GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну експертизу землевпорядної документації
 

В редакції від 5 листопада 2009 року

    Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи здійснення державної експертизи землевпорядної документації та порядок її проведення.

 
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 
    Стаття 1. Поняття державної експертизи землевпорядної документації

    Державна експертиза землевпорядної документації (далі - державна експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об'єктів експертизи.

 
    Стаття 2. Правова основа державної експертизи землевпорядної документації

    Правову основу державної експертизи землевпорядної документації складають Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України "Про землеустрій", цей Закон, закони України та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері державної експертизи.

 
    Стаття 3. Сфера дії Закону

    Цей Закон регулює відносини, що виникають при проведенні державної експертизи землевпорядної документації.

    Дія цього Закону не поширюється на регулювання відносин, пов'язаних із проведенням науково-технічної експертизи, екологічної, судової та інших видів експертиз.

 
    Стаття 4. Завдання державної експертизи

    Основними завданнями державної експертизи є:

    організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів експертизи;

    перевірка відповідності об'єктів державної експертизи вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам;

    впровадження передових методів та підвищення якості розробки об'єктів державної експертизи;

    підготовка об'єктивних та обґрунтованих висновків державної експертизи.

 
    Стаття 5. Принципи державної експертизи

    Основними принципами державної експертизи є:

    законність;

    незалежність і компетентність при проведенні державної експертизи;

    об'єктивність досліджень об'єктів державної експертизи;

    повнота аналізу та обґрунтованість висновків державної експертизи;

    врахування досягнень науково-технічного прогресу, встановлених стандартів, норм і правил технічної та екологічної безпеки, інших нормативно-правових актів, міжнародних угод;

    відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість висновків державної експертизи.

 
    Стаття 6. Об'єкти державної експертизи

    Об'єктами державної експертизи є документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру.

 
    Стаття 7. Суб'єкти державної експертизи

    Суб'єктами державної експертизи є замовники та виконавці.

    Замовниками державної експертизи є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, землевласники, землекористувачі, підприємства, установи, організації і громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи, а також розробники об'єктів державної експертизи.

    Виконавцями державної експертизи є експерти, які працюють у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні знання, а також висококваліфіковані спеціалісти або наукові працівники, які залучаються цими органами до її проведення відповідно до закону (далі - експерти державної експертизи).

 
Розділ II
ФОРМИ І ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 
    Стаття 8. Форми державної експертизи

    Державна експертиза проводиться в обов'язковій, вибірковій та добровільній формах.

 
    Стаття 9. Обов'язкова державна експертиза

    Обов'язковій державній експертизі підлягають:

    загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;

    схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;

    проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень;

    проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

    проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;

    проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

    проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

    проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

    проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

    технічна документація з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

 
    Стаття 10. Вибіркова державна експертиза

    Вибіркова державна експертиза проводиться за ініціативою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій експертизі.

    Вибіркова державна експертиза не може перевищувати 10 відсотків об'єктів, які їй підлягають, по кожному розробнику.

    У разі виявлення порушень земельного законодавства розробниками об'єктів державної експертизи кількість об'єктів, що підлягають державній експертизі, визначається органом, який її здійснює.

    Вибіркова державна експертиза проводиться безоплатно, а в разі отримання негативного висновку - за кошти розробників об'єктів державної експертизи.

 
    Стаття 11. Добровільна державна експертиза

    Добровільна державна експертиза проводиться за ініціативою замовника або розробника об'єкта експертизи щодо об'єктів, які не підлягають обов'язковій державній експертизі.

 
    Стаття 12. Види державної експертизи

    Об'єкти державної експертизи можуть передаватися на первинну, повторну та додаткову державні експертизи.

 
    Стаття 13. Первинна державна експертиза

    Первинна державна експертиза передбачає проведення всіх необхідних заходів у процесі підготовки обґрунтованого висновку державної експертизи щодо об'єктів державної експертизи.

 
    Стаття 14. Повторна державна експертиза

    Повторна державна експертиза проводиться:

    у разі одержання негативного висновку первинної державної експертизи щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі;

    у разі спростування негативного висновку первинної державної експертизи;

    у випадку, визначеному частиною другою статті 36 цього Закону.

 
    Стаття 15. Додаткова державна експертиза

    Додаткова державна експертиза проводиться щодо об'єктів, по яких здійснено державну експертизу і щодо яких відкрилися нові відомості чи обставини, що не були належним чином відображені їх розробниками та мають значення для об'єктивного дослідження і оцінки об'єкта державної експертизи.

 
Розділ III
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 
    Стаття 16. Органи, що здійснюють регулювання у сфері державної експертизи

    Регулювання у сфері державної експертизи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері державної експертизи в межах повноважень, визначених законом.

 
    Стаття 17. Повноваження Верховної Ради України у сфері державної експертизи

    До повноважень Верховної Ради України у сфері державної експертизи належать:

    прийняття законів у сфері державної експертизи;

    визначення засад державної політики у сфері державної експертизи;

    вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до Конституції України.

 
    Стаття 18. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної експертизи

    До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері державної експертизи належать:

    реалізація державної політики у сфері державної експертизи;

    розробка і затвердження нормативно-правових актів з питань проведення державної експертизи в межах повноважень, визначених законом;

    встановлення порядку реєстрації об'єктів державної експертизи;

    координація діяльності органів виконавчої влади з питань проведення державної експертизи;

    встановлення типової форми висновку державної експертизи;

    організація здійснення державного контролю при проведенні державної експертизи;

    ініціювання проведення державної експертизи;

    вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.

 
    Стаття 19. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у сфері державної експертизи

    До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад у сфері державної експертизи належать:

    забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи;

    внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи;

    координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи;

    ініціювання проведення державної експертизи;

    вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.

 
    Стаття 20. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у сфері державної експертизи

    До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих державних адміністрацій у сфері державної експертизи належать:

    забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи;

    внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи;

    координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи;

    ініціювання проведення державної експертизи;

    вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.

 
    Стаття 21. Повноваження сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної експертизи

    До повноважень сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної експертизи належать:

    забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи;

    внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи;

    координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи;

    ініціювання проведення державної експертизи;

    вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.

 
    Стаття 22. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи

    Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

    До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи належать:

    внесення пропозицій про формування державної політики у сфері державної експертизи і забезпечення її реалізації;

    організація та проведення державної експертизи відповідно до закону;

    розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення порядку подання звітності у сфері державної експертизи;

    розроблення типової форми експертного висновку державної експертизи;

    залучення висококваліфікованих спеціалістів і наукових працівників до проведення державної експертизи;

    нормативно-методичне забезпечення та координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів у сфері державної експертизи;

    нормативно-методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи розробників об'єктів державної експертизи;

    здійснення в межах повноважень державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері державної експертизи;

    ініціювання проведення державної експертизи;

    узагальнення практики застосування законодавства з питань проведення державної експертизи та розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

    вирішення інших питань у сфері державної експертизи відповідно до закону.

 
Розділ IV
СТАТУС ЕКСПЕРТА ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 
    Стаття 23. Експерт державної експертизи

    Експертом державної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації, а також має практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років.

 
    Стаття 24. Права експерта державної експертизи

    Експерт державної експертизи має право:

    одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення державної експертизи;

    брати участь у проведенні експертного аналізу та оцінці об'єктів державної експертизи на всіх стадіях її проведення;

    брати участь у проведенні державної експертизи або відмовитися від участі в ній, якщо це не пов'язано з виконанням службових обов'язків та в інших випадках, визначених законом;

    на доступ у встановленому законодавством порядку до баз даних документації та матеріалів щодо питань, пов'язаних з об'єктами державної експертизи;

    ставити питання про відхилення поданої на державну експертизу документації чи матеріалів, які не відповідають вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам та правилам;

    вносити пропозиції щодо залучення до проведення державної експертизи висококваліфікованих спеціалістів і наукових працівників;

    вільно викладати особисту думку щодо експертного аналізу.

    Порушені права експерта державної експертизи підлягають поновленню, а винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

 
    Стаття 25. Обов'язки експерта державної експертизи

    Експерт державної експертизи зобов'язаний:

    дотримуватися встановлених строків та порядку проведення державної експертизи, відслідковувати відповідність об'єктів державної експертизи вимогам законодавства, а також встановленим стандартам, нормам і правилам;

    забезпечувати об'єктивне та якісне проведення державної експертизи;

    вносити обґрунтовані зауваження та пропозиції щодо матеріалів та документації, які підлягають державній експертизі;

    вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення державної експертизи;

    заявляти самовідвід у разі наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об'єкта державної експертизи.

 
    Стаття 26. Гарантії незалежності експерта державної експертизи

    Незалежність експерта державної експертизи забезпечується:

    проведенням державної експертизи у встановленому законом порядку;

    свободою вибору форм і методів експертного аналізу і оцінки та викладенням особистої думки з питань проведеного аналізу;

    забороною втручатися будь-кому в проведення державної експертизи, за винятком визначених законом випадків;

    захистом порушених прав експерта у встановленому законом порядку.

 
Структура документу
 

Розділ I
Загальні положення

Розділ II
Форми і види державної експертизи

Розділ III
Регулювання у сфері державної експертизи

Розділ IV
Статус експерта державної експертизи

Розділ V
Права та обов'язки замовників державної експертизи і розробників об'єктів державної експертизи

Розділ VI
Порядок проведення державної експертизи

Розділ VII
Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної експертизи

Розділ VIII
Міжнародні договори у сфері державної експертизи

Розділ IX
Прикінцеві положення

 
 
Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1  2   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua