GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОРЯДОК
присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам
 

    Затверджений наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 168 від 15 лютого 2010 року.

 
    І. 3агальні положення

    1.1. Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам (далі - Порядок) і визначає процедуру формування та присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки, внесення відповідних відомостей до державного реєстру земель.

 
    1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

    індексна кадастрова карта - графічне зображення, що відображає розташування кадастрових зон і кварталів у межах існуючих адміністративно - територіальних утворень на момент складання карти, із зазначенням нумерації кадастрових зон і кварталів;

    кадастрова зона - сукупність кадастрових кварталів у межах окремого населеного пункту або у межах території району за межами населених пунктів;

    кадастровий квартал - компактне об'єднання земельних ділянок, обмежене природними або штучними рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, шляховими і інженерними спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо);

    кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на території України, який формується підчас проведення кадастрової зйомки, відображається на кадастровому плані земельної ділянки та в документації із землеустрою та присвоюється їй при здійсненні державної реєстрації. Кадастровий номер зберігається за земельною ділянкою протягом усього часу її існування, забезпечує унікальність ідентифікації земельної ділянки в державному земельному кадастрі і державному реєстрі земель, та зазначається на чергових кадастрових планах, у відомостях автоматизованої системи державного земельного кадастру, документах, що посвідчують право на земельну ділянку, договорах, угодах, витягах, охоронних зобов'язаннях, свідоцтвах, повідомленнях та довідках;

    кадастровий план земельної ділянки - аналітичне графічне зображення зовнішніх меж земельної ділянки, меж земельних угідь та земель, обмежених у використанні та обмежених правами інших осіб;

    територіальна зона - частина території, яка характеризується особливим правовим режимом використання земельних ділянок;

    черговий кадастровий план - актуалізоване в часі графічне зображення місцезнаходження земельних ділянок у межах кадастрового кварталу, кадастрової зони, у цілому в межах території адміністративно-територіальної одиниці (село, селище, місто, район) із зазначенням номерів кадастрових зон та кварталів, їх меж, розмирів і кадастрових номерів земельних ділянок, меж земельних угідь, земельних сервітутів, територіальних зон.

 
    1.3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.

 
    1.4. Земельним ділянкам при їх формуванні, земельним ділянкам, утвореним у результаті поділу чи об'єднання інших земельних ділянок, присвоюються нові кадастрові номери. При цьому попередні кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не використовуються.

 
    1.5. Кадастрові номери присвоюються усім земельним ділянкам незалежно від форм власності. При переході права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, при встановленні інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку кадастровий номер залишається без змін.

 
    1.6. Кадастровий номер використовується тальки для кодування земельної ділянки, містить в собі інформацію щодо віднесення земельної ділянки до кадастрового кварталу та кадастрової зони, визначених згідно з індексною кадастровою картою. Дублювання кадастрових номерів земельних ділянок не припускається.

 
    1.7. Черговий кадастровий план ведеться територіальними органами Держкомзему.

 
    ІІ. Структура кадастрового номера

    2.1. Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

 
    <КОАТУУ> : <НКЗ> : <НКК> : <НЗД>, де <КОАТУУ> - код об'єкта адміністративно-територіального устрою України;

    <НКЗ> - номер кадастрової зони;

    <НКК> - номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони;

    <НЗД>- номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу.

    Кадастровий номер земельної· ділянки має такий вигляд:

<ХХХХХХХХХХ>:<ХХ>:<ХХХ>:<ХХХХ>
        |                         |           |            |
        |                         |           |        Порядковий номер земельної
        |                         |           |        ділянки (чотиризначний)
        |                         |           |
        |                         |       Номер кадастрового кварталу
        |                         |       (тризначний)
        |                         |
        |                      Номер кадастрової зони (двозначний)
        |
    Код об'єкта адміністративно-територіального
    устрою України (десятизначний)

 
    Структурні елементи кадастрового номера відокремлюються один від одного знаком "двокрапка" (:).

    Перший структурний елемент кадастрового номера відповідає коду об'єкта відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-96 (далі КОАТУУ), затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 9 грудня 1997 р. .№ 78, і складається з десяти знаків останні два з яких мають значення - "00".

    Другий структурний елемент кадастрового номера відповідає номеру кадастрової зони.

    Номер кадастрової зони складається з двох розрядів. Максимальна кількість кадастрових зон у межах одного об'єкта адміністративно-територіального устрою становить 99.

    Третій структурний елемент кадастрового номера відповідає номеру кадастрового кварталу в межах кадастрової зони. Номер кадастрового кварталу складається з трьох розрядів. Максимальна кількість кадастрових кварталів в межах кадастрової зони становить 999.

    Четвертий структурний елемент кадастрового номера відповідає номеру земельної ділянки в межах кадастрового кварталу. Номер земельної ділянки складається з чотирьох розрядів та визначається як наступний порядковий номер земельної ділянки в межах певного кадастрового кварталу згідно з реєстром кадастрових Номерів. Максимальна кількість земельних ділянок в межах кадастрового кварталу може становити 9999.

 
    2.2. Структурні елементи кадастрового номера визначаються на підставі:

    індексної кадастрової карти:

    чергового кадастрового плану;

    реєстру кадастрових номерів;

    відомостей обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки;

    плану меж земельної ділянки або кадастрового плану земельної ділянки, складеного за результатами кадастрової зйомки.

 
    ІІІ. Використання індексної кадастрової карти

    3.1. Індексна кадастрова карта складеться в електронному та паперовому вигляді: в масштабі, який забезпечує чітке відображення кадастрових зон та кварталів. Планово-картографічною основою для індексної кадастрової карти в паперовому вигляді є карти (плани) масштабу від 1: 1 0000 до 1:500.

 
    3.2. Індексні кадастрові карти створюються територіальними органами Держкомзему.

    Територіальні органи Держкомзему для складання індексних кадастрових карт в електронному вигляді можуть залучати структурні підрозділи Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр ДЗК).

 
    3.3. Для створення індексних кадастрових карт використовуються паперові відбитки зведених, трансформованих та приведених до єдиної системи координат планово-картографічних матеріалів (плани меж територій сільських, селищних, міських рад; плани меж населених пунктів та інше) шляхом нанесення меж кадастрових зон та кварталів згідно із нормами та правилам и, які застосовуються при картографічному кресленні. В електронному вигляді індексні кадастрові карти створюються шляхом векторизації· паперових карт або безпосереднього встановлення меж зон та кварталів на електронних картах чи ортофотопланах. Встановлення меж зон та кварталів здійснюється відповідно до методичних рекомендацій Держкомзему.

 
    3.4. Після проходження державної землевпорядної експертизи індексна кадастрова карта затверджується керівником територіального органу Держкомзему в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, засвідчується його підписом, який скріплюється печаткою.

 
    3.5. Після затвердження індексна кадастрова карта передметься до територіального органу Держкомзему за місцем розташування земельної ділянки та в подальшому використовується для формування та присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок. В електронному вигляді індексні кадастрові карти передаються до Центру ДЗК для здійснення перевірки кадастрових номерів земельних ділянок, ведення державного реєстру земель та автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - АС ДЗК).

 
    IV. Формування та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, які утворюються вперше

    4.1. Формування кадастрових номерів земельних ділянок, які утворюються вперше, здійснюється територіальними органами Держкомзему.

    Плата за формування кадастрових номерів не стягується.

    4.2. Для формування кадастрового номера земельній ділянці, яка утворюється вперше, у тому числі в результаті поділу чи об'єднання інших земельних ділянок, розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки відповідну заяву. До заяви додаються:

    відповідна документація із землеустрою, яка обов'язково включає документи, зазначені у абзацах п'ятому та шостому пункту 2.2 цього Порядку;

    результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл).

    Заяві присвоюється обліковий номер.

    4.3. Територіальний орган Держкомзему протягом трьох робочих днів перевіряє відповідність розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану та:

    1) у разі відповідності розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану територіальний орган Держкомзему:

    формує кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог розділу ІІ цього Порядку;

    відображає сформований кадастровий номер земельної ділянки на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж (кадастровому плані) земельної ділянки, відомостях обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки шляхом прославлення відмітки такого змісту: "Кадастровий номер _____ сформовано "__" _____ 20_ р., прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис".
    Виправлення у відмітці не допускаються;

    повертає документацію із землеустрою із проставленою відміткою про формування кадастрового номера її розробнику.

    сформований та відображений на сторінках документації із землеустрою кадастровий номер земельної ділянки не є присвоєним до моменту відкриття Поземельної книги.

    2) У разі виявлення невідповідностей розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану територіальний орган Держкомзему повертає документацію із землеустрою її розробнику для доопрацювання разом з протоколом перевірки та викопіюванням з чергового кадастрового плану.

 
    4.4. Розробник документації із землеустрою надає Центру ДЗК документацію із землеустрою із проставленою відміткою про формування кадастрового номера земельної ділянки та обмінний файл.

 
    4.5. Процедура перевірки та приймання обмінного файлу Центром ДЗК, реєстрація та видача документа, що посвідчує право на земельну ділянку, унесення відомостей до державного реєстру земель та бази даних АС ДЗК здійснюється відповідно до Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему від 02.07.2003 № 174, зареєстрованого в Мінюсті України 25.07.2003 за NQ 641/7962 (із змінами) (далі - Тимчасовий порядок).

    Під час перевірки та приймання обмінного файлу Центром ДЗК здійснюється перевірка кадастрового номеру земельної ділянки за наступними критеріями:

    відповідність вимогам, установленим до структури кадастрового номеру земельної ділянки;

    відповідність структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки індексній кадастровій карті;

    унікальність кадастрового номеру земельної ділянки на предмет його дублювання.

    У разі негативного висновку щодо результатів перевірки кадастрового номеру розробнику документації надаються відповідні вимоги та зауваження, що включаються до протоколу перевірки обмінного файлу.

    Перевірка та приймання обмінного файлу Центром ДЗК здійснюється протягом п'яти робочих днів.

 
    4.6. Територіальні органи Держкомзему протягом трьох робочих днів перевіряють достовірність відображення кадастрового номеру в реєстраційній картці та вчиняють інші дії, передбачені пунктом 2.4 Тимчасового порядку.

 
    4.7. Кадастровий номер земельної ділянки вважається присвоєним з моменту відкриття Поземельної книги на відповідну земельну ділянку. Відкриття Поземельної книги здійснюється структурним підрозділом філії Центру ДЗК шляхом внесення кадастрового номера земельної ділянки та дати відкриття Поземельної книги у відповідні поля на титульному аркуші, що посвідчується підписом начальника міської філії Центру ДЗК або керівника структурного підрозділу філії Центру ДЗК та скріплюється печаткою.

    Поземельна книга відкривається у день державної реєстрації та видачі документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

    Про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці відповідний структурний підрозділ філії Центру ДЗК видає витяг з державного реєстру земель за формою, яка додається. Видача витягу з державного реєстру земель про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у разі звернення громадян та юридичних осіб здійснюється одночасно з видачею документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

 
    V. Формування та присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам, наданим у власність (користування)

    5.1. Формування кадастрових Номерів земельних ділянок, які на момент набрання чинності цим наказом надані у власність (користування) та не мають кадастрових Номерів, здійснюється територіальними органами Держкомзему.

    Плата за формування кадастрових номерів не стягується.

 
    5.2. Для формування та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, яка на момент набрання чинності цим наказом надана у власність (користування) та не має кадастрового номера, власник (користувач) такої земельної ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки заяву про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки.

    До заяви додаються:

    копія документа, що посвідчує особу;

    копія ідентифікаційного номера у єдиному державному реєстрі фізичних осіб - для фізичної особи, коду в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - для юридичної особи;

    копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку.

 
    5.3. Територіальний орган Держкомзему протягом трьох робочих днів розглядає подані документи та:

    1) у разі наявності в архіві документації із землеустрою на відповідну земельну ділянку, що включає документи, зазначені у абзацах п'ятому та шостому пункту 2.2 цього Порядку, та відповідності розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану:

    формує кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог розділу II цього Порядку;

    відображає дані про формування кадастрового номера земельної ділянки на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж (кадастровому плані) земельної ділянки, відомостях обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки шляхом прославлення відмітки такого змісту: "Кадастровий номер _______ сформовано "__" ______ 20_ р., прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис".
    Виправлення у відмітці не допускаються;

    передає документацію із землеустрою та копію заяви власника (користувача) земельної ділянки з доданими до неї документами до філії Центру ДЗК для внесення відомостей до АС ДЗК та відкриття Поземельної книги.

    сформований та відображений на сторінках документації із землеустрою кадастровий номер земельної ділянки не є присвоєним до моменту відкриття Поземельної книги;

    2) у разі відсутності документації із землеустрою, що включає документи, зазначені у абзацах п'ятому та шостому пункту 2.2 цього Порядку, або виявлення невідповідностей розташування меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану, інформує заявника про необхідність розробки документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Присвоєння кадастрового номера у цьому випадку здійснюється відповідно до розділу IV цього Порядку.

 
    5.4. Після передачі відповідно до абзацу п'ятого пункту 5.3 цього Порядку до філії Центру ДЗК документації із землеустрою; копії документа, що посвідчує особу; копії ідентифікаційного номера у єдиному державному реєстрі фізичних осіб - для фізичної особи, коду в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - для юридичної особи; копії документу, що посвідчує право на земельну ділянку; копії документа про оплату послуг з ведення державного реєстру земель, філія Центру ДЗК протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту їх надходження:

    формує обмінний файл;

    перевіряє кадастровий номер земельної ділянки згідно критеріїв, визначених у пункті 4.5 цього Порядку;

    заповнює та підписує реєстраційну картку земельної ділянки (у двох примірниках);

    вносить відомості до АС ДЗК про що робить відповідну відмітку в документації із землеустрою;

    передає другий примірник реєстраційної картки земельної· ділянки до відповідного структурного підрозділу для відкриття Поземельної книги;

    повертає до територіальному органу Держкомзему передані ним документи.

 
    5.5. Територіальні органи Держкомзему протягом трьох робочих днів перевіряють достовірність відображення кадастрового номеру в реєстраційній картці та вчиняють інші дії, передбачені пунктом 2.4 Тимчасового порядку.

 
    5.6. Відповідний структурний підрозділ філії Центру ДЗК у день отримання реєстраційної картки земельної ділянки відкриває Поземельну книгу. Відкриття Поземельної книги здійснюється шляхом внесення кадастрового номера земельної ділянки та дати відкриття Поземельної книги у відповідні поля на титульному аркуші, що посвідчуються підписом начальника міської філії Центру ДЗК або керівника структурного підрозділу філії Центру ДЗК та скріплюються печаткою.

    Кадастровий номер земельної ділянки вважається присвоєним з моменту відкриття Поземельної книги.

    Про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці відповідний структурний підрозділ філії Центру ДЗК видає витяг з державного реєстру земель за формою, яка додається.

 
    Директор Департаменту державного земельного кадастру     I.В. Славін

 

 
    Додаток
до Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам

 
Бланк витягу

ВИТЯГ
з державного реєстру земель
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

N витягу: <номер витягу>
Дата видачі: <число, місяць та рік формування>
Витяг надав: <назва міської філії або структурного підрозділу філії Центру ДЗК, що видав витяг>
Надано на запит: <ШБ фізичної особи / найменування юридичної особи за заявою (на запит) якої надано витяг> <Назва документа, на підставі якого видано витяг, його дата та, за наявності, номер>

Відомості про присвоєний кадастровий номер земельної ділянки:

Кадастровий номер: XXXXXXXXXX : XX : XXX : XXXX
Дата присвоєння кадастрового номера: <число, місяць та рік формування>
Відомості про земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер:
Місце розташування: <АР Крим, м. Київ та Севастополь, область, район, місто обласного підпорядкування, населений пункт>
Адреса: <вулиця, номер будівлі>
Цільове призначення:  
Площа, га:  

Відомості про права на земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер:

Вид права: <право власності / право оренди / право використання чужої земельної ділянки>
Форма власності: <державна / комунальна / приватна (спільна часткова або спільна сумісна">
Власник / користувач:
П.I.Б. / найменування
<П.I.Б. фізичної особи / найменування юридичної особи>
Ідентифікаційний номер/код XXXXXXXXXX
Місце проживання / місцезнаходження: <місце проживання фізичної особи / місцезнаходження юридичної особи>
Частка у спільній власності <частка у спільній власності>

 
   _________________________     ________     _____________________
      (найменування посади керівника         (підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)
        міської філії або структурного
         підрозділу філії Центру ДЗК)

    М.П.

 
Структура документу
 
I. Загальні положення
 
II. Структура кадастрового номера
 
III. Використання індексної кадастрової карти
 
IV. Формування та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, які утворюються вперше
 
V. Формування та присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам, наданим у власність (користування)
 
Додаток - Форма бланку витягу з державного реєстру земель
 
 
Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електрон-ному вигляді (обмінного файлу)
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приват-ної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua