GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 

    Затверджений Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету України по земельних ресурсах № 30/64 від 18.03.2003 року.

 
    5. Порядок оформлення результатів перевірки

    5.1. За результатами перевірки органу контролю складається акт перевірки про додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов (згідно з формою, наведеною у додатку 3) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі), який перевірявся, або його уповноваженому представнику, другий - зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

 
    5.1.1. За результатами спільної перевірки органами контролю складається акт перевірки про додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов у двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі), який перевірявся, або його уповноваженому представнику, другий примірник надається органу контролю, а його копія - спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування.

 
    5.1.2. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання належного йому примірника засвідчують із зазначенням дати:

    керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник - особистим підписом та печаткою суб'єкта господарювання;

    ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа) - особистим підписом та печаткою (у разі її наявності).

 
    5.1.3. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи) чи його уповноваженого представника від підписання акта перевірки голова або член комісії в акті робить запис про те, що ця особа від підписання відмовилась. Запис про відмову від підписання посвідчується членами комісії.

    Керівник ліцензіата або його уповноважений представник (юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа) мають право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

 
    5.1.4. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки, мають бути підтверджені посиланнями на конкретні пункти, розділи, статті чинних нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

 
    5.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості та порушення, які не підтверджені документально.

 

 
    6. Анулювання ліцензії

    6.1. Орган контролю у разі виявлення в ході перевірки порушень, які не є підставами для анулювання ліцензії, не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов та у триденний строк вручає або надсилає (листом з повідомленням) його ліцензіату.

 
    6.2. У разі усунення ліцензіатом зазначених у акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу ліцензування документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

 
    6.3. При ненадходженні у встановлений строк інформації про виконання розпорядження про усунення порушень орган контролю, який видав дане розпорядження, здійснює позапланову перевірку виконання розпорядження про усунення порушень.

 
    6.4. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

    Акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов складається за результатами перевірки.

    Територіальні органи Держпідприємництва направляють копію акта про невиконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень Ліцензійних умов до центрального апарату Держпідприємництва, який звертається до Держкомзему з пропозицією про анулювання ліцензії і повідомляє про це відповідний територіальний орган.

    Держкомзем на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов приймає рішення щодо анулювання ліцензії.

 
    6.5. Підставою для анулювання ліцензії є:

    заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

    акт про повторне порушення Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії;

    акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

    акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

    акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

    акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

    акт про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;

    акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності.

 
    6.6. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці факти, а до акта прикладаються відповідні пояснення керівника (співробітників) даного ліцензіата (в разі їх надання) та осіб, які брали участь у перевірці.

 
    6.7. Рішення про анулювання ліцензії приймається Держкомземом протягом десяти робочих днів з дня складання акта перевірки і вручається ліцензіату під особистий підпис або надсилається рекомендованим листом у триденний термін від дати його прийняття із зазначенням підстав для анулювання.

    Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

 
    6.8. Питання про анулювання ліцензії на підставі: акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов - розглядається Держкомземом з обов'язковим запрошенням керівника ліцензіата (юридичної особи) або його представників та ліцензіата (суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи).

 
    6.9. У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує отримання повідомлення.

 
    6.10. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів:

    акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

    акта попередньої перевірки про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

    акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

    акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

    розпорядження про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов.

 
    6.11. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів від дня його прийняття.

 
    6.12. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру Держкомземом не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії, та у встановленому порядку відомості вносяться до Єдиного ліцензійного реєстру.

 
    6.13. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов - суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття Держкомземом рішення про анулювання попередньої ліцензії.

 

 
    7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

    7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дня прийняття Держкомземом України рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва, дія цього рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

    Експертно-апеляційна рада письмово інформує Держкомзем про отримання такої скарги.

 
    7.2. Розпорядження Держпідприємництва про усунення Держкомземом порушень законодавства у сфері ліцензування щодо анулювання ліцензії може бути оскаржено останнім в установленому законодавством порядку.

 
    7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 
    Директор Департаменту контролю та дозвільної
    системи Держпідприємництва України                  О.П.Апатенко

    Начальник Управління державної землевпорядної
    експертизи, нормування і ліцензування робіт
    Держкомзему України                                           О.І.Моцун

 
Структура документу
 
Наказ № 30/64 від 18.03.03р.
 
1. Загальні положення
 
2. Організація перевірок
 
3. Права комісії з перевірки дотримання Ліцензійних умов
 
4. Обов'язки комісії
 
5. Порядок оформлення результатів перевірки
 
6. Анулювання ліцензії
 
7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
 
Додаток 1 - Посвідчення на право перевірки
 
Додаток 2 - Журнал обліку посвідчень на право перевірки
 
Додаток 3 - Акт перевірки
 
 
Інші документи
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
"Про затвердження переліку органів ліцензування", Постанова КМУ №1698 від 14.11.00р.
 
"Про строк дії ліцензії на провад-ження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", Постанова КМУ №1755 від 29.11.00р.
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання топографо- геодезичних, картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua