і розробники документації із землеустрою

    Замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі.

    Розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.

    Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

 
    Стаття 27. Права та обов'язки замовників документації із землеустрою

    Замовники документації із землеустрою мають право:

    а) доручати розробникам виконання робіт із землеустрою;

    б) встановлювати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою;

    в) визначати строк виконання робіт і порядок розгляду документації із землеустрою;

    г) визначати за погодженням із розробником документації із землеустрою вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати;

    ґ) виступати власником документації із землеустрою;

    д) проводити індексацію вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;

    е) здійснювати контроль за виконанням робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом.

    Замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.

    Замовники документації із землеустрою зобов'язані:

    а) виконувати всі умови договору, а в разі невиконання або неналежного виконання нести відповідальність, передбачену договором і законом;

    б) надавати вихідну документацію, необхідну для виконання робіт із землеустрою;

    в) проводити відповідно до закону на конкурсній основі відбір розробників документації із землеустрою, що розробляється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

    г) прийняти виконані роботи та оплатити їх.

 
    Стаття 28. Права та обов'язки розробників документації із землеустрою

    Розробники документації із землеустрою мають право:

    а) виконувати роботи із складання документації із землеустрою;

    б) погоджувати із замовником наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою, строк виконання робіт, їх вартість та порядок оплати;

    в) вимагати індексації вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;

    г) авторства на створену ними документацію із землеустрою;

    ґ) здійснювати авторський нагляд за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою;

    д) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням документації із землеустрою і призводять до нецільового використання земель та їх псування;

    е) вносити пропозиції щодо оновлення застарілої або розробки нової документації із землеустрою.

    Розробники документації із землеустрою зобов'язані:

    а) дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою;

    б) інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою;

    в) виконувати всі умови договору.

    Розробники документації із землеустрою несуть відповідно до закону відповідальність за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених цією документацією.

    У разі невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою несуть відповідальність, передбачену договором і законом.

 
    Стаття 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою

    Документація із землеустрою включає в себе текстові та графічні матеріали і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на розробку відповідного виду документації.

    Документація із землеустрою розробляється на основі завдання на розробку відповідного виду документації, затвердженого замовником.

    Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою.

 
    Стаття 30. Погодження і затвердження документації із землеустрою

    Погодження і затвердження документації із землеустрою проводиться в порядку, встановленому Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.

 
    Стаття 31. Порядок внесення змін до документації із землеустрою

    Зміни до документації із землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, у тому числі орендарів, які затвердили проекти землеустрою.

 
    Стаття 32. Державний фонд документації із землеустрою

    Державний фонд документації із землеустрою формується на основі збору, обробки, обліку матеріалів, отриманих в результаті здійснення землеустрою.

    Документація із землеустрою Державного фонду документації із землеустрою є державною власністю і не може передаватись у приватну власність.

    Доступ до матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, що становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до закону.

    Розробники документації із землеустрою зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою. Використання цих матеріалів дозволяється лише з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

    Положення про Державний фонд документації із землеустрою, а також порядок надходження, обліку та зберігання матеріалів у ньому затверджує Кабінет Міністрів України.

 
    Стаття 33. Порядок користування документацією із землеустрою

    Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного фонду документації із землеустрою з дотриманням вимог цього Закону, інших законів України і Положення про Державний фонд документації із землеустрою.

    При користуванні документацією з Державного фонду документації із землеустрою забороняється:
копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних та інших матеріалів без відповідного на те дозволу;

    передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачено умовами користування відповідними матеріалами;

    передача документації із землеустрою, яка є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, організаціям, які не мають належних умов для забезпечення її зберігання.

    У разі втрати документації із землеустрою, що становить державну таємницю, користувачі зобов'язані повідомити про це Державний фонд документації із землеустрою та інші державні органи відповідно до законодавства України.

    Надання відомостей, що містяться в документації із землеустрою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

 
    Стаття 34. Топографо-геодезичні та картографічні роботи при здійсненні землеустрою

    Топографо-геодезичні та картографічні роботи проводяться з метою створення і своєчасного поновлення планово-картографічної основи при здійсненні землеустрою в порядку, визначеному Законом України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність".

    Інформаційний зміст і масштаб топографо-геодезичних та картографічних матеріалів визначаються з урахуванням використання цих матеріалів, детальності проектування, обстежень і вишукувань відповідно до закону.

 
    Стаття 35. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою

    Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 
    Стаття 36. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою

    Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою проводяться з метою отримання інформації про якісний стан земель, а також для виявлення земель, що зазнають впливу водної та вітрової ерозії, підтоплення, радіоактивного та хімічного забруднення, інших негативних явищ.

    Отримана в процесі обстежень інформація використовується для:

    а) проведення агроекологічної оцінки земель;

    б) розробки прогнозів і програм використання та охорони земель, схем і проектів землеустрою;

    в) ведення обліку про якісний стан земель;

    г) ведення моніторингу земель;

    ґ) прийняття органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування рішень про рекультивацію та консервацію земель, введення обмежень у використанні земель, відновлення, збереження та підвищення родючості ґрунтів, покращення природних ландшафтів тощо;

    д) розробки заходів із землеустрою щодо організації раціонального використання та охорони земель;

    е) обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

 
    Стаття 37. Бонітування ґрунтів при здійсненні землеустрою

    Бонітування ґрунтів проводиться з метою отримання показників для порівняння оцінки якості ґрунтів за їхніми основними природними властивостями.

    Критерієм бонітування є отримані при ґрунтових обстеженнях якісні показники ґрунтів, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах, і найповніше відображають родючість ґрунту.

    Дані бонітування ґрунтів використовуються при здійсненні землеустрою з метою розробки комплексу заходів із землеустрою щодо використання та охорони земель, збереження і підвищення родючості ґрунтів.

 
    Стаття 38. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою

    Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою виконуються з метою визначення якісних характеристик, економічної цінності та вартості земель у порядку, встановленому законом.

    Оцінка земель проводиться для порівняльного аналізу і прогнозу ефективності використання землі як природного ресурсу та основного засобу виробництва, а також при здійсненні цивільно-правових угод, для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, справляння державного мита та в інших випадках, визначених законом.

    Залежно від призначення оцінки земель проводиться економічна та грошова оцінка земель за методиками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 
    Стаття 39. Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою

    Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою провадиться з метою обліку і відображення положення земель з урахуванням природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур в єдиній системі класифікації.

    Природно-сільськогосподарське районування земель при здійснені землеустрою є основою для проведення оцінки земель, розробки схем і проектів використання та охорони земель.

    Порядок здійснення природно-сільськогосподарського районування земель визначає Кабінет Міністрів України.

 
    Стаття 40. Технічне та технологічне забезпечення землеустрою

    Технічне забезпечення землеустрою базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних та інших робіт.

    Технологічне забезпечення землеустрою базується на використанні сучасних інформаційних технологій і систем для збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.

    Основою інформаційного забезпечення землеустрою є автоматизовані системи, призначені для обробки даних земельно-кадастрових, топографо-геодезичних та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення земельної статистики, прогнозування, планування, проектування, картографування, організаційного управління.

 
    Стаття 41. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою

    Консалтингові послуги з питань землеустрою передбачають:

    а) консультування власників землі та землекористувачів щодо раціонального використання та охорони земель;

    б) надання інформації про результати досліджень щодо використання та охорони земель, запровадження і здійснення природоохоронних заходів тощо;

    в) надання інформаційних послуг з питань земельного законодавства, здійснення цивільно-правових угод, оцінки земель, оподаткування, оренди та інших послуг щодо земельних ділянок;

    г) наданнясільськогосподарським товаровиробникам і громадянам практичної допомоги щодо складання бізнес-планів.

    Консалтингові послуги землевласникам та землекористувачам надають юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми господарювання і форми власності та фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність у сфері землеустрою.

 

Розділ IV
ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

 
    Стаття 42. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України

    Державний кордон України визначається рішеннями Верховної Ради України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

    Документацію із землеустрою щодо визначення державного кордону України готує комісія, створена Кабінетом Міністрів України, яка узгоджує з відповідною комісією суміжної держави питання визначення державного кордону України.

    На основі узгодженого рішення цих комісій готується протокол визначення державного кордону України і відповідні графічні матеріали, які погоджуються Кабінетом Міністрів України і подаються на розгляд Верховної Ради України.

    На підставі рішення Верховної Ради України розробляється документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України.

 
    Стаття 43. Встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

    Встановлення державного кордону України в натурі (на місцевості) здійснюється відповідно до закону.

 
    Стаття 44. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель

    Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель розробляються в розвиток програм економічного, науково-технічного та соціального розвитку України і охорони довкілля.

    Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель визначають склад та обсяги першочергових і перспективних заходів з використання та охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.

    Порядок розробки загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 
    Стаття 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень

    Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень розробляються з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення тощо.

    Строки реалізації заходів, визначених схемою землеустрою і техніко-економічними обґрунтуваннями використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, залежать від поставлених завдань, але не можуть бути меншими 10-15 років.

 
    Стаття 46. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень

    Для встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж відповідних адміністративно-територіальних утворень.

    Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.

    Порядок розробки проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень установлюється законодавством України.

 
    Стаття 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

    Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення розробляються згідно з законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт.

    Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, а також встановлюється режим використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення.

    У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.

    Порядок розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 
    Стаття 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою

    З метою врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:

    а) інформують у разі необхідності населення через засоби масової інформації про заходи, передбачені землеустроєм;

    б) залучають представників громадських організацій та об'єднань громадян до участі в обговоренні загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель, схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень;

    в) готують пропозиції щодо врахування інтересів територіальних громад при здійсненні землеустрою.

 
Структура документу
 

Розділ I
Загальні положення

Розділ II
Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у сфері землеустрою

Розділ III
Організація і регулювання землеустрою

Розділ IV
Проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях

Розділ V
Землеустрій на місцевому рівні

Розділ VI
Державний і самоврядний контроль за здійсненням землеустрою

Розділ VII
Наукове, кадрове і фінансове забезпечення землеустрою

Розділ VIII
Відповідальність за порушен-ня законодавства у сфері землеустрою

Розділ IX
Прикінцеві положення

     

    Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про оренду землі"
 
Закон України "Про плату за землю"
 
Закон України "Про охорону земель"
 
Закон України "Про оцінку землі"
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1  2   3   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua