GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ТИПОВІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ
 

Затверджені Наказом Держбуду України N 219 від 10.12.01р.
Текст документу в редакції від 30 жовтня 2009 року.

 
    Додаток 1
до Типових регіональних правил забудови

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ

_________________________________________
(назва об'єкта містобудування)

_________________________________________
(місцезнаходження земельної ділянки)
 

Забудовник: ___________________________________________________
                                                            (П.І.Б.)

_____________________________________________________________
                                                          (адреса)

Примірник N *) _______

Реєстраційний N _______

Будівельний паспорт виданий ______________________________________
                         (повна назва відповідного органу містобудування та архітектури)

 _____________________________________________________________

  ___________________      _________________     ___________________
               (посада)                               (підпис)                                (П.І.Б.)

      Дата видачі "____" ____________ 20___ року

      М.П.

    
*) Будівельний паспорт складається в 2-х примірниках. Перший примірник надається забудовнику; другий примірник зберігається у відповідному органі містобудування і архітектури, який видав будівельний паспорт.

 

 
    Додаток 2
до Типових регіональних правил забудови

ВИСНОВОК
про забудову земельної ділянки

_________________________________________
(місцезнаходження земельної ділянки)
 

Ким виданий ___________________________________________________
                                    (назва органу містобудування та архітектури)

За заявою забудовника: ___________________________________________
                                                             (П.І.Б.)
______________________________________________________________
                                                            (адреса)

проведено обстеження земельної ділянки _____________________________
                                                                    (місце розташування або адреса)

на відповідність намірів забудови земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні, місцевим правилам забудови і державним стандартам, будівельним нормам та правилам:

______________________________________________________________
             (назви містобудівної документації на місцевому рівні, місцевих правил
                        забудови і державних стандартів, будівельних норм та правил)

Нотаріально засвідчена згода співвласників земельної ділянки
(житлового будинку) _____________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові співвласників, що дали згоду)
на забудову земельної ділянки.

Під час обстеження земельної ділянки в натурі встановлено, що на
зазначеній земельній ділянці є такі будівлі та споруди, які

належать: _____________________________________________________.
                                  (які, кому належать будівлі та споруди та їхній стан)

На зазначеній земельній ділянці згідно з будівельним паспортом N

______________________________________________________________
                                       (реєстраційний номер та дата видачі)

запроектовано такі будівлі та споруди: _______________________________

______________________________________________________________.
                                                (назви будівель та споруд)

Технічний стан існуючих на земельній ділянці будівель та споруд, державні стандарти, норми та правила дозволяють будівництво або не допускають                                                                         (непотрібне закреслити)

______________________________________________________________
                                           (назва об'єкта містобудування)

Будівництво _____________________________________________ можливе
                                           (назва об'єкта містобудування)

відповідно до ескізу схеми забудови земельної ділянки, що додається.

Будівництво ___________________________________________ неможливе
                                           (назва об'єкта містобудування)

з причини______________________________________________________.

  ___________________      _________________     ___________________
               (посада)                               (підпис)                                (П.І.Б.)

  Дата складання "____" ____________ 20___ року

 

 
    Додаток 3
до Типових регіональних правил забудови

СИТУАЦІЙНА СХЕМА
розміщення земельної ділянки

_________________________________________
(назва містобудівної документації)
 

Місце креслення
Експлікація:
____________________
____________________
  Умовні позначення:
____________________
____________________

 

Завірено Посада П.І.Б. Підпис Дата
         
         

 

 
    Додаток 4
до Типових регіональних правил забудови

СХЕМА
забудови земельної ділянки

 

Адреса _______________________________________________________

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування ____ га

Забудовник ____________________________________________________
 

М 1:500

 

Місце креслення

Експлікація:
____________________
____________________
  Умовні позначення:
____________________
____________________
     
ПОГОДЖЕНО:   ПОГОДЖЕНО:

Керівник відповідного органу містобудування та архітектури

____________________________
              (повна назва органу
         містобудування та архітектури)

 

Уповноважена особа
___________________________
        (назва відповідного органу
                 державного нагляду)

___________________________
       (населеного пункту, району)

__________   ________________
     (підпис)                   (П.І.Б.)
  __________   ________________
     (підпис)                   (П.І.Б.)

 

 
    Додаток 5
до Типових регіональних правил забудови

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до схеми забудови земельної ділянки
 

1. Місцезнаходження або адреса земельної ділянки
_____________________________________________________________

2. Характеристика земельної ділянки (площа, опис суміжних земельних ділянок, фактичне функціональне використання)
_____________________________________________________________

3. Характеристика існуючої забудови (існуючі та запроектовані раніше на земельній ділянці будівлі та споруди), інженерно-транспортної інфраструктури, зелених насаджень та інших елементів благоустрою, інженерно-будівельних та екологічних умов на земельній ділянці
_____________________________________________________________

4. Містобудівні та планувальні обмеження (максимальна площа забудови та граничнодопустима щільність забудови земельної ділянки, максимальні розміри плями забудови, мінімальні відстані від меж суміжних земельних ділянок) ______________________________________________________

5. Основні характеристики об'єкта містобудування (поверховість з визначе-нням максимально допустимої позначки будівлі (споруди) від поверхні землі) _____________________________________________________________

6. Вимоги щодо розміщення житлового (дачного, садового) будинку та господарських будівель (споруд, індивідуальних гаражів), огорожі ділянки та благоустрою території, впорядкування під'їздів до будівель і споруд, місць паркування транспортних засобів, озеленення та впорядкування територій
_____________________________________________________________

7. Інженерне забезпечення об'єкта містобудування (за наявності технічних умов) ________________________________________________________

8. Інші обмеження використання земельної ділянки (відповідно до законодавства) _________________________________________________.
 

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
2. Організація розроблення та затвердження містобудівної доку-ментації, ведення містобудівного кадастру
 
3. Вимоги до забудови та благо-устрою територій
 
4. Дотримання державних, гро-мадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій
 
5. Організація забудови територій
 
6. Надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування
 
7. Порядок реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ та мансард
 
8. Порядок підготовки та надання вихідних даних на проектування
 
9. Порядок надання будівельного паспорта об'єкта містобудування
 
10. Порядок проведення топо-графо-геодезичного та інженерно-геологічного вишукування
 
11. Порядок погодження і затверд-ження проектної документації
 
12. Дозвіл на виконання будівель-них робіт. Прийняття об'єктів будівництва до експлуатації
 
13. Відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері будівництва, правил забудови
 
14. Додатки до регіональних правил забудови
 
Додаток 1 - Будівельний паспорт
 
Додаток 2 - Висновок про забудову земельної ділянки
 
Додаток 2 - Ситуаційна схема розміщення земельної ділянки
 
Додаток 2 - Схема забудови земельної ділянки
 
Додаток 3 - Пояснювальна записка до схеми забудови земельної ділянки
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
 
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 
Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua