GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України із земельних ресурсів
 

    Затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 224 від 19 березня 2008 р.
    Текст документу в редакції від 24 лютого 2010 року.

 
    1. Державний комітет із земельних ресурсів (Держкомзем) є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

    Держкомзем забезпечує реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності, а також міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища.

 
    2. Держкомзем у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України та указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

    Держкомзем організовує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування таких актів з питань, що належать до його компетенції, розробляє та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації державної політики у галузі земельних відносин, використання та охорони земель, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, і вдосконалення законодавства.

 
    3. Основними завданнями Держкомзему є:

    розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища та забезпечення її реалізації, проведення земельної реформи, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності та подання їх Кабінетові Міністрів України;

    координація роботи з проведення земельної реформи;

    здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт;

    організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру, підготовка земельно-кадастрової документації;

    здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;

    розроблення державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, проведення моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру і територіального планування, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічного обґрунтування таких програм і проектів.

 
    4. Держкомзем відповідно до покладених на нього завдань:

    1) складає та затверджує план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомзему;

    2) виконує акти Кабінету Міністрів України, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів Україн);

    3) подає в установленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин;

    4) бере участь у виконанні державних програм з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    5) здійснює відповідно до законодавства державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, організовує професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;

    6) забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;

    7) здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" та інших законів, а також державний геодезичний нагляд за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";

    8) забезпечує підготовку і здійснення організаційних, економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, створення і функціонування географічних інформаційних систем;

    9) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;

    10) готує в межах своїх повноважень і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    11) розробляє та затверджує в установленому порядку нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила з питань землеустрою, використання та охорони земель;

    12) розглядає нормативно-технічні документи з питань розроблення землевпорядної документації, ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об'єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;

    13) організовує та надає в установленому порядку платні послуги згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

    14) здійснює землеустрій та забезпечує проведення державної інвентаризації земель;

    15) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із земельними торгами, а також топографо-геодезичних і картографічних досліджень і робіт;

    16) проводить відповідно до законодавства моніторинг земель;

    17) забезпечує регулювання земельних відносин, створення і ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них;

    18) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель, виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

    19) здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;

    20) створює інформаційну базу даних з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    21) використовує в установленому законодавством порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;

    22) проводить державну експертизу програм і проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких програм і проектів;

    23) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    24) організовує, зокрема за участю іноземних наукових установ та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і ведення державного земельного кадастру, а також проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення Державного картографо-геодезичного фонду;

    25) бере участь відповідно до законодавства у підготовці міжнародних договорів, вносить пропозиції щодо їх укладення та денонсації, укладає в межах своїх повноважень такі договори та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    26) здійснює заходи щодо галузевого співробітництва та інтеграції України до Європейського Союзу, забезпечує в межах своїх повноважень виконання Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами - членами, а також адаптацію українського законодавства до законодавства Європейського Союзу;

    27) здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань землеустрою;

    28) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та комунальній власності;

    29) здійснює продаж земель сільськогосподарського призначення, а також встановлює види використання земель, призначених для продажу Держкомземом, відповідно до його повноважень, визначених законом;

    29-1) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

    30) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням встановленого законодавством порядку визначення розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

    31) вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

    32) проводить у випадках, передбачених законодавством, ліцензування певних видів господарської діяльності та здійснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов;

    33) здійснює відповідно до законодавства управління та контроль за діяльністю науково-дослідних та інших установ, підприємств та організацій, що належать до сфери його управління;

    34) затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи виконання землевпорядних і землеоціночних, топографо-геодезичних і картографічних робіт, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації та здійснює контроль в межах своїх повноважень за додержанням таких нормативів;

    35) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

    36) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

    37) затверджує кошториси та фінансові плани підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, забезпечує фінансування територіальних органів земельних ресурсів, здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;

    38) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за збереженням інформації, що становить державну таємницю, в єдиній системі державних органів земельних ресурсів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

    39) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;

    40) здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    40-1) забезпечує створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою та Державного картографо-геодезичного фонду;

    40-2) бере в установленому порядку участь у топографо-геодезичному і картографічному забезпеченні проведення земельної реформи, делімітації та демаркації державного кордону, забезпеченні інших потреб держави, створенні банків і баз геопросторових даних;

    40-3) забезпечує створення та ведення Державного реєстру географічних назв та забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв;

    41) порушує в установленому законодавством порядку клопотання про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до передбаченої законом відповідальності;

    42) розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення;

    43) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань.

 
    5. Держкомзем має право:

    одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

    залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

    скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

    утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи;

    представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

    утворювати, реорганізовувати або ліквідовувати в установленому порядку територіальні органи;

    засновувати відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації та провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

    разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади видавати спільні нормативно-правові акти.

 
    6. Держкомзем під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

 
    7. Держкомзем здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи і затверджує положення про них.

    Повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Держкомзем здійснює через Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель.

    Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності Держкомзем здійснює через Державну службу геодезії, картографії та кадастру.

    Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель є структурним підрозділом центрального апарату Держкомзему та має територіальні підрозділи у складі територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, а також в міськрайонних, міжміських, міжрайонних територіальних органах Комітету.

 
    8. Держкомзем у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.

    Нормативно-правові акти Держкомзему підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

    У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомзему є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

 
    9. Держкомзем очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

    Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Один із заступників Голови Держкомзему є головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру.

    Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників Голови Держкомзему вносить Голова Держкомзему.

    Голова Держкомзему є Головним державним інспектором України з контролю за використанням та охороною земель.

 
    10. Голова Держкомзему:

    здійснює керівництво Держкомземом та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомзем завдань;

    розподіляє обов'язки між своїми заступниками, покладає на одного з них, а також на керівника Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель повноваження заступника Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель;

 
    тверджує за поданням Голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначеного органу;

    затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомзему та його територіальних органів;

    погоджує проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції;

    приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему;

    затверджує структуру і граничну чисельність працівників територіальних органів Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, а також їх штатний розпис і кошторис;

    призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників територіальних органів Держкомзему, головних державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

    призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомзему та керівників його самостійних структурних підрозділів;

    укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему;

    приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів;

    здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

 
    11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзему, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку земельних ресурсів утворюється колегія у складі Голови Держкомзему (голова колегії), його заступників, керівних працівників Держкомзему, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також представників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, установ, громадських організацій, науковців та інших осіб.

    Склад колегії затверджує Голова Держкомзему.

    Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає Голова Держкомзему.

    Рішення колегії вводяться в дію наказами Держкомзему.

 
    12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку земельних відносин у Держкомземі та його територіальних органах можуть утворюватися науково-технічні ради та інші дорадчі і консультативні органи.

    Склад дорадчих і консультативних органів та положення про них затверджує Голова Держкомзему.

 
    13. Граничну чисельність працівників Держкомзему затверджує Кабінет Міністрів України.

    Структуру Держкомзему затверджує його Голова.

    Штатний розпис і кошторис Держкомзему затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

 
    14. Держкомзем є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 
Інші документи
 
Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 
"Про затвердження переліку органів ліцензування", Постанова КМУ №1698 від 14.11.00р.
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua