GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

  ТИПОВІ ДОКУМЕНТИ
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 266

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

 

           ____________________                № _________                ____ _____________ 200__ р.
                  (місце укладення)

 

Замовник (уповноважена ним особа) _________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я та
______________________________________________________________________________,
                                                по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з одного боку, та виконавець _______________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові
______________________________________________________________________________,
                                                    фізичної особи, найменування юридичної особи)

з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконати з дотриманням вимог законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі - роботи) з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі - проект), а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені у завданні на виконання робіт, що є невід'ємною частиною договору (додаток 1).

1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).

1.4. Отриманий внаслідок виконання цього договору проект є власністю замовника.

 

2. Вартість робіт і порядок її обчислення

2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить _________________________________
                                                                                                            (сума цифрами і словами)
___________гривень, у тому числі ПДВ _______________________________________ гривень.
                                                                                       (сума цифрами і словами)

Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що складається на підставі погодженого сторонами кошторису на виконання робіт (додаток 4).

2.2. Замовник у _____ денний строк починаючи з дня підписання договору зобов'язується здійснити авансовий платіж виконавцю у розмірі __________________________ гривень.
                                                                    (сума цифрами і словами)

2.3. Замовник протягом _____ банківських днів з дня отримання ним проекту та підписання акта приймання-передачі робіт зобов'язується здійснити повну оплату виконавцю робіт згідно з пунктом 2.1 договору.

 

3. Порядок приймання і передачі робіт

3.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється актом приймання-передачі робіт (далі - акт).

3.2. Замовник зобов'язаний підписати акт протягом ______ банківських днів з дня одержання проекту.

3.3. У разі відмови від підписання акта замовник складає протягом _______ днів з моменту отримання акта і проекту мотивований протокол розбіжностей.

 

4. Строк виконання робіт

4.1. Початок робіт - ____ ___________ 200_ року, їх закінчення - ____ ___________ 200_ року.

4.2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт виконавець/замовник сплачує
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

6. Припинення дії договору

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є:  _______________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін.

У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

 

8. Конфіденційність договору

8.1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.

 

9. Строк дії договору та інші умови

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

9.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

9.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

9.5. Договір складено у _________________ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

10. Додаткові умови (заповнюється у разі необхідності)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

Реквізити сторін

ЗАМОВНИК

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
___________________________________
паспортні дані фізичної особи,
___________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий),
___________________________________
найменування юридичної особи,
___________________________________
що діє на підставі установчого документа
___________________________________
(назва, ким і коли затверджений),
___________________________________

відомості про державну реєстрацію
___________________________________
та банківські реквізити)

 

ВИКОНАВЕЦЬ

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
___________________________________
паспортні дані фізичної особи,
___________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий),
___________________________________
найменування юридичної особи,
___________________________________
що діє на підставі установчого документа
___________________________________
(назва, ким і коли затверджений),
___________________________________
відомості про державну реєстрацію
___________________________________
та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи

__________________________________
(індекс, область, район, місто, село,
__________________________________
вулиця, номер будинку та квартири)

 

Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи

___________________________________
(індекс, область, район, місто, село,
___________________________________
вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер

___________________________________
(фізичної особи)

 
Ідентифікаційний код

___________________________________
(юридичної особи)

 

Ідентифікаційний номер

___________________________________
(фізичної особи)

 
Ідентифікаційний код

___________________________________
(юридичної особи)

Підписи сторін

   Замовник 

__________________________________

    М.П.

 

   Виконавець 

___________________________________

    М.П. 

 Додаток 1
до Типового договору


   ЗАТВЕРДЖЕНО

________________________________
            (прізвище, ім'я та по батькові
________________________________
          фізичної особи, найменування
________________________________
                    юридичної особи)
________________________________
                            (посада)
________  _______________________
   (підпис)               (ініціали та прізвище)

М.П.
____ _____________ 200__ р.

 
ЗАВДАННЯ
на виконання робіт

Виконувана робота  ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Підставою для виконання роботи є ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
                      (рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)
від ____ ______________ 200__ р. №____.

Характеристика об'єкта:
1) місце розташування _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
2) форма власності  _______________________________________________________________;
                                                              (державна, комунальна, приватна)
3) цільове призначення _____________________________________________________________.

Вихідні дані:

1) матеріали вибору місця розташування об'єкта;

2) розмір земельної ділянки ____ гектарів (кв. метрів);

3) викопіювання (фрагмент) з планово-картографічних матеріалів (генеральний план будівництва об'єкта, затверджена містобудівна документація, проект землеустрою тощо), державні будівельні норми, що обґрунтовують розмір земельної ділянки;

4) наявні обмеження;

5) земельні сервітути;

6) умови надання земельної ділянки ___________________________________________________
                                                              (власність, постійне користування,
_______________________________________________________________________________;
                                                                оренда із зазначенням строку)

7) інші матеріали (за наявності).


Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результатами виконаних робіт
________________________________________________________________________________

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ___________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                (назва об'єкта)
виготовляється у трьох примірниках (один - замовнику, другий - органу по земельних ресурсах, третій - Державному фонду документації із землеустрою).


         Виконавець  ____________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
         ______________________________________________________________________
                                                                  найменування юридичної особи)
         __________________________     ____________     ___________________________
                             (посада)                                (підпис)                       (ініціали та прізвище)

        М.П.

        ____  _____________   200__ р.

 Додаток 2
до Типового договору

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт

Етап Строки виконання робіт Вартість робіт,гривень
Підготовчі роботи    
Складення проекту    
Розгляд та затвердження проекту    
Усього    

 

Замовник

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
___________________________________
фізичної особи або найменування
___________________________________
юридичної особи)
___________________________________
(посада)
_________    ________________________
(підпис)                  (ініціали та прізвище)   

М.П.                                          

    ____  _____________   200__ р.

 

Виконавець

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
___________________________________
фізичної особи або найменування
___________________________________
юридичної особи)
___________________________________
(посада)
_________    ________________________
(підпис)                  (ініціали та прізвище)   

М.П.                                          

    ____  _____________   200__ р.

 Додаток 3
до Типового договору


ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни на виконання робіт

Виконавець ______________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
________________________________________________________________________________
                                                                найменування юридичної особи)

Замовник _______________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
________________________________________________________________________________
                                                                найменування юридичної особи)

засвідчують, що сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни в сумі
__________________________________________________________гривень, у тому числі ПДВ
                                          (цифрами і словами)
__________________________________________________________ гривень.
                                          (цифрами і словами)

Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між виконавцем та замовником.


Замовник

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
___________________________________
фізичної особи або найменування
___________________________________
юридичної особи)
___________________________________
(посада)
_________    ________________________
(підпис)                  (ініціали та прізвище)   

М.П.                                          

    ____  _____________   200__ р.

 

Виконавець

___________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
___________________________________
фізичної особи або найменування
___________________________________
юридичної особи)
___________________________________
(посада)
_________    ________________________
(підпис)                  (ініціали та прізвище)   

М.П.                                          

    ____  _____________   200__ р.

 Додаток 4
до Типового договору


КОШТОРИС № ____
на виконання робіт

N
з/п
Види робіт Номери частин, глав, таблиць, параграфів і пунктів, вказівок до розділу або глави відповідного збірника цін Розрахунок вартості робіт Вартість робіт гривень
         
         

Усього за кошторисом _____________________________________________ гривень
     (сума словами)

 

         Виконавець         _____________________     __________     _____________________
                                                (посада)                             (підпис)               (ініціали та прізвище)

         Кошторис склав  _____________________     __________     _____________________
                                                (посада)                              (підпис)               (ініціали та прізвище)

        М.П.

        ____  _____________   200__ р.

 
  Сторінка:  1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua