GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ТИПОВІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ
 

Затверджені Наказом Держбуду України N 219 від 10.12.01р.
Текст документу в редакції від 30 жовтня 2009 року.

 
    8. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА НАДАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА ПРОЕКТУВАННЯ

    8.1. Регіональні правила відображають механізм підготовки і надання замовникам архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури (далі - технічні умови), розміру плати за їх видачу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення плати за їх видачу".

 
    8.2. Архітектурно-планувальне завдання надається з урахуванням граничних параметрів забудови, містобудівних, об'ємно-просторових вимог, установлених на підставі комплексного висновку щодо місця розташування об'єкта, містобудівного обгрунтування розміщення об'єкта, містобудівної документації. Плата за розроблення вимог, які вже визначено у раніше розроблених комплексному висновку або містобудівному обґрунтуванні, під час підготовки архітектурно-планувального завдання не стягується або визначається з відповідними зменшувальними коефіцієнтами в залежності від конкретного обсягу передпроектних робіт.

 
    8.3. Підготовка вихідних даних для проектування, ведення їх архіву, внесення відповідних змін до матеріалів містобудівного кадастру виконуються підприємствами, установами, організаціями, які надають послуги у сфері містобудування.

 
    8.4. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, управління містобудування та архітектури обласних державних адміністрацій погоджують архітектурно-планувальне завдання на проектування для будівництва, яке здійснюється на території області за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, для об'єктів, замовниками будівництва яких є обласна рада або обласна державна адміністрація, об'єктів національного та регіонального значення, будівництво яких передбачено регіональними або державними програмами соціально-економічного розвитку, іншими цільовими державними або регіональними програмами, а також для найважливіших об'єктів, перелік яких затверджується головою облдержадміністрації. Порядок видачі вихідних даних при здійсненні реконструкції та реставрації пам'яток історії та культури наводиться в регіональних правилах згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини".

    Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації здійснює погодження архітектурно-планувального завдання за поданням місцевого органу містобудування та архітектури безкоштовно у двохтижневий термін.

 
    8.5. Замовник визначає стадійність розроблення проектної документації з урахуванням рекомендацій спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури. Замовник визначає проектну організацію, яка має відповідну ліцензію і видає проектувальнику завдання на проектування, у якому визначає свої вимоги до об'єкта у відповідності до місцевих правил забудови, містобудівної документації, державних будівельних норм. Відомості про замовника та обрану замовником проектну організацію відображаються в архітектурно-планувальному завданні і технічних умовах.

    У разі, якщо об'єкт будується за рахунок державних коштів, замовник визначає проектну організацію виключно за результатами торгів (тендерів).

 
    8.6. Будівництво індивідуальних одно-, двоповерхових житлових будинків та господарських споруд на земельних ділянках у сільській місцевості може здійснюватись згідно з порядком, наведеним у розділі 10 цих Типових правил.

 
    8.7. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.98 N 1511, із змінами та доповненнями.

 
    8.8. Надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності здійснюється згідно з Типовими правилами, державними нормами і стандартами. При цьому земельні питання вирішуються згідно із Земельним кодексом України.

 

 
    9. ПОРЯДОК НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ОБ'ЄКТА МІСТОБУДУВАННЯ

    9.1. У разі відсутності місцевих правил забудови населеного пункту громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у селах, селищах та містах районного значення, замість вихідних даних можуть отримати у відповідному органі містобудування та архітектури будівельний паспорт об'єкта містобудування (далі - будівельний паспорт).

 
    9.2. Вимоги цього розділу не поширюються на будівництво житлових будинків, дачних і садових будинків на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами (підроблювані, карстонебезпечні та підтоплювані території, насипні, намивні, зсувні, що просідають та набухають, ґрунти, ділянки у районах морської абразії).

 
    9.3. При будівництві житлових будинків, дачних і садових будинків у районах із сейсмічністю 7-8 балів необхідно керуватись державними будівельними нормами ДБН В.1.1-12.2006 "Будівництво у сейсмічних районах України".

 
    9.4. Будівельний паспорт надається для здійснення будівництва або реконструкції таких об'єктів:

    житлових (садибних, котеджних та особняків) (далі - житлові будинки), дачних і садових будинків загальною площею до 500 кв.м, у тому числі з господарськими та допоміжними приміщеннями у підвальному поверсі (I та II категорій складності);

    господарських будівель та споруд на садибних ділянках, індивідуальних гаражів.

 
    9.5. Будівельний паспорт готується та видається спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури згідно із статтею 13 Закону України "Про архітектурну діяльність" (далі - орган містобудування та архітектури) в місячний термін з дня подання письмової заяви.

    Для отримання будівельного паспорта забудовник звертається до відповідного місцевого органу містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо забудови земельної ділянки із зазначенням призначення будівель та споруд, орієнтовних характеристик забудови.

 
    9.6. До заяви забудовником додаються такі документи:

    засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або рішення органу місцевого самоврядування про передачу (надання) земельної ділянки під забудову із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному законодавством України у сфері земельних відносин;

    технічний паспорт, виготовлений бюро технічної інвентаризації (у разі наявності на земельній ділянці існуючих та прийнятих в експлуатацію будівель та споруд).

 
    9.7. На підставі заяви забудовника представник відповідного органу містобудування та архітектури з виїздом на місце проводить обстеження земельної ділянки, за результатами якого протягом десяти робочих днів готує висновок про забудову земельної ділянки.

    У висновку про забудову земельної ділянки визначається відповідність намірів забудови земельної ділянки існуючій містобудівній документації на місцевому рівні (генеральному плану населеного пункту, детальному плану території, проекту забудови території, проекту розподілу території), державним стандартам, будівельним нормам та правилам.

    У разі наявності на зазначеній земельній ділянці запроектованих, але не побудованих будівель і споруд у висновку про забудову земельної ділянки вказуються реєстраційний номер і дата видачі будівельного паспорта на зазначені об'єкти містобудування.

    У висновку про забудову земельної ділянки визначається можливість або неможливість будівництва об'єкта містобудування згідно з містобудівною документацією.

    У разі можливості будівництва об'єкта містобудування до висновку додається ескіз схеми забудови земельної ділянки.

    У разі неможливості будівництва об'єкта містобудування відповідний орган містобудування та архітектури повідомляє письмово забудовника про відмову в отриманні будівельного паспорта з поясненням причини.

 
    9.8. Форму будівельного паспорта, який надається забудовнику, наведено в додатку 1 до цих Правил.

    До будівельного паспорта обов'язково додаються:

    висновок про забудову земельної ділянки (додаток 2);

    ситуаційна схема розміщення земельної ділянки (додаток 3);

    схема забудови земельної ділянки (додаток 4);

    пояснювальна записка до схеми забудови земельної ділянки (додаток 5).

    Будівельний паспорт підписується керівником відповідного органу містобудування та архітектури.

 
    9.9. Будівельний паспорт складається в 2-х примірниках. Перший примірник надається забудовнику; другий примірник зберігається у відповідному органі містобудування і архітектури, який видав будівельний паспорт.

 
    9.10. Ситуаційна схема розміщення земельної ділянки у вигляді копії з містобудівної документації на місцевому рівні (генерального плану населеного пункту, детального плану території, проекту забудови території, проекту розподілу території) відображає місце розташування земельної ділянки в планувальній структурі території населеного пункту та планувальні обмеження, наявні на земельній ділянці, відповідно до містобудівної документації.

 
    9.11. Схема забудови земельної ділянки складається на підставі ескізу схеми забудови земельної ділянки, що додається до висновку про її забудову відповідного органу містобудування та архітектури.

    У схемі забудови земельної ділянки визначаються межі території для розміщення об'єкта містобудування, благоустрою та інших видів використання; червоні лінії; лінії регулювання забудови; під'їзди до будівель і споруд; існуючі та запроектовані раніше на земельній ділянці та на суміжних земельних ділянках будівлі та споруди; відстань від об'єкта містобудування до вулиць (доріг); мінімальні відстані від об'єкта містобудування до меж земельної ділянки, будівель і споруд на суміжних земельних ділянках.

    На схемі забудови земельної ділянки також наносяться висотні відмітки рельєфу.

    Схема забудови земельної ділянки погоджується керівником відповідного місцевого органу містобудування та архітектури та уповноваженими особами інших органів, в тому числі територіальних органів виконавчої влади залежно від особливостей місця розташування земельної ділянки, зокрема органами земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, природоохоронним та санітарно-епідеміологічним органом відповідно до законодавства.

 
    9.12. Пояснювальна записка до схеми забудови земельної ділянки містить інформацію про максимальну площу та граничнодопустиму щільність забудови земельної ділянки, поверховість забудови з визначенням максимально допустимої позначки будівлі (споруди) від поверхні землі, максимальні розміри плями забудови, вимоги до господарських будівель (їх склад), огорожі ділянки та благоустрою території, впорядкування під'їздів до будівель і споруд, місць паркування транспортних засобів, озеленення та впорядкування територій, утримання будинків і споруд; мінімальні відстані будівель і споруд від червоних ліній вулиць, ліній регулювання забудови, меж суміжних земельних ділянок; інші обмеження використання земельної ділянки (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних тощо). Зазначена інформація визначається відповідно до функціонального призначення об'єкта містобудування, чинного законодавства, нормативно-технічних документів, регіональних традицій.

 
    9.13. Будівельний паспорт реєструється відповідним органом містобудування та архітектури у журналі реєстрації будівельних паспортів.

 
    9.14. Будівельний паспорт зберігається протягом терміну, визначеного в пункті 1540 Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016.

 
    9.15. Будівельний паспорт є підставою для звернення (за потреби) власника або користувача земельною ділянкою, що підлягає забудові, до балансоутримувачів інженерних мереж або до відповідної експлуатувальної організації про надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, які можуть бути включені до складу будівельного паспорта.

 

 
    10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОГО ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНОГО ВИШУКУВАННЯ

    10.1. Для проведення топографо-геодезичного та інженерно-геологічного вишукування (далі - роботи) виконавець повинен зареєструвати замовлення на роботу в обласному спеціально уповноваженому органі Державного геодезичного нагляду або в геолого-геодезичній службі органу містобудування і архітектури.

 
    10.2. Топографо-геодезичні роботи виконуються всіма суб'єктами господарської діяльності, які мають відповідну ліцензію спеціально уповноваженого органу державної виконавчої влади.

    Суб'єкт господарської діяльності для реєстрації робіт подає такі документи:

    заяву в 2-х примірниках;

    схему - графічний додаток із нанесенням траси, межі ділянки;

    копію ліцензії на право виконання робіт.

    Топографо-геодезичні роботи, які не потребують наявності ліцензії згідно з статтею 123 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", за бажанням забудовника можуть виконувати геолого-геодезичні служби відповідного органу містобудування та архітектури.

 
    10.3. Роботи можуть проводитись на всіх землях незалежно від їх призначення і форм власності лише з дозволу власника (користувача) земельної ділянки, а на землях державної власності - органу місцевого самоврядування на проведення цих робіт.

    У разі, коли при проведенні робіт прогнозується погіршення стану відповідної земельної ділянки, ці роботи за бажанням власника землі (землекористувача) можуть виконуватись за умови укладення з ним договору про відшкодування витрат.

 
    10.4. Суб'єкти, що проводять роботи, зобов'язані:

    дотримуватись принципів добросусідства згідно із статтями 90, 91 та главою 17 Земельного кодексу України:

    відшкодувати власникам земельних ділянок (землекористувачам) усі нанесені при виконанні цих робіт збитки;

    після закінчення робіт у місячний термін привести за свій рахунок відповідну земельну ділянку у стан, придатний для використання за її призначенням;

    оформити відсутність взаємних претензій актом.

 
    10.5. Строки початку і місце проведення робіт погоджуються з власником землі (землекористувачами), а у разі недосягнення згоди - рішенням відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

 
    10.6. Матеріали топографо-геодезичних робіт зберігаються відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність" у Державному картографо-геодезичному фонді (копії топографічних планів) та регіональних топографо-геодезичних фондах спеціально уповноважених органів Державного геодезичного нагляду, а також фондах при відділах містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства і використовуються лише з додержанням вимог законодавства про авторські та майнові права.

 
    10.7. За результатами виконання топографо-геодезичних робіт до регіонального картографо-геодезичного фонду, спеціально уповноваженого органу Державного геодезичного нагляду подаються технічні звіти і матеріали зйомок усіх робіт незалежно від обсягів, виконані за рахунок державного бюджету, а також копії технічних звітів і копії матеріалів зйомок на площі більше 5 кв. км незабудованої території і більше 1 кв.км забудованої території однієї ділянки незалежно від джерел фінансування (за винятком фінансованих із державного бюджету).

    За результатами виконання топографо-геодезичних робіт до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства подаються технічні звіти і матеріали зйомок, виконані на ділянках площею до 100 га і протяжністю лінійних вишукувань до 25 км, для розробки проектів капітального будівництва.

 
    10.8. Місцеві органи містобудування та архітектури, які здійснюють реєстрацію топографо-геодезичних робіт у складі вишукувальних, кожні півроку подають звіт відповідної форми із зазначеного виду діяльності до регіонального спеціально уповноваженого органу Державного геодезичного нагляду.

 

 
    11. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

    11.1. Проектна документація до її затвердження підлягає комплексній державній експертизі згідно із Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва й проведення їх комплексної інвестиційної державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1308.

 
    11.2. Регіональні правила відображають механізм погодження та затвердження проектної документації згідно з державними будівельними нормами.

 
    11.3. Погоджений проект подається на розгляд до містобудівної ради при головному архітекторі району (міста).

 
    11.4. Проектна документація щодо реставрації пам'яток архітектури національного та світового значення, будівництва об'єктів, яке здійснюється за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, погоджується згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини".

 

 
    12. ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ПРИЙНЯТТЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

    12.1. Місцеві органи державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють контроль за веденням будівництва об'єктів незалежно від форм власності, відомчого підпорядкування та джерел фінансування із залученням у разі необхідності інших органів державного нагляду.

 
    12.2. Порядок та процедури, терміни видачі, перелік необхідних документів для отримання дозволу на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту об'єктів визначаються згідно з Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженим наказом Держбуду від 05.12.2000 N 273 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 25.12.2000 за N 945/5166.

 
    12.3. Дозвіл на виконання будівельних робіт - це документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт, який надається і реєструється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

 
    12.4. У разі відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт заявнику надаються роз'яснення щодо невідповідності поданих документів вимогам законодавства. Роз'яснення надаються у письмовій формі протягом одного місяця з дня звернення.

    Відмова надати дозвіл на виконання будівельних робіт може бути оскаржена в суді в установленому законом порядку.

 
    12.5. Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, зазначається згідно з переліком, наведеним у Положенні про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (див. п.12.2 цих Типових правил).

 
    12.6. У разі, якщо право на будівництво об'єкта містобудування передане іншому забудовнику (замовнику) або змінено будівельну організацію (підрядчика), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації.

 
    12.7. Здійснення будівельних робіт на об'єктах містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

 
    12.8. Інформація про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, а також відомості про замовника та підрядників будівельних робіт розміщуються на стенді, що розташований на будівельному майданчику у доступному для огляду місці.

 
    12.9. Закінчені будівництвом об'єкти підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому порядку для:

    об'єктів державного замовлення - відповідно до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 N 449, зі змінами та доповненнями;

    об'єктів, які не є державною (комунальною) власністю, невиробничого призначення - згідно з державними будівельними нормами ДБН А.3.1-3-94, розділом 3. "Введення в експлуатацію об'єктів, які не є державною власністю".

 

 
    13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ, НОРМ І ПРАВИЛ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, ПРАВИЛ ЗАБУДОВИ

    13.1. Відповідальність за правопорушення у сфері містобудування, перелік та визначення правопорушень, порядок розгляду правопорушень визначаються згідно із Законом України "Про відповідальність підприємств, установ, організацій за правопорушення у сфері містобудування", Цивільним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 
    13.2. Питання у справах про правопорушення у сфері містобудування, у тому числі справах, пов'язаних з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недотриманням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, самовільним будівництвом будинків або споруд, розглядаються начальниками відповідних інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю згідно з Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 225, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1995 р. N 253, та Законом України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування".

 

 
    14. ДОДАТКИ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ ПРАВИЛ ЗАБУДОВИ

    У додатках до регіональних правил мають бути наведені такі документи:

    форми звернень громадян та юридичних осіб до органів виконавчої влади,

    форми архітектурно-планувального завдання; опитувальних аркушів, технічних умов, інші типові форми, передбачені законодавством, рішеннями органів місцевого самоврядування;

    копії державного акта на право власності на землю (копії державного акта на право користування землею, договору оренди), копії акта вибору земельної ділянки, акта про прийняття до експлуатації об'єкта;

    примірники технічного, будівельного, архітектурно-технічного паспортів об'єкта;

    перелік об'єктів, щодо яких архітектурно-планувальне завдання та проектна документація має бути погоджена обласними службами;

    перелік об'єктів, проекти яких не підлягають комплексній державній інвестиційній експертизі, який затверджено наказом Держбуду від 18.08.99 N 197 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 22.09.99 N 639/3932.

 
    Начальник управління містобудівної політики     А.О. Економов

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
2. Організація розроблення та затвердження містобудівної доку-ментації, ведення містобудівного кадастру
 
3. Вимоги до забудови та благо-устрою територій
 
4. Дотримання державних, гро-мадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій
 
5. Організація забудови територій
 
6. Надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування
 
7. Порядок реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ та мансард
 
8. Порядок підготовки та надання вихідних даних на проектування
 
9. Порядок надання будівельного паспорта об'єкта містобудування
 
10. Порядок проведення топо-графо-геодезичного та інженерно-геологічного вишукування
 
11. Порядок погодження і затверд-ження проектної документації
 
12. Дозвіл на виконання будівель-них робіт. Прийняття об'єктів будівництва до експлуатації
 
13. Відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері будівництва, правил забудови
 
14. Додатки до регіональних правил забудови
 
Додаток 1 - Будівельний паспорт
 
Додаток 2 - Висновок про забудову земельної ділянки
 
Додаток 2 - Ситуаційна схема розміщення земельної ділянки
 
Додаток 2 - Схема забудови земельної ділянки
 
Додаток 3 - Пояснювальна записка до схеми забудови земельної ділянки
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
 
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 
Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua