GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою
 

    Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1420 від 23 грудня 2009 р.

 
    1. Комісія з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою (далі - комісія), є постійно діючим органом, утвореним районною та міською держадміністрацією - у районах і мм. Києві та Севастополі, міською радою - у містах обласного значення.

 
    2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законів України, та цим Положенням.

 
    3. До повноважень комісії належить надання висновків про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта.

 
    4. Для отримання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або місця розташування об'єкта орган, уповноважений приймати рішення про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, подає комісії для розгляду проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки або клопотання про погодження місця розташування об'єкта разом з додатками (далі - документація із землеустрою).

 
    5. Комісія розглядає документацію із землеустрою протягом трьох тижнів з дня надходження та надає висновки про її погодження або відмову у погодженні.

    Порядок розгляду документації із землеустрою членом комісії визначається комісією.

 
    6. У разі надання комісією висновку про відмову у погодженні документації із землеустрою така документація разом з висновком повертається органу, який її подав.

    У разі коли проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов'язковій державній експертизі, погоджений проект подається комісією до відповідного територіального органу Держкомзему для проведення такої експертизи відповідно до закону з одночасним інформуванням його розробника або замовника. Оплата послуг з проведення обов'язкової державної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється замовниками такої експертизи, що визначені у статті 7 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації".

 
    7. Документація із землеустрою, погоджена комісією, вважається такою, що погоджена органами, представники яких входять до її складу.

 
    8. Результати роботи комісії оформлюються:

    1) у разі відсутності зауважень членів комісії:

    висновком про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - у разі безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами відповідно до статті 118 Земельного кодексу України та надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування відповідно до статті 123 зазначеного Кодексу;

    висновком про погодження місця розташування об'єкта - у разі вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності відповідно до статті 151 Земельного кодексу України;

    2) у разі наявності зауважень членів комісії - висновком про відмову у погодженні документації із землеустрою з обов'язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти і нормативні документи.

 
    9. Висновок підписується всіма членами комісії та скріплюється печатками органів, представники яких входять до її складу.

    Член комісії, який не згоден з погодженням документації із землеустрою, підписує висновок комісії про відмову у погодженні такої документації із зауваженнями та у той же день додає до висновку комісії свій висновок із викладом зауважень.

 
    10. Погодження документації із землеустрою та надання відповідних висновків здійснюються комісією та її членами безоплатно.

 
    11. У разі врахування розробником (замовником) документації із землеустрою або органом, який подав таку документацію комісії, зауважень, наданих членом комісії, документація повторно подається на розгляд комісії.

    Комісія розглядає подані матеріали протягом тижня.

 
    12. Висновок комісії може бути оскаржений у судовому порядку.

    Висновок, наданий членом комісії, може бути оскаржений розробником (замовником) документації із землеустрою або органом, який подав таку документацію для погодження комісією, до органу, представником якого є член комісії, або органу виконавчої влади вищого рівня.

    Орган виконавчої влади розглядає скаргу протягом 10 днів та повідомляє особу, яка звернулася із скаргою, про результати розгляду.

    У разі прийняття рішення про задоволення скарги орган виконавчої влади надає особі, яка звернулася із скаргою, висновок, яким погоджує документацію із землеустрою. Висновок органу виконавчої влади додається до висновку комісії та є його невід'ємною частиною. Одночасно орган виконавчої влади проводить службове розслідування стосовно надання членом комісії висновку, що не відповідає вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

    Члени комісії несуть відповідальність згідно із законом за порушення встановлених порядку та строків розгляду документації із землеустрою.

 
    13. До складу комісії входять уповноважені в установленому порядку на підписання та скріплення печаткою відповідних висновків представники:

    територіального органу Держкомзему;

    органу містобудування та архітектури;

    територіального органу Мінприроди;

    органу санітарно-епідеміологічної служби;

    органу охорони культурної спадщини.

    У разі погодження документації із землеустрою, що розробляється з метою вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земель лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для цілей, пов'язаних із розробкою корисних копалин, до складу комісії включаються представники територіальних органів Держкомлісгоспу, Держводгоспу, Держгірпромнагляду.

    У разі потреби до роботи комісії можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування та структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку місцевих держадміністрацій.

 
    14. Головою комісії є представник територіального органу Держкомзему.

    Голова комісії забезпечує скликання і проведення засідань комісії, проводить її засідання, звертається в разі потреби до органу, який утворив комісію, з клопотанням про внесення змін до її складу.

 
    15. Комісія провадить свою діяльність у формі засідань.

    Засідання проводяться не рідше ніж один раз на тиждень.

    Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні усі члени комісії. У разі відсутності члена комісії з поважних причин у засіданні комісії бере участь особа, уповноважена відповідним органом виконавчої влади на підписання висновків та скріплення їх печаткою.

    На засіданні комісії мають право бути присутніми особа, яка подала документацію із землеустрою на розгляд комісії, розробник (замовник) документації, землекористувачі, землевласники, представники органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації.

    Інформація про час, місце проведення та порядок денний засідання комісії розміщується на офіційному веб-сайті органу, яким утворено комісію.

 
    16. Секретар комісії призначається її головою.

    Секретар комісії приймає документацію із землеустрою, що подається на розгляд комісії; готує матеріали, що підлягають розгляду на її засіданні, і надсилає їх членам комісії у разі необхідності.

 
    17. Організацію роботи комісії, матеріально-технічне забезпечення її діяльності та контроль за дотриманням строків і порядку розгляду документації із землеустрою здійснює орган, яким утворено комісію.

 
Інші документи
 
Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 
Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"
 
Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua