GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну експертизу землевпорядної документації
 

В редакції від 5 листопада 2009 року

 
Розділ V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І РОЗРОБНИКІВ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 
    Стаття 27. Права замовників державної експертизи

    Замовники державної експертизи мають право:

    надавати спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи при здійсненні ними державної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів державної експертизи чи з окремих їх рішень та обґрунтувань;

    отримувати інформацію про хід проведення державної експертизи на всіх стадіях;

    порушувати питання про заміну експертів;

    знайомитися з висновками державної експертизи;

    ініціювати проведення добровільної та повторної експертизи відповідно до закону;

    використовувати відповідно до законодавства України результати і матеріали державної експертизи у своїй діяльності.

 
    Стаття 28. Обов'язки замовників державної експертизи

    Замовники державної експертизи зобов'язані:

    подавати необхідні матеріали та документацію для здійснення обов'язкової державної експертизи;

    надавати в разі необхідності додаткові відомості та матеріали для здійснення державної експертизи;

    ініціювати проведення первинної державної експертизи по об'єктах, що підлягають обов'язковій державній експертизі, та додаткової державної експертизи відповідно до закону;

    сприяти здійсненню державної експертизи;

    своєчасно вносити до документації щодо об'єктів державної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень та розрахунків, оплачувати виконані експертні роботи;

    виконувати вимоги висновків державної експертизи;

    вирішувати інші питання відповідно до закону.

 
    Стаття 29. Права розробників об'єктів державної експертизи

    Розробники об'єктів державної експертизи мають право:

    надавати спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів державної експертизи;

    знайомитися з висновками державної експертизи;

    ініціювати проведення державної експертизи відповідно до закону;

    вирішувати інші питання у сфері державної експертизи відповідно до закону.

 
    Стаття 30. Обов'язки розробників об'єктів державної експертизи

    Розробники об'єктів державної експертизи зобов'язані:

    передавати об'єкти на державну експертизу;

    сприяти спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи при проведенні ними державної експертизи в об'єктивному розгляді об'єктів експертизи;

    надавати спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державної експертизи при проведенні ними державної експертизи необхідні додаткові відомості та матеріали щодо об'єктів експертизи;

    своєчасно вносити до матеріалів та документації щодо об'єктів державної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень та розрахунків;

    виконувати вимоги висновків державної експертизи;

    виконувати інші обов'язки з питань проведення державної експертизи, передбачені законом.

 
Розділ VI
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 
    Стаття 31. Ініціювання проведення державної експертизи

    Обов'язкова державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об'єктів державної експертизи, а при вирішенні земельних спорів - також за клопотанням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

    Вибіркова державна експертиза проводиться за рішенням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи відповідно до закону.

    Добровільна державна експертиза проводиться за клопотанням (заявами) замовників чи розробників об'єктів державної експертизи.

 
    Стаття 32. Проведення державної експертизи

    Державна експертиза проводиться шляхом розгляду документації та матеріалів, а за необхідності - шляхом проведення обстежень у натурі (на місцевості).

    При проведенні державної експертизи досліджуються, перевіряються, аналізуються та оцінюються:

    питання дотримання вимог законодавства та встановлених стандартів, норм і правил при прийнятті проектних рішень;

    відповідність передбачених документацією і матеріалами заходів завданням на проектування, вимогам раціонального використання та охорони земель, а також дотриманню законних прав та інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів, держави і суспільства;

    еколого-економічна ефективність проектних рішень щодо запобігання їх негативного впливу на стан земельних ресурсів, суміжні земельні ділянки, ландшафт.

 
    Стаття 33. Процедура проведення державної експертизи

    Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного експертного висновку.

    Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріалів.

    Процедура проведення державної експертизи включає:

    перевірку наявності та повноти необхідних документів і матеріалів щодо об'єктів державної експертизи та їх реєстрацію (підготовча стадія);

    аналітичне опрацювання документів чи матеріалів щодо об'єктів державної експертизи, а в разі необхідності - проведення обстежень у натурі (на місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам (основна стадія);

    узагальнення окремих експертних досліджень, одержаної інформації, підготовку висновку державної експертизи та видачу його замовникам об'єктів державної експертизи (заключна стадія).

 
    Стаття 34. Строки проведення державної експертизи

    Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи.

 
    Стаття 35. Висновки державної експертизи

    Результатом проведення державної експертизи є висновок державної експертизи.

    Висновки державної експертизи повинні містити оцінку допустимості та можливості прийняття рішення щодо об'єкта державної експертизи і враховувати соціально-економічні наслідки.

    Якщо об'єкт державної експертизи підготовлений згідно з вимогами законодавства, встановленими стандартами, нормами і правилами, то він позитивно оцінюється та погоджується. У разі необхідності погодження може обумовлюватися певними умовами щодо додаткового опрацювання окремих питань та внесення коректив, виконання яких не потребує суттєвих доробок.

    Позитивні висновки державної експертизи щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи є підставою для прийняття відповідного рішення органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, відкриття фінансування робіт з реалізації заходів, передбачених відповідною документацією.

    Реалізація заходів, передбачених документацією із землеустрою та документацією з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріалами і документацією державного земельного кадастру щодо об'єктів обов'язкової державної експертизи, без позитивних висновків державної експертизи забороняється.

    У разі якщо об'єкт державної експертизи не повною мірою відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, він повертається на доопрацювання. При цьому вказуються конкретні вимоги, відповідно до яких необхідно внести зміни і доповнення до об'єкта державної експертизи.

    Об'єкт державної експертизи, який не відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, оцінюється негативно і не погоджується. Негативна оцінка об'єкта державної експертизи повинна бути всебічно обґрунтована відповідно до вимог законодавства, встановлених стандартів, норм і правил.

    Висновки державної експертизи після їх затвердження спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері державної експертизи є обов'язковими для прийняття до розгляду замовником і врахування при прийнятті відповідного рішення щодо об'єктів державної експертизи.

 
    Стаття 36. Термін дії висновків державної експертизи

    Позитивний висновок державної експертизи дійсний протягом строку дії об'єкта державної експертизи, але не більше трьох років від дня його видачі.

    Якщо у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не розпочато реалізацію заходів, передбачених об'єктом державної експертизи, то він підлягає повторній державній експертизі.

 
    Стаття 37. Спростування висновків державної експертизи

    Замовники або розробники об'єктів державної експертизи, заінтересовані у спростуванні висновків державної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтоване клопотання (заяву) про це до центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

    Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у місячний термін з дня отримання клопотання (заяви) розглядає його і за наявності підстав призначає проведення повторної державної експертизи.

    У разі спростування висновків державної експертизи, яку проводив центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, до проведення повторної державної експертизи залучаються незалежні експерти.

    У разі відмови в розгляді заяви про спростування висновків державної експертизи або незгоди з висновками повторної державної експертизи замовники або розробники об'єктів державної експертизи мають право звернутися до суду.

    Висновки державної експертизи можуть бути скасовані органом, який їх видав, у разі виявлення обставин, що могли вплинути на об'єктивність оцінки висновку.

    Позитивні висновки повторної державної експертизи є підставою для прийняття відповідним органом рішення або реалізації заходів, передбачених об'єктами державної експертизи, крім випадків оскарження їх у судовому порядку.

 
    Стаття 38. Оскарження рішень, прийнятих на підставі скасованих та визнаних недійсними висновків державної експертизи

    Рішення, прийняті відповідними органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування на підставі висновків державної експертизи, що скасовані або визнані недійсними, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до суду.

 
    Стаття 39. Фінансування державної експертизи

    Державна експертиза здійснюється за рахунок коштів замовника державної експертизи у випадках, визначених законом.

    Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень.

 
Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 
    Стаття 40. Правопорушення у сфері державної експертизи

    Правопорушеннями у сфері державної експертизи є:

    надання свідомо неправдивих відомостей про об'єкти державної експертизи;

    підготовка свідомо неправдивих висновків державної експертизи;

    фальсифікація висновків державної експертизи;

    незаконне втручання будь-кого у проведення державної експертизи або перешкоджання її організації та проведенню;

    умисне примушування або створення для експертів державної експертизи обставин, які зумовлюють незаконне чи необ'єктивне проведення державної експертизи або підготовку необґрунтованих чи свідомо недостовірних висновків, дискредитація або переслідування експертів державної експертизи у зв'язку з підготовленими ними висновками;

    залучення до проведення державної експертизи висококваліфікованих спеціалістів та наукових працівників, які брали участь у створенні її об'єктів або безпосередньо заінтересовані в її результатах;

    ухилення від надання на законну вимогу експертів державної експертизи, які проводять державну експертизу, необхідних відомостей і матеріалів щодо об'єктів державної експертизи;

    реалізація проектних рішень щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі, до одержання позитивних висновків державної експертизи.

    Особи, винні в порушенні законодавства у сфері державної експертизи, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

 
Розділ VIII
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 
    Стаття 41. Міжнародне співробітництво у сфері державної експертизи

    Співробітництво України з іншими державами у сфері державної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.

 
    Стаття 42. Міжнародні договори у сфері державної експертизи

    Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачаються цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.

 
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

    подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації";

    відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

    привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

    забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    3. Внести до Закону України "Про оцінку земель" такі зміни:

    а) в абзаці шостому статті 11 після слів "земельних ділянок" доповнити словами "крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу";

    б) статтю 21 викласти в такій редакції:

    "Стаття 21. Державна експертиза документації з оцінки земель

    Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу підлягають державній експертизі відповідно до закону";

    в) в абзаці першому статті 22 після слів "земельних ділянок" доповнити словами "крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу".

    
    Президент України     Л.КУЧМА
    м. Київ, 17 червня 2004 року

 
Структура документу
 

Розділ I
Загальні положення

Розділ II
Форми і види державної експертизи

Розділ III
Регулювання у сфері державної експертизи

Розділ IV
Статус експерта державної експертизи

Розділ V
Права та обов'язки замовників державної експертизи і розробників об'єктів державної експертизи

Розділ VI
Порядок проведення державної експертизи

Розділ VII
Відповідальність за порушення законодавства у сфері державної експертизи

Розділ VIII
Міжнародні договори у сфері державної експертизи

Розділ IX
Прикінцеві положення

 
 
Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1  2   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua