GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
     XXII. Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

 

     22.1. Елемент "Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою" (RestrictionInfo) наведений у додатку 35.

 

     22.2. Елемент "Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою" (RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається інформація про встановлення та припинення обмеження щодо використання земельної ділянки.

 

     22.2.1. В елементі "Код обмеження" (RestrictionCode) вказується код згідно із переліком обмежень щодо користування земельною ділянкою, наведеним у додатку 36.

 

     22.2.2. В елементі "Зміст обмеження" (RestrictionName) зазначається назва обмеження щодо користування земельною ділянкою.

 

     22.2.3. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі зони обмеження. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі зони обмеження. Внесення відомостей у елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

 

     22.2.4. В елементі "Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіція та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою " (RestrictionEntitlement) вказуються відомості про:

    код документа, на підставі якого виникає право (DocumentType), згідно з додатком 37;

    повну назву документа, на підставі якого виникає обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentName);

    дату прийняття (укладення) документа, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentDate);

    дані про фізичну особу (NaturalPerson) та (або) юридичну особу (LegalEntity), які прийняли (уклали) документ, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою.

 

     22.2.5. В елементі "Термін дії" (RestrictionTerm) зазначаються відомості про строк (Time) обмеження користування земельною ділянкою: дата початку дії обмеження (StartDate), дата закінчення дії обмеження (ExpirationDate), строк дії обмеження (Duration). У разі встановлення обмеження на невизначений строк про це зазначається в елементі "Постійний" (Permanent).

 

     22.2.6. В елементі "Дата реєстрації обмеження" (RegistrationDate) вказується дата реєстрації обмеження щодо користування земельною ділянкою.

 

     22.2.7. В елементі "Реєстраційний номер обмеження" (RegistrationNumber) зазначається реєстраційний номер обмеження щодо користування земельною ділянкою або номер реєстрації документа, на підставі якого встановлюється обмеження.

 

     22.2.8. В елементі "Блок опису усіх осіб, на користь яких встановлено обмеження" (Beneficiaries) зазначаються відомості про фізичних (NaturalPerson) та (або) юридичних осіб (LegalEntity), на користь яких встановлено обмеження щодо користування земельною ділянкою.

 

     22.2.9. В елементі "Плата за користування земельною ділянкою" (Payment) вказується інформація про платність (Paid) або безоплатність (Free) користування земельною ділянкою; якщо користування земельною ділянкою є платним, то зазначається розмір плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent).

 
 
     XXIII. Угіддя земельної ділянки

 

     23.1. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo) наведений у додатку 38.

 

     23.2. Елемент "Угіддя земельної ділянки" (LandParcelInfo) включає елементи, у яких зазначаються ідентифікаційні та метричні дані угідь земельної ділянки.

 

     23.2.1. В елементі "Кадастровий номер" (CadastralCode) зазначається унікальний кадастровий номер земельної ділянки.

 

     23.2.2. В елементі "Код угіддя" (LandCode) зазначається номер графи, в якій наведена інформація про угіддя, згідно з формою N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (річна), затвердженою наказом Держкомстату України від 05.11.98 N 377, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.12.98 за N 788/3228.

 

     23.2.3. В елементі "Метрична інформація" (MetricInfo) зазначаються такі дані:

    "Площа угіддя" (Area) - включає інформацію про одиниці виміру площі угіддя (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод визначення площі (DeterminationMethod): за координатами точок повороту меж угіддя, зазначеними в обмінному файлі (ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, вказаним у правовстановлювальному документі (DocExch), або шляхом переобчислювання (Calculation);

    "Периметр угіддя" (Perimeter) - периметр межі угіддя;

    "Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя" (Error);

    опис меж угідь земельної ділянки лініями (полілініями) здійснюється за допомогою елементів "Блок опису зовнішніх полігонів угіддя" (Externals) та "Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки" (Internals). Внесення відомостей у ці елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

 
 
     XXIV. Суміжники кадастрової одиниці

 

     24.1. Елемент "Суміжники кадастрової одиниці" (AdjacentUnitInfo) наведений у додатку 39.

 

     24.2. Елемент "Суміжники кадастрової одиниці" (AdjacentUnitInfo) включає елементи, у яких зазначаються відомості про суміжні ділянки, кадастрові одиниці та осіб, які є їх власниками або розпорядниками.

 

     24.2.1. В елементі "Кадастровий номер суміжної кадастрової одиниці" (CadastralNumber) вказується унікальний номер суміжної кадастрової одиниці.

 

     24.2.2. В елементі "Межі з суміжником" (AdjacentBoundary) зазначається опис меж із суміжною кадастровою одиницею згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

 

     24.2.3. В елементі "Ознака конфлікту меж" (Conflict) вказуються межі, які перетинаються із сусідніми кадастровими одиницями.

 

     24.2.4. В елементі "Власник або розпорядник" (Proprietor) зазначається особа, яка є власником суміжної кадастрової одиниці або має право розпоряджатися нею.

 

     24.2.5. В елементі "Блок додаткової інформації" (AdditionalInfoBlock) зазначається будь-яка додаткова інформація в довільній формі, що стосується суміжної кадастрової одиниці.

 
 
     XXV. Комплексні типи

 

     25.1. Для внесення даних до елементів обмінного файлу використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи), які наведені у додатках 4, 6, 12, 30, 33, 40, 41.

 

     25.2. У комплексному типі "Дані про виконавця робіт" (ExecutorInfo) зазначається інформація про:

    прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця або найменування юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (CompanyName);

    ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

    ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) фізичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (TaxNumber);

    ліцензії на проведення робіт із землеустрою та (за наявності) на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт (License), а саме: серія (LicenseSeries), номер (LicenseNumber), дата видачі (LicenseIssuedDate) ліцензій;

    особу, що відповідає за дотримання вимог законодавства при виконанні таких робіт (Chief), із зазначенням її прізвища, імені, по батькові (ChiefName) та посади (ChiefPosition);

    особу, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові (ExecutorName), посади (ExecutorPosition) і контактної інформації (ContactInfo);

    місцезнаходження (місце проживання) (PostalAddress) виконавця робіт з використанням комплексного типу, зазначеного у пункті 25.12 цього розділу.

 

     25.3. Комплексний тип "Дані про виконавця робіт" наведений у додатку 4.

 

     25.4. У комплексному типі "Координати вузлів полігона кадастрової одиниці" (PointInfo) зазначаються дані про:

    визначення вузлів полігона кадастрової одиниці (Point) та присвоєння унікального номера вузлу полігона (UPID), його ім'я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod);

    просторові координати точок повороту меж кадастрової одиниці (X), (Y), точність їх визначення (MX), (MY), а також відомості про закріплення їх межовими знаками (Н) та точність встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description).

 

     25.5. Комплексний тип "Координати вузлів полігона кадастрової одиниці" наведений у додатку 6.

 

     25.6. У комплексному типі "Межа об'єкта" (Boundary) зазначаються дані про:

    опис меж (ліній, поліліній) кадастрової одиниці, угідь, обмежень, частини земельної ділянки, на яку поширюється право користування (об'єкта), та присвоєння унікальних номерів полілінії об'єкта, номерів вузлів її початку та закінчення;

    замкнутість ліній (поліній) об'єкта в межах кадастрової одиниці.

 

     25.7. Комплексний тип "Межа об'єкта" (Boundary) наведений у додатку 12.

 

     25.8. У комплексному типі "Дані про фізичну особу" (NaturalPerson) зазначаються відомості про:

    прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи з використанням комплексного типу, зазначеного у пункті 25.14 цього розділу;

    ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності) фізичної особи (TaxNumber);

    документ, що посвідчує особу (Passport), а саме: назва документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер (PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який видав документ (IssuanceAuthority);

    додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo);

    громадянство фізичної особи (Citizenship);

    місце проживання фізичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у пункті 25.12 цього розділу.

 

     25.9. Комплексний тип "Дані про фізичну особу" наведений у додатку 30.

 

     25.10. У комплексному типі "Дані про юридичну особу" (LegalEntity) зазначаються такі відомості:

    найменування юридичної особи (Name);

    ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи (EDRPOU);

    місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у пункті 25.12 цього розділу;

    додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo).

 

     25.11. Комплексний тип "Дані про юридичну особу" наведений у додатку 33.

 

     25.12. У комплексному типі "Адреса" (Address) зазначаються такі дані:

    код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 (Country);

    поштовий індекс (ZIP);

    назва адміністративно-територіального утворення: Автономна Республіка Крим, назва області, місто Київ або Севастополь (Region);

    назва району області, міста Києва або Севастополя чи міста обласного значення (District);

    назва села, селища чи міста (Settlement);

    вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street);

    номер будинку (Building);

    номер корпусу (Block);

    номер квартири (офісу) (BuildingUnit).

 

     25.13. Комплексний тип "Адреса" наведений у додатку 40.

 

     25.14. У комплексному типі "Прізвище, ім'я, по батькові" (FullNameType) зазначаються прізвище (LastName), ім'я (FirstName) та по батькові (MiddleName) фізичної особи.

 

     25.15. Комплексний тип "Прізвище, ім'я, по батькові" наведений у додатку 41.

 
 
     XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу

 

     26.1. Залежно від порядку формування та перевірки обмінного файлу його зміст доповнюється елементами, які включають електронний цифровий підпис та відомості про осіб, відповідальних за формування даних обмінного файлу.

 

     26.2. Електронний цифровий підпис в обмінному файлі накладається згідно із вимогами Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис".

 

     Директор Департаменту державного земельного кадастру      І.В.Славін

 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земель-ною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua