GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ТИПОВІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ
 

Затверджені Наказом Держбуду України N 219 від 10.12.01р.
Текст документу в редакції від 30 жовтня 2009 року.

 
    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Типові регіональні правила забудови (далі - Типові правила) розроблені відповідно до Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про основи містобудування", "Про планування та забудову територій", "Про архітектурну діяльність", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за порушення у сфері містобудування", "Про охорону культурної спадщини", Земельного кодексу України, інших нормативно-правових актів, державних норм і правил.

 
    1.2. Типові правила є основою для розроблення обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим регіональних правил забудови населених пунктів областей, Автономної Республіки Крим.

 
    1.3. Регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, яким установлюється загальний для територій і населених пунктів області, Автономної Республіки Крим (крім міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, республіканського значення Автономної Республіки Крим) порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок.

    Регіональні правила забудови є обов'язковими для суб'єктів містобудування на території відповідного регіону (крім міст обласного значення, республіканського значення Автономної Республіки Крим у разі затвердження відповідними радами місцевих правил забудови, а також міст Києва та Севастополя).

    Регіональні правила доповнюються положеннями, які є характерними для цієї місцевості, з урахуванням регіональних особливостей та належать до компетенції органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

    Регіональні правила містять переліки і зразки документів, відповідно до розділу 14 цих правил, послідовність і строки підготування і надання документів.

 
    1.4. Забудова населених пунктів регіону здійснюється згідно з регіональними та місцевими правилами забудови на основі затвердженої містобудівної документації, програм соціально-економічного розвитку населених пунктів та регіонів, проектів забудови та реконструкції кварталів (мікрорайонів), функціональних зон, проектної документації для будівництва окремих будівель і споруд.

 
    1.5. Будівництво на території сільських, селищних, міських рад житлових будинків, громадських будівель і виробничих об'єктів, благоустрій їх територій провадяться згідно з регіональними і місцевими правилами забудови на основі містобудівної та проектної документації з дотриманням державних будівельних, протипожежних, санітарних, екологічних, інших норм.

 
    1.6. Спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури обласних державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим організовують розроблення регіональних правил забудови із залученням відповідних структурних підрозділів місцевих адміністрацій та органів державного нагляду з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.2000 N 1182 "Про Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів" і подають їх на розгляд голові обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

 
    1.7. Відповідні обласні ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим затверджують регіональні правила забудови після погодження їх із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.

    Затверджені регіональні правила забудови підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.

 

 
    2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

    2.1. У регіональних правилах конкретизується порядок розроблення, терміни і процедури погодження, проведення експертизи, розгляду і затвердження містобудівної документації згідно із Законом України "Про планування та забудову територій" (далі - Закон), постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1577 "Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації".

 
    2.2. У залежності від регіональних умов у регіональних правилах визначаються за необхідністю додаткові види містобудівної документації для відповідних територій, установлюються порядок їх розроблення, терміни та процедури погодження, проведення експертизи, розгляду та затвердження.

 
    2.3. Спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури:

    організовують розроблення містобудівної документації, здійснюють контроль за її розробленням, організовують її експертизу, розгляд, надають висновки органам місцевого самоврядування щодо її погодження та затвердження;

    узагальнюють інформацію щодо містобудівного розвитку населених пунктів на території області, стану розроблення, розгляду та затвердження містобудівної документації, подають цю інформацію центральному спеціально уповноваженому органу у сфері містобудування та архітектури;

    організовують та контролюють ведення містобудівного кадастру згідно з Положенням про містобудівний кадастр населених пунктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 N 224, Законом України "Про інформацію", державними будівельними нормами ДБН Б.1-1-93 "Склад та зміст містобудівного кадастру".

 

 
    3. ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ТА БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ

    3.1. Забудова та благоустрій територій населених пунктів здійснюються шляхом організації комплексної забудови території або розташування та будівництва окремих будинків і споруд у кварталах існуючої забудови на основі місцевих правил забудови, містобудівної документації.

 
    3.2. У разі відсутності місцевих правил забудови, детального плану території, проекту забудови або проекту реконструкції кварталу (мікрорайону), закінчення терміну їх реалізації, а також у разі необхідності внесення змін до цих проектів при розміщенні окремого об'єкта містобудування у кварталах існуючої забудови розробляються містобудівні обгрунтування згідно з державними будівельними нормами.

    Вибір та надання земельної ділянки здійснюються в порядку, установленому Земельним кодексом України.

 
    3.3. За наявності на території населеного пункту об'єктів культурної спадщини в складі генерального плану або детального плану території розробляється історико-архітектурний опорний план, у якому визначаються охоронні зони пам'яток та зони регулювання забудови, а також заходи щодо їх охорони та використання. Контроль за їх дотриманням здійснюють спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 
    3.4. Створення інженерно-транспортної інфраструктури та благоустрій населених пунктів здійснюються з урахуванням комплексності забудови територій житлово-громадського і виробничого призначення та місцевих особливостей.

 
    3.5. Граничні параметри об'єктів, що рекомендуються для будівництва в конкретному місці населеного пункту, визначаються в архітектурно-планувальному завданні на основі містобудівної документації або містобудівного обґрунтування з урахуванням регіональних особливостей.

 
    3.6. У сейсмічних регіонах визначаються особливі вимоги до розміщення і будівництва об'єктів, обмеження граничної поверховості, проектної документації згідно з державними будівельними нормами на проектування і будівництво в сейсмічних регіонах.

 
    3.7. Забезпечення індивідуальних забудовників проектами житлових будинків і генеральними планами забудови та благоустрою присадибних ділянок здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що надають послуги у сфері містобудування та архітектури, за угодою із забудовниками та погодженням місцевого органу містобудування та архітектури згідно з рішенням ради.

 
    3.8. Зовнішній благоустрій ділянок садибної житлової забудови мусить включати влаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку, господарських майданчиків, озеленення території тощо. Роботи щодо благоустрою виконуються власниками садиб згідно з державними будівельними нормами та санітарними правилами з урахуванням місцевих традицій. Улаштування огорож земельних ділянок здійснюється з урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції територій суміжних земельних ділянок. Конкретні вимоги щодо архітектурного вирішення огорож (висоти, конструкції, матеріалу) у населеному пункті або його окремих районах повинні бути встановлені в місцевих правилах забудови або проекті забудови і благоустрою кварталу (населеного пункту), який затверджується місцевою радою після погодження місцевим органом містобудування та архітектури та громадського обговорення.

 
    3.9. Зміна функціонального використання будівлі за ініціативою його власника здійснюється відповідно до установленого зонування території на підставі місцевих правил забудови, генерального плану населеного пункту, а за їх відсутності - на основі містобудівного обґрунтування за погодженням із місцевим органом містобудування та архітектури, землевпорядним та іншими органами державного нагляду. Відомості щодо зміни функціонального використання споруди заносяться до даних містобудівного та земельного кадастрів населеного пункту. Земельні питання при цьому вирішуються згідно із Земельним кодексом України.

 

 
    4. ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

    4.1. У регіональних правилах визначаються заходи, що здійснюються згідно із Законом України "Про планування і забудову територій" місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для забезпечення участі громадян в обговоренні містобудівної документації під час планування і забудови відповідної території.

 
    4.2. Спеціально уповноважений орган із питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації відповідно до своїх повноважень здійснюють заходи щодо забезпечення участі громадян в обговоренні вирішень містобудівної документації регіонального рівня: схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, їх окремих частин.

 
    4.3. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації відповідно до своїх повноважень здійснюють заходи щодо забезпечення участі громадян в обговоренні вирішень містобудівної документації місцевого рівня, місцевих правил забудови; інформують населення через засоби масової інформації про розроблення, дату та місце обговорення, порядок подання пропозицій щодо вирішень містобудівної документації, а також про її затвердження.

 
    4.4. Територіальні громади, фізичні та юридичні особи під час обговорення містобудівної документації, місцевих правил забудови мають право на:

    одержання відповідно до Закону України "Про звернення громадян" інформації щодо розроблення містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідної території, розміщення об'єктів містобудування, допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, єдиних умов і обмежень забудови окремої земельної ділянки;

    подання пропозицій і зауважень щодо містобудівної документації, місцевих правил забудови;

    участь в обговоренні схем планування територій на регіональному рівні, у тому числі з планування територій суміжних адміністративно-територіальних одиниць, іншої містобудівної документації на місцевому рівні у відповідності до п.3.4 цих Типових правил.

 
    4.5. Громадяни і їхні об'єднання, які не погодились із запропонованими вирішеннями містобудівної документації, місцевих правил забудови, мають право звернутися до відповідного виконавчого органу сільських, селищних, міських рад, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

    Розгляд звернень з приводу суперечок і розбіжностей, оперативне вирішення спірних питань та їх узгодження здійснюються відповідною комісією з питань будівництва при місцевій обласній, районній, міській раді.

 
    4.6. Комісія розглядає спірні питання, за результатами обговорення в місячний термін готує висновок для прийняття рішення радою.

    Рішення зі спірних питань є підставою для затвердження або внесення змін до зазначеної містобудівної документації, а також діяльності з розміщення й будівництва об'єктів, іншого використання територій з урахуванням ухвалених комісією домовленостей.

 
    4.7. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації відповідно до своїх повноважень розглядають звернення громадян і їхніх об'єднань та в установлені Законом України "Про звернення громадян" терміни подають їм обґрунтовані відповіді.

 
    4.8. Громадяни та громадські організації, які не беруть безпосередньо участі у створенні об'єктів архітектури, мають право захищати свої інтереси під час проектування і будівництва нових та експлуатації існуючих об'єктів відповідно до державних будівельних, санітарних, пожежних норм.

 

 
    5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

    5.1. У межах населених пунктів здійснюється комплексна забудова, як правило, компактними масивами у вигляді кварталів, мікрорайонів, груп житлових будинків, а також будівництво на окремих майданчиках (земельних ділянках).

 
    5.2. Територія, яка визначається для розміщення кварталів житлово-цивільного, виробничого, комунально-складського, іншого призначення, повинна відповідати вимогам державних будівельних, санітарних, пожежних норм, екологічним вимогам згідно з законодавством України.

    Вибір територій для розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва як на окремих майданчиках, так і при комплексній забудові провадиться на підставі генеральних планів населених пунктів, схем планування територій сільських рад, іншої містобудівної документації.

 
    5.3. У разі відсутності в існуючих межах населеного пункту вільних територій для кварталів житлово-цивільного будівництва на територіях, прилеглих до населеного пункту, визначаються території для цього будівництва на підставі генеральних планів за рішенням відповідних місцевих рад.

 
    5.4. Місцеві органи містобудування та архітектури готують матеріали щодо розміщення кварталів житлово-цивільного будівництва, виробничого, комунально-складського, іншого призначення для розгляду їх місцевими державними адміністраціями із залученням відповідних структурних підрозділів, органів державного нагляду, місцевих органів самоврядування, власників, користувачів (орендарів) землі. З метою спрощення процедури розгляду цих питань створюється комісія.

 
    5.5. У випадках, передбачених Законом України "Про архітектурну діяльність", розміщення та проектування об'єктів містобудування рекомендується здійснювати переважно на конкурсній основі згідно з Порядком проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.99 N 2137.

 
    5.6. На підставі рішення відповідної ради відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (виконавчий орган місцевої ради в містах обласного значення, Київська, Севастопольська місцеві державні адміністрації в Києві, Севастополі) організовує розроблення детального плану території або проекту забудови (проекту реконструкції), розглядає його на містобудівній раді та надає висновки щодо його затвердження. Після розроблення та затвердження містобудівної документації земельні ділянки для розміщення окремих будинків і споруд або організації комплексної забудови території району (кварталу) передаються замовнику будівництва або окремим забудовникам у порядку, установленому Земельним кодексом України.

 
    5.7. Функції замовника будівництва окремих будівель, інженерної інфраструктури, інженерної підготовки територій, вулиць та доріг, а також будинків виробничого та невиробничого призначення, інших об'єктів на території комплексної забудови виконавчий орган місцевої ради може виконувати безпосередньо або залучати для реалізації цих функцій будь-яких учасників інвестиційної діяльності.

    Будівництво об'єктів на території комплексної забудови може здійснюватись підрядним або господарським способом. Спосіб будівництва визначає інвестор (замовник).

    У разі будівництва підрядним способом інвестор (замовник) визначає підрядну організацію; якщо будівництво здійснюється за рахунок державних коштів - підрядна організація визначається інвестором (замовником) шляхом проведення торгів (тендерів) згідно з Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

 

 
    6. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ

    6.1. Регіональні правила відображають механізм вибору, визначення, вилучення та надання земельних ділянок для містобудівних потреб (розміщення будинків і споруд житлового, громадського, виробничого, транспортного, комунального, природоохоронного, іншого призначення, вулиць і доріг, магістральних інженерних мереж, об'єктів ландшафтної архітектури) відповідно до земельного законодавства, на підставі містобудівної документації, місцевих правил забудови.

 
    6.2. Під час вибору, вилучення та надання земельних ділянок для містобудівних потреб відповідно до Земельного кодексу України місцеві органи землевпорядні, природоохоронні, містобудування та архітектури, санітарні та інші надають висновки і пропозиції місцевим органам влади щодо доцільного місця розташування об'єкта, його граничних параметрів, площі земельної ділянки згідно з місцевими правилами забудови, генеральним планом, іншою містобудівною документацією, державними будівельними нормами.

 
    6.3. Комплексний висновок і проект рішення про дозвіл на будівництво готуються спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення зацікавленої особи з залученням відповідних землевпорядних, природоохоронних, санітарних, пожежних органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень, які надають свої висновки протягом двох тижнів від дня звернення зацікавленої особи до цих органів, а також за дорученням уповноваженої особи місцевої державної адміністрації про залучення при потребі інших органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

 
    6.4. У разі прийняття сільською, селищною чи міською радою рішення про надання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єкта містобудування в порядку, визначеному земельним законодавством, зазначене рішення одночасно є дозволом на будівництво цього об'єкта відповідно до статті 24 Закону України "Про планування та забудову територій".

 
    6.5. Дозвіл на будівництво об'єктів містобудування надається заявнику протягом двох місяців безкоштовно з дня подання заяви на підставі комплексного висновку органу містобудування та архітектури районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради в містах обласного значення, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації для міст Києва та Севастополя) щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови (далі - комплексний висновок).

 
    6.6. Регіональні правила відображають механізм отримання дозволу на будівництво об'єктів фізичними або юридичними особами, які мають намір здійснити будівництво об'єктів на земельних ділянках, що належать їм за правом власності чи користування, відповідно до статті 24 Закону України "Про планування та забудову територій".

    Перелік необхідних для отримання дозволу на будівництво документів та матеріалів, які додаються до письмової заяви забудовника, включає:

    витяг із рішення виконкому сільської, селищної чи міської ради про надання земельної ділянки з визначенням цільового призначення;

    державний акт на право власності або право користування землею, акт установлення меж земельної ділянки в натурі;

    економіко-фінансове обґрунтування проведення проектних і будівельних робіт (у разі необхідності кредитування);

    для об'єктів виробничого призначення - техніко-економічне обґрунтування запланованого будівництва, для екологічно небезпечних об'єктів - висновок державної екологічної експертизи .

    Забороняється вимагати від заявника документи, не передбачені законодавством.

 
    6.7. Для об'єктів, а саме таких, що розміщуються вздовж автошляхів державного та міждержавного значення, для об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, об'єктів, будівництво яких передбачено за рахунок коштів державного або обласного бюджетів згідно із підпунктом 17 пункту 1, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також тих, що знаходяться у власності обласних державних адміністрацій або обласних рад, у разі надання земель за рішенням обласних рад згідно із Земельним кодексом України, а також для найважливіших об'єктів, перелік яких затверджується головою обласної державної адміністрації, комплексний висновок погоджується управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації разом з іншими відповідними підрозділами облдержадміністрації та обласними органами державного нагляду безкоштовно у двотижневий термін за поданням місцевого органу містобудування та архітектури. У разі ненадання пропозицій комплексний висновок про можливість будівництва вважається погодженим. Порядок надання дозволу на реконструкцію та реставрацію пам'яток охорони культурної спадщини визначається згідно з Законом України "Про охорону культурної спадщини".

 
    6.8. Для екологічно небезпечних об'єктів подається також висновок територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів щодо техніко-економічного обґрунтування будівництва екологічно небезпечного об'єкта.

 
    6.9. У разі надання негативного комплексного висновку зацікавленим особам також надаються роз'яснення та відповідні рекомендації. Роз'яснення та рекомендації надаються в письмовій формі протягом одного місяця від дня звернення.

 
    6.10 Дозвіл на будівництво має бути реалізованим протягом двох років. У разі, якщо будівництво не започатковане у цей термін, дозвіл на будівництво втрачає чинність відповідно до статті 24 Закону України "Про планування та забудову територій". Поновлення рішення про дозвіл на будівництво відбувається у такому самому порядку, як і його надання.

    Останнім дозвільним документом для початку виконання будівельних робіт є дозвіл місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

 

 
    7. ПОРЯДОК РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ, ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ, ГОРИЩ ТА МАНСАРД

    7.1. Регіональні правила передбачають механізм надання дозволу на проведення реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ і мансард згідно з технічними вимогами Положення про систему технічного обслуговування, ремонту і реконструкції житлових будинків у містах і селищах України, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.12.91 N 135, Законами України "Про планування та забудову територій", "Про архітектурну діяльність", "Про охорону культурної спадщини".

 
    7.2. Для отримання дозволу на здійснення реконструкції вбудовано-прибудованого приміщення замовник звертається до виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради. У заяві визначається передбачене функціональне призначення об'єкта, чисельність працюючих, місткість. До заяви додаються документи, які посвідчують право власності на приміщення, або угода із власником на право здійснення реконструкції, технічний паспорт на зазначене приміщення.

 
    7.3. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації протягом 15 календарних днів на підставі доручення виконкому готує проект рішення виконавчого органу про дозвіл на реконструкцію, надання замовнику вихідних даних і виконання проектних робіт або обгрунтовану відмову, визначає архітектурно-планувальні вимоги та необхідний перелік технічних умов залежно від обсягів реконструкції або капітального ремонту.

 
    7.4. Якщо приміщення переводиться згідно із законодавством із житлового до нежитлового за рішенням виконкому сільської, селищної або міської ради, то зазначене рішення одночасно є дозволом на розробку відповідного проекту реконструкції цього приміщення. Проект рішення готується відповідним органом містобудування та архітектури за участю відповідних органів державного нагляду згідно із законодавством.

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
2. Організація розроблення та затвердження містобудівної доку-ментації, ведення містобудівного кадастру
 
3. Вимоги до забудови та благо-устрою територій
 
4. Дотримання державних, гро-мадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій
 
5. Організація забудови територій
 
6. Надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування
 
7. Порядок реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ та мансард
 
8. Порядок підготовки та надання вихідних даних на проектування
 
9. Порядок надання будівельного паспорта об'єкта містобудування
 
10. Порядок проведення топо-графо-геодезичного та інженерно-геологічного вишукування
 
11. Порядок погодження і затверд-ження проектної документації
 
12. Дозвіл на виконання будівель-них робіт. Прийняття об'єктів будівництва до експлуатації
 
13. Відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері будівництва, правил забудови
 
14. Додатки до регіональних правил забудови
 
Додаток 1 - Будівельний паспорт
 
Додаток 2 - Висновок про забудову земельної ділянки
 
Додаток 2 - Ситуаційна схема розміщення земельної ділянки
 
Додаток 2 - Схема забудови земельної ділянки
 
Додаток 3 - Пояснювальна записка до схеми забудови земельної ділянки
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
 
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 
Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua