GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 423 від 05.08.2009 року.

      
    I. Загальні положення

 

    1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Земельного кодексу України , Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про оцінку земель", "Про землеустрій".

 

    1.2. Органом ліцензування на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт є Державний комітет України із земельних ресурсів.

 

    1.3. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги щодо здійснення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

 

    1.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт відповідно до цих Ліцензійних умов.

 

    1.5. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які проводять або мають намір проводити роботи із землеустрою, землеоціночні роботи на території України незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

 

    1.6. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 1).

    Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську діяльність із землеустрою, землеоціночних робіт не в повному обсязі, а частково (або з окремих видів робіт), то в заяві про видачу ліцензії зазначаються ці види робіт.

 

    1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються документи:

    копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

    за підписом керівника заявника - суб'єкта господарювання відомості про наявність у нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

    засвідчена в установленому порядку копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

    1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії) на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 2). Копія опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держкомземом та підписом відповідальної особи.

 

    1.9. Заяви про видачу копії ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії подаються суб'єктами господарювання за формами, наведеними у додатках 3-5.

 

    1.10. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, та/або документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

    Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

 

    1.11. Держкомзем за результатами розгляду документів, поданих заявником для отримання ліцензії, протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі та протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє заявника про це в письмовій формі. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

    Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

    недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

    невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

 

    1.12. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, Держкомзем видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії. Засвідчена Держкомземом копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

 

    1.13. Порядок видачі копії ліцензії, дубліката ліцензії та її анулювання передбачений статтями 10, 11, 14, 18, 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". За наявності підстав, передбачених статтею 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Держкомзему заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують відповідні зміни.

 

    1.14. Строк дії ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт становить п'ять років.

 

    1.15. Ліцензіат згідно з Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" має подавати до Держкомзему (територіальним органам Держкомзему в областях) документацію із землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення обов'язкової, вибіркової та добровільної форм державної експертизи.

 

    1.16. Ліцензіат у разі виконання ним топографо-геодезичних і картографічних робіт повинен мати ліцензію на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, видану Державною службою геодезії, картографії та кадастру.

 

    1.17. Ліцензіат, що здійснює провадження господарської діяльності щодо виконання робіт із землеустрою, зобов'язаний представляти результати вказаних робіт в електронному вигляді до територіальних підрозділів Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" згідно з вимогами, затвердженими Держкомземом.

 

    1.18. Розроблена юридичними особами документація із землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підписуються керівником ліцензіата та особою, що призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються.

 

    1.19. Назви посад та професій у штатному розписі ліцензіата (юридичної особи) мають відповідати Національному класифікатору України "Класифікатор професій" ДК 003:2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

 

    1.20. Посадові інструкції працівників усіх посад, зазначених у штатному розписі ліцензіата, повинні бути розроблені відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого керівником ліцензіата.

 

    1.21. Про обсяги виконаних робіт із землеустрою, землеоціночних робіт ліцензіати інформують Держкомзем до 15 січня наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку 6.

 

 
    II. Види робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, які підлягають ліцензуванню

 

    2.1. За ліцензією на проведення робіт із землеустрою можуть здійснюватись такі види робіт із землеустрою:

    1) розроблення загальнодержавної і регіональних (республіканських) програм використання та охорони земель;

    2) розроблення схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;

    3) розроблення проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);

    4) розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);

    5) розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);

    6) розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);

    7) розроблення проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;

    8) розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

    9) розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

    10) розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів;

    11) розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);

    12) розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об'єднанні земельних ділянок (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);

    13) розроблення спеціальних тематичних карт і атласів стану земель та їх використання (крім топографо-геодезичних та картографічних робіт);

    14) розроблення проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

    15) розроблення проектів землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм;

    16) розроблення проектів землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів;

    17) розроблення проектів землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення;

    18) розроблення проектів землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів;

    19) розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення;

    20) розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості);

    21) розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів;

    22) розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

    23) розроблення документації із землеустрою в галузі охорони земель (схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань);

    24) проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою;

    25) проведення інвентаризації земель при здійсненні землеустрою;

    26) розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

    27) розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів;

    28) розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;

    29) розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів;

    30) розроблення технічної документації з економічної оцінки земель.

 

    2.2. За ліцензією на проведення землеоціночних робіт здійснюється експертна грошова оцінка земельних ділянок.

 
Структура документу
 
Наказ №423 від 05.08.09р.
 
I. Загальні положення
 
II. Види робіт із землеустрою, зем-леоціночних робіт, які підлягають ліцензуванню
 
III. Вимоги до ліцензіатів, які здійс-нюють господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою
 
IV. Вимоги до ліцензіатів, які здійс-нюють господарську діяльність щодо проведення землеоціночних робіт
 
Додаток 1 - Форма заяви про видачу ліцензії
 
Додаток 2 - Форма опису документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
 
Додаток 3 - Форма заяви про видачу копії ліцензії
 
Додаток 4 - Форма заяви про пере-оформлення ліцензії
 
Додаток 5 - Форма заяви про видачу дубліката ліцензії
 
Додаток 6 - Форма звіту про обсяги виконаних робіт
 
 
Інші документи
 
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
"Про затвердження переліку органів ліцензування", Постанова КМУ №1698 від 14.11.00р.
 
"Про строк дії ліцензії на провад-ження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", Постанова КМУ №1755 від 29.11.00р.
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання топографо- геодезичних, картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua