GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу геодезії, картографії та кадастру
 

    Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №979 від 24 вересня 2005 р.
    Текст в редакції від 27 січня 2010 року, зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №1413 від 23.12.09 р. та №122 від 27.01.10р.

 
    1. Державна служба геодезії, картографії та кадастру (далі - Укргеодезкартографія) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Держкомзему і йому підпорядковується.

 
    2. Укргеодезкартографія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Держкомзему.

 
    3. Основними завданнями Укргеодезкартографії є:

   участь у реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, створення національної геодезичної системи відліку, пов'язаної з європейськими та світовими системами координат, і національної інфраструктури геопросторових даних, встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв;

   координація топографо-геодезичної та картографічної діяльності, здійснення методичного керівництва у цій сфері; координація діяльності, пов'язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

    
4. Укргеодезкартографія відповідно до покладених на неї завдань:

   1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку і Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Національної програми інформатизації та інших програм, пов'язаних з використанням національних геоінформаційних ресурсів;

   2) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку топографо-геодезичної діяльності та картографування;

   3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції стосовно вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд Держкомзему;

   4) забезпечує розміщення державного замовлення на проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для його виконання на конкурсних засадах, здійснює в установленому порядку оплату цих робіт;

   5) розробляє, визначає і затверджує у межах своєї компетенції пріоритетні напрями та програми фундаментальних і прикладних розробок, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створює систему науково-технічного інформування у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

   6) розробляє і затверджує в установленому порядку нормативно-технічні документи з питань топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, встановлення, унормування, обліку, реєстрації, використання та збереження географічних назв, у межах своєї компетенції здійснює державний контроль за використаним і збереженням географічних назв;

   7) аналізує стан державної геодезичної і гравіметричної мережі розробляє пропозиції щодо її удосконалення, проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону;

   8) забезпечує функціонування та розвиток державної геодезичної і гравіметричної мережі, включаючи мережу супутникових спостережень;

   9) забезпечує діяльність Міжвідомчої науково-методичної ради з питань географічних назв, формує та забезпечує ведення Державного реєстру географічних назв України, назв географічних об'єктів інших країн світу, які використовуються в Україні;

   10) організовує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;

   11) забезпечує у межах своєї компетенції створення геоінформаційних систем у сфері державного управління та для інших потреб, а також організовує роботу з визначення географічних сталих;

   12) видає в установленому законодавством порядку ліцензії на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

   13) здійснює державний геодезичний нагляд, спрямований на забезпечення додержання суб'єктами господарювання встановленого порядку виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

   14) організовує в установленому порядку метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

   15) організовує проведення реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання топографо-геодезичних робіт;

   16) веде державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання, формує і забезпечує ведення Державного картографо-геодезичного фонду, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт, геопросторових даних;

   17) забезпечує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт з делімітації та демаркації державного кордону, бере участь у формуванні відповідної бази картографічних даних;

   18) організовує вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності;

   19) бере участь у встановленому порядку в міжнародному співробітництві з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, підготовці проектів міжнародних договорів у цій сфері;

   20) виконує в межах, визначених Держкомземом, функції з управління майном топографо-геодезичних і картографічних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, зокрема з підготовки пропозицій щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;

   21) погоджує та подає на розгляд Держкомзему проекти статутів новоутворених і пропозиції щодо внесення змін до статутів діючих топографо-геодезичних і картографічних підприємств, установ і організацій, вносить пропозиції щодо призначення осіб на посаду керівників підприємств, установ і організацій;

   22) сприяє забезпеченню топографо-геодезичних і картографічних підприємств, установ і організацій висококваліфікованими спеціалістами, організовує їх перепідготовку та підвищення кваліфікації;

   23) бере участь у видавничій діяльності у сфері геодезії, картографії та кадастру;

   24) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 
    5. Укргеодезкартографія має право:

   одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

   припиняти відповідно до законодавства всі види топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил; анулювати ліцензії на виконання цих робіт;

   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

   залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

   видавати накази організаційно-розпорядчого характеру;

   проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції.

 
    6. Укргеодезкартографія в межах своїх повноважень взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

 
    7. Укргеодезкартографію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Держкомзему. Голова Укргеодезкартографії призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.

   Голова Укргеодезкартографії є членом колегії Держкомзему.

 
    8. Голова Укргеодезкартографії має не більше трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державного комітету із земельних ресурсів, погодженим з головою Укргеодезкартографії.

   Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Укргеодезкартографії.

 
    9. Голова Укргеодезкартографії:

   здійснює керівництво Укргеодезкартографією, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Головою Державного комітету із земельних ресурсів за виконання покладених на Укргеодезкартографію завдань;

   призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії, крім заступників голови;

   визначає ступінь відповідальності заступників голови Укргеодезкартографії і керівників її структурних підрозділів;

   притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укргеодезкартографії, крім заступників голови;

   підписує видані в межах своєї компетенції накази, організовує перевірку їх виконання;

   затверджує положення про структурні підрозділи Укргеодезкартографії;

   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

 
    10. Для узгодженого вирішення питань щодо визначення найважливіших напрямів діяльності в Укргеодезкартографії утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників підрозділів Укргеодезкартографії. Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Голова Державного комітету із земельних ресурсів.

   Рішення колегії проводяться в життя наказами Укргеодезкартографії.

 
    11. Граничну чисельність працівників Укргеодезкартографії за поданням її голови затверджує Голова Державного комітету із земельних ресурсів в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, визначеної Кабінетом Міністрів України.

   Структуру Укргеодезкартографії затверджує її голова за погодженням з Головою Державного комітету із земельних ресурсів.

 
    12. Штатний розпис і кошторис Укргеодезкартографії затверджує її голова за погодженням з Головою Державного комітету із земельних ресурсів і Мінфіном.

 
    13. Укргеодезкартографія утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Держкомзему.

   Умови оплати праці працівників Укргеодезкартографії визначаються Кабінетом Міністрів України.

 
    14. Укргеодезкартографія є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 
Інші документи
 
Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
Державна науково-технічна програма розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки"
 
"Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України", Постанова КМУ №661 від 20.06.96 р.
 
Основні положення створення Державної геодезичної мережі України
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:  1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua