GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    5.5. ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В НАТУРУ

    5.5.1. Установлення (відновлення) меж землекористування

    Комплекс робіт включає: вибірку планово-картографічних матеріалів і документів, які визначають право користування землею; виписування координат, необхідних для установлення (відновлення) меж (границь); вивчення та аналіз креслення перенесення в натуру (складання креслення і проведення вирахувань, необхідних для відновлення меж; організацію польових робіт; рекогносцировку місцевості за трасою установлення (відновлення) меж, вибір місця постановки межових знаків; розчистку траси (без вирубки просік); провішування ліній, вимірювання горизонтальних кутів, ліній та кутів нахилу; ведення польового журналу, контрольні підрахунки; складання схеми теодолітних ходів, камеральну обробку польових матеріалів, визначення координат; здачу межових знаків та установлених (відновлених) меж представнику господарства, оформлення акта; написання пояснювальної записки, перевірку проектної документації, виправлення зауважень, формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є установлена в натурі межа, яка здається за актом землекористувачам, матеріали установлення меж, сформовані у справу (2 примірника, 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.7.

    Одиниця виміру: "а" - землекористування, "в" - 1 км межі, що встановлюється.

 
    Таблиця 5.7

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн. 632,4 86,0 650,8 104,4 657,0 128,9 669,3 147,4 681,5 178,1
Необхідна норма витрат часу, люд.-дні 10,3  1,4  10,6 1,7 10,7 2,1 10,9 2,4 11,1 2,9

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 30%, камеральних - 70%.

    2. Вартість розрахована на установлення (відновлення) меж з трьома межовими знаками на 1 км. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.08(n-3), де n - кількість межових знаків на 1 км межі.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо довжина меж, що установлюються, становить понад 15 км. Якщо їх довжина менша, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.06(15-n), де n - довжина межі, що встановлюється, км.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань до об'єкта роботи менша, то в показники "а" і "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Вартість розрахована на встановлення (відновлення) межі на одній ділянці (ланці). За інших умов у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість відокремлених ділянок (ланок) межі, що переноситься в натуру.

    6. Вартість розрахована на погодження межі, що встановлюється, з одним землекористувачем. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість землекористувачів, з якими проводиться погодження межі, що встановлюється (відновлюється).

    7. При відновленні втрачених меж у показник "в" уводиться коефіцієнт 1.60.

    8. Вартість встановлення межових знаків, прокладання теодолітних ходів, необхідних для прив'язки до пунктів геодезичної мережі, на прорубування просік та візирок, участі в роботі з вирішення спірних межових питань визначається згідно з розділом 1.1 даного збірника.

    9. Вартість розрахована на встановлення (відновлення) меж із застосуванням геодезичних інструментів і вимірюваннями на місцевості. При перенесенні (відновленні) меж у натуру методом розпізнавання місцевих предметів (без виконання вимірювань) у показник "в" уводиться коефіцієнт 0.30.

 
    5.5.2. Перенесення у натуру (на місцевість) проектів організації території господарств

    Комплекс робіт включає: вибірку та вивчення матеріалів щодо перенесення проекту в натуру (на місцевість); організацію польових робіт; визначення на місцевості (розпізнаванням, інструментально або іншим способом) місцерозташування меж запроектованих елементів організації території: полів сівозмін, робочих ділянок, кварталів садів (кліток), полів пасовищ-сіножатезмін; позначення на місцевості меж (оранкою, установленням їх або іншими доступними способами); доставку, установлення, обкопування та маркування вказаних знаків; об'їзд установлених меж з представником землекористування і оформлення акта; перевірку проектних матеріалів, виправлення зауважень, формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є установлені в натурі (на місцевості) межі проектних ділянок, зданих за актом, матеріали польових вимірювань сформовані у справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.8.

    Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 тис. га сільськогосподарських угідь.

 
    Таблиця 5.8

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн. 632,4 951,7 650,8 1056,1 657,0 1166,6 669,3 1381,5 681,5 1455,2
Необхідна норма витрат часу, люд.-дні 10,3 15,5 10,6 17,2 10,7 19,0 10,9 22,5 11,1 23,7

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 30%, камеральних - 70%.

    2. Розцінками передбачено виконання робіт для умов, якщо на 1 тис.га сільськогосподарських угідь припадає 10 ділянок, що переносяться (поле, робоча ділянка, квартал). За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-10), де n - кількість ділянок, що переносяться у розрахунку на 1 тис.га сільськогосподарських угідь.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо площа сільськогосподарських угідь становить понад 1.5 тис.га. Якщо площа сільськогосподарських угідь менша, то в показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.60(1,5-n), де n - площа сільськогосподарських угідь, тис.га.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи розташований на відстані понад 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань менша, то в показники "а" і "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Розцінками передбачено встановлення межових знаків на м'яких грунтах (супіщані ґрунти, леси, легкі супіщані). При виконанні робіт за інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт:

    1.10 - для ґрунтів середньої твердості (щільні суглинки, глини, дрібний гравій, м'які мергелі, мерзлі м'які ґрунти);

    1.20 - для ґрунтів вище середньої твердості (суглинок важкий з домішкою щебеню, велика галька, мерзлі ґрунти середньої твердості);

    1.30 - для твердих ґрунтів (глина з валунами, сланці, мерзлі ґрунти середньої твердості).

    6. Вартість прийнята з урахуванням перенесення у натуру проектних ділянок з прямолінійними межами. При перенесенні в натуру (на місцевість) ділянок, межі яких не прямолінійні (наприклад, запроектовані по горизонталях), до показника "в" застосовується коефіцієнт 1.50.

    7. При перенесенні в натуру (на місцевість) елементів проекту без установлення довгострокових межових знаків (закріплення меж тимчасовими знаками, кілками і таке інше) до показника "в" застосовується коефіцієнт 0,60.

    8. При зазначенні (без установлення межових знаків) меж ділянок, які проходять уздовж існуючої ситуації, до показника "в" застосовується коефіцієнт 0,20, при цьому примітки 4, 5, 6 не застосовуються.

    9. При перенесенні в натуру (на місцевість) елементів проекту, що розроблений на групу господарств (селянських, фермерських), у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.20(n-1), де n - кількість господарств, на територію яких розроблено єдиний проект організації території.

    10. Вартість розрахована на умови, за яких землі розташовані єдиним компактним масивом. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість відокремлених (черезсмужних) масивів, на землях яких проводиться перенесення елементів проекту.

    11. Вартість згущення геодезичної мережі, необхідної для перенесення проекту в натуру (на місцевість), прорубування просік і візирок визначається згідно з розділом 1.1 даного збірника.

 
    5.5.3. Перенесення в натуру проектів організації території колективних садів

    Комплекс робіт включає: вибірку та вивчення матеріалів проекту; організацію польових робіт; визначення на місцевості місцеположення меж садових ділянок, вулиць, проїздів, майданчиків для стоянки автомашин, інших господарських об'єктів; установлення межових знаків, їх маркування і обкопування, ведення абрису, здача встановлених меж представнику садівничого товариства і оформлення акта, перевірку, виправлення зауважень, формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є межі садових ділянок, які встановлені в натурі (на місцевості) та здані за актом, матеріали перенесення, які сформовані у справу (2 примірники, 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.9.

    Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 га території.

 
    Таблиця 5.9

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 877,8 192,3
Необхідна норма витрат часу, люд.-дн. 10,5 2,3

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 87%, камеральних - 13%.

    2. Вартість розрахована для умов, якщо у розрахунку на 1 га переноситься 10 ділянок. Якщо їх кількість інша, то в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-10), де n - кількість ділянок, що переносяться у розрахунку на 1 га.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території більше 10 га. Коли площа менша, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.09(10-n), де n - площа території, га.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи розташований на відстані понад 30 км від організації-виконавця. При меншій відстані в показники "а" та "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Вартість розрахована з урахуванням перенесення в натуру садових ділянок правильної конфігурації з прямолінійними межами. В інших умовах до показника "в" застосовується коефіцієнт 1.20 - ділянки неправильної форми (у вигляді трапеції), межі прямолінійні; 1.60 - ділянки неправильної форми і межі криволінійні (ламані).

    6. Вартість розрахована на перенесення проекту на землях, які розташовані у єдиному масиві. За інших умов у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість черезсмужних (відокремлених) масивів.

    7. При перенесенні проектів, що розроблені як єдиний проектний документ, на групу суміжних садівничих товариств у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.20(n-1), де n - кількість садівничих товариств, на територію яких розроблено єдиний проект, що підлягає одночасному перенесенню у натуру (на місцевість).

    8. Вартість перенесення у натуру зовнішніх меж садівничих товариств, встановлення межових знаків, перенесення у натуру елементів вертикального планування, прорубування просік і візирок, прокладання теодолітних ходів, які необхідні для прив'язки до геодезичної мережі, на прокладання теодолітних ходів по осях вулиць і проїздів визначається додатково.

    9. Вартість розрахована для рівнинної території з прямолінійними вулицями і проїздами. За інших умов до показника "в" застосовується коефіцієнт 1.10 - пересічена місцевість з прямолінійними вулицями і проїздами; 1.30 - пересічена місцевість з криволінійними (ламаними) вулицями.

    10. При перенесенні в натуру ділянок земель, що надані під городи, до показників "а" і "в" застосовується коефіцієнт 0.60.

 
    5.5.4. Перенесення в натуру місцеположення захисних лісових смуг

    Комплекс робіт включає: вибірку та вивчення проектних матеріалів; підготовку даних для перенесення проекту в натуру; організацію польових робіт; виконання лінійних промірів від ближніх орієнтирів; установлення вказівних стовпів по межах, оранку смуги в одну борозну; здачу роботи представнику землекористувача та оформлення акта, перевірку, виправлення зауважень, оформлення матеріалів.

    Кінцевою продукцією є встановлена в натурі межа, яка здана за актом; матеріали перенесення, які сформовані у справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.10.

    Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 км лісової смуги, яка перенесена в натуру.

 
    Таблиця 5.10

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 877,8 150,5
Необхідна норма витрат часу, люд.-дні 10,5 1,8

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 87%, камеральних - 13%.

    2. При визначенні (без установлення межових знаків) трас лісових смуг, що проходять уздовж закріплених у натурі елементів проекту, до показника "в" застосовується коефіцієнт 0.30.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо загальна довжина лісових смуг, що переносяться в натуру, становить понад 15 км. Якщо її довжина менша, то в показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.06(15-n), де n - загальна довжина лісових смуг, які переносяться в натуру, км.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань менша, то у показники "а" і "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Вартість розрахована з урахуванням перенесення в натуру прямолінійних лісових смуг. При перенесенні в натуру лісових смуг, траси яких криволінійні (прияружні, прибалкові, прируслові тощо), до показника "в" застосовується коефіцієнт 1.60.

    6. Вартість виконання геодезичних вимірювань (прокладання теодолітних та нівелірних ходів, розвиток геодезичних мереж тощо), які необхідні для перенесення в натуру (на місцевість) трас лісових смуг, визначається додатково.

    7. Вартість розрахована на перенесення в натуру (на місцевість) лісових смуг, які розташовані на землях одного господарства. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.20(n-1), де n - кількість господарств, на територію яких розроблено єдиний проект створення лісових смуг.

    8. Вартість розрахована для умов, якщо землі розташовані в єдиному масиві. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість відокремлених (черезсмужних) масивів, на землях яких провадиться перенесення в натуру (на місцевість) лісових смуг.

 
    5.5.5. Перенесення в натуру терас

    Комплекс робіт включає: вибірку й ознайомлення з матеріалами проекту; організацію польових робіт; розбивання базису, визначення на місцевості елементів, що переносяться, закріплення кілками, проорювання меж, смуг терас, кварталів, шляхів; здачу роботи представнику землекористувача; перевірку; виправлення зауважень; формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є встановлене в натурі (на місцевості) місцеположення елементів терасування, яке здане за актом; матеріали перенесення, які сформовані у справу (2 примірники, 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.11.

    Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 га території з терасами, що переносяться в натуру.

 
    Таблиця 5.11

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 877,8 225,7
Необхідна норма витрат часу, люд.-дн. 10,5 2,7

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 87%, камеральних - 13%.

    2. При перенесенні в натуру широкосмугових терас до показника "в" застосовується коефіцієнт 0.90, виїмковонасипних - 1.20.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території з терасами, що переносяться в натуру, становить понад 10 га. За меншої площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.09(10-n), де n - площа території з терасами, які переносяться в натуру, га.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт роботи розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань менша, то в показники "а" і "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Вартість розрахована для умов, якщо землі розташовані єдиною ділянкою. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість відокремлених ділянок, на яких провадиться перенесення проекту в натуру (на місцевість).

    6. Вартість розрахована для ділянок земель з крутизною схилу 3 градуси. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.30(n-3), де n - крутизна схилів у градусах.

    7. При перенесенні в натуру (на місцевість) проекту, що складений на групу господарств, у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.20(n-1), де n - кількість господарств, на землях яких провадиться перенесення проекту в натуру.

    8. Вартість виконання геодезичних робіт з прив'язки до пунктів тріангуляції та розвитку геодезичної мережі, необхідної безпосередньо на ділянці робіт для перенесення терас в натуру, визначається згідно з розділом 1.1 даного збірника.

 
    5.6. ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

    Комплекс робіт включає:

    а) підготовчі роботи; розробку концепції, розробку завдання, проектування, збір, систематизацію, аналіз та вивчення матеріалів;

    б) розробку генеральної схеми; аналіз та оцінку сучасного використання земель, організацію земельних ресурсів за галузями, перерозподіл між категоріями земель, оптимізацію структури угідь, охорону та поліпшення земель, захист ґрунтів від ерозії, розробку заходів щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів, розрахунок ефективності заходів та реалізацію схеми.

 
    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2 примірники, з них 1 - архівний)

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.12.

    Одиниця виміру: Генеральна схема використання земельних ресурсів України.

 
    Таблиця 5.12

Елементи робіт Вартість, грн. Людино-дні
Підготовчі роботи 7560 140
Складання генсхеми 52380 970
Виготовлення документації 4860 90
Усього 64800 1200

 
    5.7. ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

    Комплекс робіт включає:

    а) підготовчі роботи; розробку концепції, розробку завдання, проектування, збір, систематизацію, аналіз та вивчення матеріалів;

    б) розробку генеральної схеми; аналіз та оцінку сучасного використання земель, організацію земельних ресурсів за галузями, перерозподіл між категоріями земель, оптимізацію структури угідь, охорону та поліпшення земель, захист ґрунтів від ерозії, розробку заходів щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів, розрахунок ефективності заходів та реалізацію схеми.

 
    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.13.

    Одиниця виміру: Генеральна схема використання земельних ресурсів Автономної Республіки Крим.

 
    Таблиця 5.13

Елементи робіт Вартість, грн. Людино-дні
Підготовчі роботи 6480 120
Складання генсхеми 42660 790
Виготовлення документації 4320 80
Разом 53460 990

 
    5.8. СХЕМА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОБЛАСТІ

    Комплекс робіт включає:

    а) підготовчі роботи; розробку концепції, розробку завдання, проектування, збір, систематизацію, аналіз та вивчення матеріалів;

    б) розробку схеми; аналіз та оцінку сучасного використання земель, організацію земельних ресурсів за галузями, перерозподіл між категоріями земель, оптимізацію структури угідь, охорону та поліпшення земель, захист ґрунтів від ерозії, розробку заходів щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів, розрахунок ефективності заходів та реалізацію схеми.

 
    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт встановлюється згідно з табл. 5.14.

    Одиниця виміру: Схема використання земельних ресурсів області.

 
    Таблиця 5.14

N
з/п
Елементи робіт Кількість адміністративно-територіальних утворень, у розрізі яких розробляється схема
10 15 20 25
1 Підготовчі роботи Вартість, грн. 4320 4860 5670 6210
Людино-дні 80 90 105 115
2 Складання схеми Вартість, грн. 30780 34560 38880 42120
Людино-дні 570 640 720 780
3 Виготовлення документації Вартість, грн. 3240 3510 3780 4050
Людино-дні 60 65 70 75
  Разом Вартість, грн. 38340 42930 48330 52380
Людино-дні 710 795 895 970

 
    5.9. СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

    Ураховуються такі категорії складності території:

    I категорія. Сільськогосподарські райони.

    II категорія. Приміські райони. Райони з розвинутим садівництвом, виноградарством, овочівництвом.

    III категорія. Райони зі значною кількістю крупних державних промислових і гірничодобувних підприємств, з густою мережею доріг та інших комунікацій. Санаторно-курортні зони.

 
    Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз матеріалів, що характеризують природні умови, земельні ресурси, їх стан, особливості та рівень економічного розвитку; розробку проектних рішень щодо поліпшення земель, перерозподілу земельного фонду, формування землекористувань, оптимізацію структури угідь, здійснення заходів щодо підвищення родючості ґрунтів, охорони навколишнього середовища, формування стійких агроландшафтів; розробку положень щодо забезпечення реалізації схеми.

    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіт (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.15.

    Одиниця виміру: Схема землеустрою адміністративного району.

 
    Таблиця 5.15

N
з/п
Елементи робіт Кількість с.-г.
підприємств
у районі
Категорії складності
I II III
Вартість, грн. Людино-дні Вартість, грн. Людино-дні Вартість, грн. Людино-дні
1 Підготовчі роботи до 10 2268 42 2754 51 3348 62
    11-25 2592 48 3078 57 3726 69
    16-20 2808 52 3348 62 3996 74
    21-30 3078 57 3672 68 4482 83
    більше 30 3564 66 4212 78 5076 94
2 Розробка схеми землеустрою до 10 24624 456 27324 506 30186 559
    11-25 27054 501 30078 557 33210 615
    16-20 29160 540 32238 597 35640 660
    21-30 32022 593 35100 650 39150 725
    більше 30 33210 615 36612 678 41040 760
3 Виготовлення документації до 10 2160 40 2538 47 3024 56
    11-25 2484 46 2754 51 3240 60
    16-20 2700 50 3024 56 3510 65
    21-30 2970 55 3348 62 3780 70
    більше 30 3240 60 3672 68 3996 74
  Всього за схемою до 10 29052 538 32161 604 36558 677
    11-25 32130 595 35910 665 40176 744
    16-20 34668 642 38610 715 43146 799
    21-30 38070 705 42120 780 47412 878
    більше 30 40014 741 44496 824 50112 928

 
    5.10. СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТІ

    Комплекс робіт включає: збір та аналіз необхідних матеріалів про земельний фонд області; розробку критеріїв оптимізації використання та охорони земель; класифікацію ґрунтів області щодо придатності їх для вирощування сільськогосподарських культур; розробку оптимальної структури угідь та заходів з охорони земель у розрізі адмінрайонів; складання наукового звіту.

    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.16.

    Одиниця виміру: Схема оптимізації використання та охорони земель області.

 
    Таблиця 5.16

N
з/п
Елементи робіт Кількість адміністративно-територіальних утворень, у розрізі яких розробляється схема
10 15 20 25
1 Підготовчі роботи Вартість, грн. 2520 3000 3280 3600
Людино-дні 63 75 82 90
2 Розробка схеми Вартість, грн. 18800 20060 21440 22600
Людино-дні 470 501 536 565
3 Виготовлення документації Вартість, грн. 2120 2360 2480 2720
Людино-дні 53 59 62 68
  Усього Вартість, грн. 23440 25400 27200 28920
Людино-дні 586 635 680 723

 
    Примітка. Якщо схема розробляється після розробки схеми консервації, то в п.2 вводиться коефіцієнт 0.7.

 
    5.11. СХЕМА КОНСЕРВАЦІЇ МАЛОПРОДУКТИВНИХ, ДЕГРАДОВАНИХ І НЕ ПРИДАТНИХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТІ (РАЙОНУ)

    Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз вихідних даних щодо кількісної та якісної характеристики земельних угідь області; розробку критеріїв консервації малопродуктивних земель та деградованих угідь; визначення обсягів консервації малопродуктивних та не придатних для сільськогосподарського використання земель у розрізі адмінрайонів, виходячи з вимог оптимізації агроландшафтів; складання наукового звіту.

    Кінцевою продукцією є: пояснювальна записка, планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2 примірники, з них 1 - архівний)

    Вартість робіт встановлюється згідно з табл. 5.17.

    Одиниця виміру: Схема консервації малопродуктивних, деградованих і не придатних для сільськогосподарського використання земель області (району).

 
    Таблиця 5.17

N
з/п
Елементи робіт Кількість адміністративно-територіальних утворень, у розрізі яких розробляється схема
10 15 20 25
1 Підготовчі роботи Вартість, грн. 1680 2160 2360 2600
Людино-дні 42 54 59 65
2 Розробка схеми Вартість, грн. 13440 15360 16480 18080
Людино-дні 336 384 412 452
3 Виготовлення документації Вартість, грн. 1760 1960 2030 2280
Людино-дні 44 49 52 57
  Усього Вартість, грн. 16880 19480 20920 22960
Людино-дні 422 487 523 574
 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua