GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
 
    I. Загальні положення

 

     1.1. Ці Вимоги встановлюють порядок оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу), які формуються з метою внесення даних до Поземельної книги та книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, які ведуться в електронному вигляді, та визначають набір базових лексичних та синтаксичних правил для побудови обмінних файлів.

 

     1.2. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні:

    атрибут - це складова частина елемента обмінного файлу, що визначає його параметри;

    виконавець робіт - це суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення господарської діяльності зі здійснення робіт із землеустрою;

    елемент - це складова частина обмінного файлу, що є закінченою смисловою одиницею. Елемент складається з одного або декількох вкладених у нього елементів (дочірні елементи) і атрибутів;

    обмінний файл - це електронний документ уніфікованої форми для обміну інформацією, яка використовується при веденні Поземельної книги та книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі в електронному вигляді, державного земельного кадастру і здійсненні топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою.

 

     1.3. Зміст обмінного файлу формується на основі відомостей, що містяться у паперових документах, складених виконавцями робіт.

 

     1.4. До відомостей обмінного файлу належить інформація про:

    результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, топографо-геодезичних робіт;

    земельно-кадастрові одиниці;

    територіальні зони;

    суб'єктів земельних відносин;

    права на земельні ділянки;

    обмеження використання земельних ділянок;

    земельні угіддя.

 

     1.5. Базовими елементами формування обмінного файлу є геодезичні дані (координати точок повороту меж земельно-кадастрових одиниць), які забезпечують просторову основу інших відомостей обмінного файлу і можливості їх використання у складі автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК).

 

     1.6. Формат обмінного файлу визначає метамову, на основі якої визначаються специфічні, предметно-орієнтовані схеми даних для кожного виду документації із землеустрою.

 

     1.7. Виконавець робіт заповнює ті елементи обмінного файлу, щодо яких він здійснює розроблення документації із землеустрою відповідно до укладених договорів.

 
 
     II. Логічна структура обмінного файлу

 

     2.1. Обмінний файл створюється у вигляді файлу формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8).

    Обмінний файл повинен бути коректним (well-formed) та валідним (valid).

 

     2.2. Файл складається з текстових рядків, що містять елементи і атрибути, а також їх значення. Назви елементів та атрибутів складаються з англійських літер.

 

     2.3. Типи елементів можуть бути простими (simple type) або комплексними (complex type). Комплексні типи як сукупність вкладених простих та комплексних типів описуються окремими таблицями.

 

     2.4. Опис логічної структури елемента обмінного файлу наведено у додатку 1.

 

     2.4.1. Зміст таблиці записується у двох рядках з відповідними назвами <Розташування елемента> та <Назва елемента>.

 

     2.4.2. У першому рядку змісту таблиці <Розташування елемента> записується розташування елемента в дереві XML схеми обмінного файлу у такому вигляді:

    <Назва кореневого елемента>/

    <Назва дочірнього елемента першого рівня>/

    .../

    <Назва дочірнього елемента N рівня>/ (де N = 1 ,..., p; р - натуральне число).

 

     2.4.3. Назва кореневого елемента обмінного файлу (UkrainianCadastralExchangeFile) зазначається в кожній таблиці опису структури елемента обмінного файлу.

 

     2.4.4. У другому рядку змісту таблиці <Назва дочірнього елемента N рівня> записуються назва елемента та скорочений опис елемента українською мовою <Анотація дочірнього елемента N рівня>.

 

     2.4.5. Таблиця має декілька стовпчиків, які об'єднані під назвою "Склад елемента", де записуються назви дочірніх елементів відповідних рівнів <Назва дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня > (де M = 1, ..., k; k - натуральне число), їх типи <Тип дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня> та анотації <Анотація дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня> в такій послідовності: у першому стовпчику записуються дочірні елементи першого рівня, у другому - другого рівня. Кількість рівнів дочірніх елементів може бути різною.

 

     2.4.6. В останньому стовпчику таблиці під назвою "Додаткова інформація" зазначаються у разі необхідності додаткового опису наведених дочірніх елементів посилання на таблиці, які описують комплексні типи дочірніх елементів та інші елементи.

 

     2.4.7. Перетини стовпчиків та рядків таблиці складають поля таблиці.

 
 
     III. Структура обмінного файлу

 

     3.1. Структура обмінного файлу складається з двох частин: службової та інформаційної.

 

     3.2. Службова частина (AdditionalPart) використовується для формування і обміну інформацією про реквізити обмінного файлу та виконавця робіт.

    Службова частина складається з:

    інформації про обмінний файл;

    інформації про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу.

 

     3.3. Інформаційна частина (InfoPart) використовується для обміну інформацією про земельно-кадастрові одиниці, територіальні зони і їх метричні відомості.

    Інформаційна частина складається з таких елементів:

    метрична інформація обмінного файлу;

    територіальна зона;

    кадастрова зона.

    Кадастрова зона складається з кадастрових кварталів, які, в свою чергу, складаються із земельних ділянок.

 
 
     IV. Інформація про обмінний файл

 

     4.1. Опис елемента "Інформація про обмінний файл" (ServiceInfo) наведено в додатку 2.

 

     4.2. Елемент "Інформація про обмінний файл" (ServiceInfo) складається з таких елементів:

 

     4.2.1. В елементі "Ідентифікація обмінного файлу" (FileID) вказуються дата формування обмінного файлу (FileDate) та його унікальний ідентифікатор (FileGUID).

    Датою формуванням обмінного файлу є момент внесення всіх обов'язкових та опціонних даних, які одержані за результатами здійснення земельно-кадастрових робіт та надання послуг.

    Унікальний ідентифікатор обмінного файлу присвоюється за умови створення системи ідентифікуючих даних (ідентифікаторів).

 

     4.2.2. В елементі "Версія формату обмінного файлу" (FormatVersion) у разі присвоєння обмінним файлам версій зазначається інформація про версію обмінного файлу.

 

     4.2.3. В елементі "Найменування підрозділу Центру ДЗК" (ReceiverName) зазначається повне найменування відокремленого структурного підрозділу Центру ДЗК, який перевіряє дані обмінного файлу.

 

     4.2.4. В елементі "Ідентифікатор підрозділу Центру ДЗК" (ReceiverIdentifier) вказується код відокремленого структурного підрозділу Центру ДЗК.

 

     4.2.5. В елементі "Назва програмного забезпечення" (Software) вказується повна назва комп'ютерної програми, за допомогою якої формуються дані обмінного файлу.

 

     4.2.6. В елементі "Версія програмного забезпечення" (SoftwareVersion) вказується версія комп'ютерної програми, за допомогою якої формуються дані обмінного файлу.

 

     4.3. Інформація, що вказується в елементах згідно із підпунктами 4.2.3 та 4.2.4 пункту 4.2 цих Вимог, використовується при перевірці належності подання обмінного файлу на перевірку, систематизації обмінних файлів та з метою упорядкування даних АС ДЗК.

 

     4.4. Інформація, що вказується в елементах згідно з підпунктами 4.2.5 та 4.2.6 пункту 4.2 цих Вимог, використовується для аналізу ефективності програмного забезпечення при формуванні даних обмінних файлів та для внесення пропозицій стосовно їх вдосконалення.

 
 
     V. Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу

 

     5.1. Опис елемента "Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу" (InfoLandWork) наведено в додатку 3.

 

     5.2. Елемент "Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу" (InfoLandWork) складається з таких елементів:

 

     5.2.1. В елементі "Відомості про виконавця робіт" (Executor) зазначаються відомості про особу, яка сформувала дані обмінного файлу. Такі відомості про особу зазначаються згідно з додатком 4.

 

     5.2.2. В елементі "Опис перевірок або коригувань даних обмінного файлу" (Actions) зазначається:

    в елементі "Тип дії особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу" (TypeAction) - тип такої дії для кожної перевірки або зміни даних обмінного файлу;

    в елементі "Опис дій особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу" (Action) - опис дій особи під час перевірки (коригування) даних обмінного файлу;

    в елементі "Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу" (ExecutorName) - прізвище, ім'я та по батькові особи, яка здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу, в елементі "Посада особи" (ExecutorPosition) - її посада, а в елементі "Дата перевірки (коригування)" (DateApproved) - дата перевірки (коригування) даних обмінного файлу.

 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земельною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua