GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розробки проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту
 

    Затверджені наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 165 від 10 липня 2008 року.

 
    1. Загальні положення

    Методичні рекомендації з розробки проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту (далі - Рекомендації) визначають загальні засади організації та порядку встановлення або зміни уповноваженими органами влади меж населених пунктів України: міст, селищ і сіл.

    Об'єктом встановлення меж є територія населеного пункту, що формується із земель всіх без винятку землеволодінь і землекористувань. До її складу входять землі всіх категорій незалежно від їх цільового використання.

    Встановлення меж населеного пункту здійснюється за проектом землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту: міста, селища, села. Проект землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту розробляється відповідно до плану земельно-господарського устрою, генерального плану населеного пункту та (або) техніко-економічного обгрунтування його розвитку. ТЕО може розроблятися як безпосередньо в проекті землеустрою так і окремо.

    Для обґрунтування зміни меж міст Києва, Севастополя, міст обласного підпорядкування обов'язковим є наявність генерального плану.

    Проект землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту розробляється на підставі договору між замовником та його розробником відповідно до завдання на розробку проекту.

    Замовниками проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту є відповідні сільські, селищні, міські ради та державні органи земельних ресурсів за клопотанням органів місцевого самоврядування. Взаємовідносини замовників і розробників проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту регулюються законодавством України і договором.

    Розробником проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту є юридична особа, яка має ліцензію на проведення землевпорядних робіт за сукупністю видів робіт по кодах 57.01.03, 57.01.04, 57.01.07, 57.01.08, 57.01.09, 57.01.10, 57.01.13, 57.01.16 за Єдиним ліцензійним реєстром, що здійснюються в межах виду господарської діяльності "Проведення землевпорядних та землеоціночних робіт", яка в установленому законодавством порядку набула право на виконання робіт, фінансування яких здійснюється як за державні кошти, так і кошти інших джерел, не заборонених законом.

    Завдання на розробку проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту готується розробником проекту землеустрою і містить технічні, економічні, інші вимоги до виконання робіт з розробки проекту землеустрою та є невід'ємною частиною договору про виконання даного виду робіт. Завдання затверджується замовником, за погодженням з районними, міськими управліннями земельних ресурсів.

    Підставою для складання проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту є рішення відповідних сільських, селищних та міських рад. Відповідні сільські, селищні, міські ради приймають рішення про доцільність встановлення або зміну меж населеного пункту та розробку проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту.

    Повноваження Верховної Ради України в сфері встановлення або зміни меж населених пунктів:

    встановлення або зміна меж міст за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міських рад.

    Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад у сфері встановлення або зміни меж населених пунктів:

    приймають рішення щодо встановлення або зміни меж селищ і сіл;

    вносять до Верховної Ради України пропозиції щодо встановлення або зміни меж міст;

    здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.

    Повноваження районних рад в сфері встановлення або зміни меж населених пунктів:

    вносять до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо встановлення або зміни меж міст, селищ і сіл;

    виконують інші повноваження, передбачені законодавством.

    Повноваження міських, селищних, сільських рад в сфері встановлення або зміни меж населених пунктів:

    приймають рішення про розробку проектів землеустрою щодо встановлення або зміни меж міст, селищ, сіл;

    вносять до районних, обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України пропозиції щодо встановлення або зміни меж сіл, селищ, міст;

    виконують інші повноваження, передбачені законодавством.

    Повноваження органів виконавчої влади в сфері встановлення та зміни меж населених пунктів:

    висновки щодо встановлення або зміни меж міст, крім м. Києва та м. Севастополя, готують обласні державні адміністрації;

    висновки щодо встановлення або зміни меж міст районного підпорядкування, селищ, сіл готують районні державні адміністрації.

    У висновках обґрунтовується доцільність встановлення або зміни меж населених пунктів.

 
    2. Розробка техніко-економічного обгрунтування розвитку населеного пункту

    Техніко-економічне обґрунтування розвитку населеного пункту (далі - ТЕО) є самостійною передпроектною розробкою для визначення загальних перспектив розвитку населеного пункту. Завдання ТЕО - дати техніко-економічне обгрунтування площі населеного пункту і встановити основні технічні, екологічні, економічні та правові характеристики земельних ділянок, що залучаються в межі населених пунктів.

    ТЕО, як правило, складається за усередненими показниками на підставі нормативних документів в галузі землеустрою, будівництва та інших відомчих нормативних документів і фондових матеріалів та супроводжується рекогносцировочними земельними, грунтовими, ландшафтними, геологічними та іншими дослідженнями з метою вивчення природних умов і перспектив просторового розвитку населеного пункту.

    ТЕО розвитку населеного пункту може бути як складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту так і окремим документом і слугує підставою для визначення його площі та межі.

    Для розробки ТЕО використовуються статистичні дані, відомості про населений пункт та прилеглі території, перспективи будівництва, картографічні матеріали раніше розроблених проектів із землеустрою, містобудування та інших проектних розробок.

    В основу розробки ТЕО покладається принцип еколого-економічної придатності земель та планувальної характеристики території. Обгрунтування здійснюється на підставі технічних, екологічних та економічних показників, які встановлюють розмір площі земельної ділянки для населеного пункту та економічну доцільність його розвитку.

    Основні показники включають:

    чисельність мешканців населеного пункту:

    а) існуюча,

    б) прогнозована (формується з урахуванням природного приросту та міграції населення відповідного адміністративно-територіального утворення);

    площа земель населеного пункту:

    а) сучасний стан;

    в) перспективи використання, які визначаються з урахуванням:

    в) розвитку житлового будівництва,

    г) потреби населеного пункту в розміщенні об'єктів громадського призначення,

    ґ) промислового виробництва,

    д) інженерного оснащення,

    є) рекреаційного призначення, д) зон обмеження режимоутворюючими об'єктами,

    ж) визначення особливо цінних земель,

    з) визначення земель для сільськогосподарських потреб (землі для ведення особистого селянського господарства, випасання худоби, тощо),

    и) інше.

     витрати на розвиток населеного пункту;

     прибутки від розвитку населеного пункту;

     економічний результат.

    ТЕО затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою.

 
    3. Розробка проекту землеустрою

 
    3.1. Підготовчі роботи

    Проект землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту розробляється в такому порядку:

     підготовчі роботи;

     розробка проекту;

     затвердження проекту шляхом прийняття рішення щодо встановлення або зміни меж населеного пункту;

     розроблення технічної документації щодо встановлення або зміни меж населеного пункту;

     розробка технічної документації щодо складання Державного акту на межу населеного пункту.

    Підготовчі роботи виконуються розробником проекту за участю державних органів земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування і включають збір, систематизацію, аналіз і вивчення вихідних даних та підбір планово-картографічних матеріалів, рекогносцировочне обстеження території.

    Формування території населеного пункту виконується на плані, який складається в масштабі не дрібнішому як 1:10000. На плані показуються існуючі межі населеного пункту, у необхідних випадках межі землеволодінь, землекористувань, та наносяться проектні межі. Формування території населеного пункту проводиться з урахуванням існуючої системи розселення і перспектив його розвитку, розміщення землеволодінь і землекористувань, гідрографії і рельєфу місцевості, забезпечення компактності території та функціональних зв'язків між об'єктами виробництва та об'єктами обслуговування населення.

 
    3.2. Складання Проекту

    Проект землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту складається з пояснювальної частини, графічних матеріалів та додатків.

    Пояснювальна записка повинна містити: економічне обґрунтування доцільності встановлення або зміни меж, яке включає в себе інформацію щодо загальних обсягів економічного і фінансового потенціалу, перелік підприємств розташованих на території населеного пункту, занятості населення на них, обсягів і складу податкових надходжень, достатності цих надходжень до місцевого бюджету для забезпечення реальних можливостей вирішувати питання місцевого значення та стосовно розвитку соціальної, оздоровчої, рекреаційної, транспортної інфраструктури; відомості щодо розмірів населеного пункту в існуючих та проектних межах та відомості щодо зонування по доцільному використанню земель з врахуванням їх придатності.

    Графічні матеріали включають в себе план населеного пункту з нанесеними існуючими та проектними межами та для міст Києва, Севастополя, міст обласного підпорядкування - копію завіреного Генерального плану. На графічних матеріалах відображаються межі суміжних рад.

    Додатками до проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту є: рішення місцевої ради стосовно клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту; технічне завдання на виконання землевпорядних робіт; висновки органів земельних ресурсів, природоохоронних органів, санітарно-епідеміологічних органів, органів містобудування і архітектури, органів охорони культурної спадщини; матеріали погодження меж суміжними радами у випадку поділу межею земле користувань із землекористувачами, землевласниками; висновки відповідних місцевих органів виконавчої влади щодо встановлення або зміни меж населеного пункту; рішення відповідних рад про погодження проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж.

    Проект землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту підлягає державній експертизі.

 
    3.3. Прийняття рішення щодо встановлення або зміни меж населеного пункту

    Проект землеустрою вважається затвердженим шляхом прийняття рішення щодо встановлення або зміни меж населеного пункту, відповідно до компетенції, Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, рішенням обласної ради.

 
    4. Розробка технічної документації

    Технічна документація із землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту розробляється відповідно до вимог статті 55 Закону України "Про землеустрій"

 
    4.1. Перенесення меж населеного пункту в натуру (на місцевість)

    Перенесення меж в натуру (на місцевість) здійснюється відповідно до встановлених норм і правил після прийняття постанови Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення обласної ради щодо затвердження відповідного проекту.

 
    4.2. Для посвідчення меж населеного пункту розробляється технічна документація щодо складання Державного акту на межі населеного пункту.

    Після перенесення меж населеного пункту в натуру (на місцевість) та затвердження форми бланку Державного акту видається Державний акт України.

    Межі населеного пункту додатково відображаються на топографічній карті та кадастрових планово-картографічних матеріалах, які є невід'ємним додатком до Державного акта України.

    Межі населеного пункту зазначаються на картах (планах) таких масштабів, які є прийнятними для точного встановлення їх місця розташування, в разі необхідності - на окремих вкладках більш крупного масштабу.

    Встановлення меж населеного пункту вважається таким, що відбулося, після встановлення меж в натурі (на місцевості) та внесення відомостей до державного земельного кадастру.

 
    Встановлення меж населеного пункту на річках, озерах і ставках та інших водних об'єктах.

    Якщо річка послідовно пересікає територію декількох населених пунктів, то межею між суміжними населеними пунктами по річці повинна бути лінія, яка з'єднує два крайніх пункти території по обох берегах річки і пересікає її по визначеному таким чином напрямку.

    Якщо між населеними пунктами розташована річка, яка їх розділяє, межею між ними є середина водної гладі (форватер).

    За основу розподілу озера між суміжними населеними пунктами повинна прийматися лінія, що відображає на плані середину озера.

    Територія внутрішніх морських вод, територіального моря, морських заток та лиманів відноситься до прилеглого адміністративно-територіального утворення.

 
    Особливість встановлення меж населеного пункту на мостах, дамбах, інших спорудах та водосховищах.

    Межі населеного пункту на мостах, дамбах, інших спорудах встановлюються таким чином, щоб вони повністю знаходились в межах одного адміністративно-територіального утворення.

    Межі населеного пункту на водосховищах встановлюються у відповідності до меж, які були на місцевості до заповнення водосховищ.

 
    Особливості встановлення меж прикордонного населеного пункту.

    Межі прикордонного населеного пункту повинні співпадати з державним кордоном України.

    До затвердження форми державного акта України, що посвідчує межі населеного пункту та його видачі, використовуються межі, встановлені відповідно до затвердженої в установленому порядку документації.

 
    5. Вирішення спорів, пов'язаних із встановленням або зміною меж населеного пункту.

    Спори пов'язані із встановленням або зміною меж населеного пункту вирішуються в судовому порядку.

 
    Начальник Відділу адміністративно-
    територіального устрою та розмежування земель    А.І.Підручний

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
2. Розробка техніко-економічного обгрунтування розвитку населеного пункту
 
3. Розробка проекту землеустрою
 
3.1. Підготовчі роботи
 
3.2. Складання Проекту
 
3.3. Прийняття рішення щодо вста-новлення або зміни меж населеного пункту
 
4. Розмежування компетенції органів виконавчої влади з питань земель-них ресурсів у сфері державної експертизи
 
4.1. Перенесення меж населеного пункту в натуру (на місцевість)
 
4.2. Технічна документація щодо складання Державного акту на межі населеного пункту.
 
5. Вирішення спорів, пов'язаних із встановленням або зміною меж населеного пункту.
 
 
Інші документи
 

Закон України "Про землеустрій"
 
Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності"
 
Методичні рекомендації з розробки проекту землеустрою щодо розме-жування земель державної та кому-нальної власності
 
Положення про земельно-кадастро-ву інвентаризацію земель населених пунктів
 
Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарсь-кого призначення та населених пунктів
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua