GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Перелік умовних скорочень,
що вживаються при складанні топографічних карт

 

      Затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.97 р. та начальником топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.97 р.

 
  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я
 

 N
п/п
Полное название Сокращенное название   Повна назва Скорочена назва
 
Г
1. Гавань /при собственном названии/ гав.   Гавань /при власній назві/ гав.
2. Газгольдер газг.   Газгольдер газг.
3. Газовая вышка, скважина, газовый завод газ.   Газова вишка, свердловина, газовий завод газ.
4. Газозаправочная станция /автоматическая газонаполнительная компрессорная станция/ АГНКС   Газозаправна станція автоматична газонаповнювальна компресорна станція/ ГЗС
5. Газокомпрессорная станция газокомпр. ст.   Газокомпресорна станція газокомпр. ст.
6. Газопровод Г   Газопровід Г
7. Газораспределительный пункт ГРП   Газорозподільний пункт ГРП
8. Галантерейная фабрика гал.   Галантерейна фабрика гал.
9. Галерея /для транспорта/ галер.   Галерея /для транспорта/ галер.
10. Галечник /продукт добычи/, галечниковая осыпь и т.д. галеч.   Галька /продукт добування/, гальковий осип тощо Гк., гальк.
11. Галечниково-песчаный грунт дна ГкП   Гальково-піщаний ґрунт дна ГкП
12. Гараж гар.   Гараж гар.
13. Гвоздильный завод гвозд.   Цвяховий завод цвях.
14. Геологическая канава, скважина геол.   Геологічна канава, свердловина геол.
15. Геологическая расчистка геол. расч.   Геологічна розчистка геол. розч.
16. Гидравлический способ добычи торфа гидравл., гидро-торф.   Гідравлічний спосіб добування торфу гідравл.
17. Гидрант гидр.   Гідрант гідрн.
18. Гидроаккумулирующая электростанция ГАЭС   Гідроакумулююча електростанція ГАЕС
19. Гидрологическая скважина гидрол.   Гідрологічна свердловина гідрол.сврд.
20. Гидрологическая станция гидрол.ст.   Гідрологічна станція гідрол.ст.
21. Гидрометеорологическая станция гидромет. ст.   Гідрометеорологічна станція гідромет. ст.
22. Гидрометрический створ гидроствор   Гідрометричний створ гідроств.
23. Гидронаблюдательный /пост и т.п./ гидронабл.   Гідроспостережний /пост тощо/ гідросп.
24. Гидроотвал /отвал, созданный при помощи гидромеханизации/ гидроотвал   Гідровідвал /відвал, створений за допомогою гідромеханізації/ гідровідв.
25. Гидроэлектростанция ГЭС   Гідроелектростанція
26. Гипсовый завод, карьер, рудник гипс.   Гіпсовий завод, кар’єр, рудник гіпс.
27. Главный, -ая, -ые, -ое /часть собственного названия/ Гл.   Головний, -а, -е, -і /частина власної назви/ Гол.
28. Глина /продукт добычи/, глинистая осыпь глин.   Глина /продукт добування/, глинястий осип глин.
29. Глинисто-ракушечный грунт дна ГлР   Глинясто-черепашковий ґрунт дна
30. Глиноземный завод глиноз.   Глиноземний завод глиноз.
31. Глубина гл.   Глибина гл.
32. Гончарный завод гонч.   Гончарний завод гонч.
33. Гора /при собственном названии/ г.   Гора, гори /при власній назві/ г.
34. Горный проход /при собственном названии/ г. прох.   Гірський прохід /при власній назві/ г.прох.
35. Горько-соленая /вода в источниках, колодцах, озерах/ г.-сол.   Гірко-солона /вода в джерелах, колодязях, озерах/ г.-сол.
36. Горюче-смазочных материалов склад ГСМ   Паливно-мастильних матеріалів склад ПММ
37. Горячий источник гор.   Гаряче джерело гар. джер.
38. Госпиталь гсп.   Госпіталь гсп.
39. Господский двор /на иностранной территории/ г.дв.   Панський двір /на іноземній території/ пан.дв.
40. Гостиница гост.   Готель гот.
41. Государственная районная электростанция ГРЭС   Державна районна електростанція ДРЕС
42. Гравий /материал покрытия дорог/ Г   Гравій /матеріал покриття доріг/ Г
43. Градирня град.   Градирня град.
44. Гранат гран.   Гранат гран.
45. Граница земельного отвода гран. зем. отв.   Межа земельного відводу межа зем. відв.
46. Граница проектная гран. проектн.   Межа проектна межа проектн.
47. Грейпфрут грейпф.   Грейпфрут грейпфр.
48. Грецкий орех гр.ор.   Волоський горіх вол.гор.
49. Грунтовая наледь ґрунт.   Ґрунтовий полій ґрунт.
50. Групповая установка гр.уст.   Групова установка гр.уст.
51. Груша /дерево/ гр. гр.
52. Грязевой вулкан, грязевая сопка гряз.   Грязьовий вулкан, грязьова сопка грязьов.
53. Густой густ.   Густий густ.
 
Д
1. Дальний, -яя, -ие, -ее /часть собственного названия/ Дальн.   Далекий, -а, -е.-і /частина власної назви/ Дал.
2. Двор дв.   Двір дв.
3. Декоративные древостои декор., дек.   Декоративні деревостої дек., декор.
4. Дерево /материал покрытия дорог/ Д   Дерево /матеріал покриття доріг/ Д
5. Деревообрабатывающей промышленности завод, фабрика древ.   Деревообробний завод, фабрика дерев.
6. Деревянно-земляная плотина Д-Зем.   Дерев’яно-земляна гребля Д-Зем.
7. Деревянный /материал плотин, мостов, шлюзов и т.п./ Д, дер.   Дерев’яний /матеріал гребель, мостів, шлюзів тощо/ Д, дер.
8. Дернование, дернение /способ укрепления откосов/ дерн.   Дернування /спосіб закріплення укосів/ дерн.
9. Детский дом дет.д.   Дитячий будинок дит.б.
10. Джутовый завод джут.   Джутовий завод джут.
11. Дизельного топлива колонка, резервуар дизельн.   Дизельного палива колонка, резервуар диз.
12. Диспетчерская дисп.   Диспетчерська дисп.
13. Долговременное культурное пастбище ДКП   Довготривале культурне пасовище ДКП
14. Долина /при собственном названии/ дол.   Долина /при власній назві/ дол.
15. Дом культуры, дворец культуры Д.К.   Будинок культури, палац культури БК, ПК
16. Дом отдыха Д.О.   Будинок відпочинку БВ
17. Домостроительный завод, комбинат домостр.   Домобудівний завод, комбінат домобуд.
18. Дорожный знак дор.зн.   Дорожній знак дор.зн.
19. Дорожный мастер дор.мастер   Дорожній майстер дор.майст.
20. Дорожный указатель дор.указ.   Дорожній вказівник /дороговказ/ дор.вк.
21. Доска почета д.поч.   Дошка пошани д.пош.
22. Древесный уголь /продукт обжига/ древ.уг.   Деревне вугілля /продукт випалювання/ дерев.вуг.
23. Древесных технических культур плантация, питомник древ.   Деревних технічних культур плантація, розсадник дерев.
24. Древнее захоронение древ.захор.   Стародавнє поховання стар.похов.
25. Дренажный трубопровод Др.   Дренажний трубопровід Др.
26. Дровяная пристань дров.прист.   Дров’яна пристань дров.прист.
27. Дровяной склад дров.   Дров’яний склад дров.скл.
28. Дрожжевой завод дрож.   Дріжджовий завод дріж.
 
Е
1. Емкость с химикатами емк. хим.   Місткість з хімікатами мст. хім.
2. Ерик /при собственном названии/ ер.   Єрик /при власній назві/ єр.
 
Ж
1. Железистокислый источник жел.-кисл.   Залізнокисле джерело зал.-кисл.
2. Железистый источник, железо-обогатительная фабрика, место добычи железной руды жел.   Залізисте джерело, залізо-збагачувальна фабрика, місце добування залізної руди зал.
3. Железобетон /материал мостов, плотин, копров и т.д./ ЖБ   Залізобетон /матеріал спорудження мостів гребель, коперів тощо/ ЗБ
4. Железобетонных изделий завод жел.-бет.   Залізобетоннихвиробів завод зал.-бет.
5. Животноводческий совхоз, животноводческая ферма животн.   Тваринницьке господарство, тваринницька ферма твар.
6. Жилой Ж   Житловий Ж
 
З
1. Заброшенный /прииск, карьер, др./ заброш.   Покинутий, -а /кар’єр, копальня тощо/ покин.
2. Завал зав.   Завал зав.
3. Заглушенная скважина загл.   Заглушена свердловина загл.
4. Загон заг.   Загін заг.
5. Загрязненный /колодец, ручей, река и т.п./ загряз.   Забруднений /колодязь, потік, річка тощо/ забрудн.
6. Заимка /при собственном названии/ заим.   Заїмка /при власній назві/ заїм.
7. Залив /при собственном названии/ зал.   Затока /при власній назві/ зат.
8. Замощение колодцев зам.   Замощення колодязів зам.
9. Западный, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Зап.   Західний, -а, -е, -і /частина власної назви/ Зах.
10. Запань зап.   Заплава запл.
11. Запасной зап.   Запасний зап.
12. Заповедник /при собственном названии/ запов.   Заповідник /при власній назві/ запов.
13. Заправочная /станция и т.п./ запр.   Заправна станція тощо запр.
14. Заросший заросш.   Зарослий заросл.
15. Засыпанный колодец засып.   Засипаний колодязь засип.
16. Затон /при собственном названии/ зат.   Затон /при власній назві/ зат.
17. Звероводческий питомник, совхоз звер.   Звірівницький розплідник, господарство звір.
18. Земляная плотина, дамба Зем.   Земляна гребля /дамба/ Зем.
19. Землянка земл.   Землянка земл.
20. Зеркальная фабрика зерк.   Дзеркальна фабрика дзерк.
21. Зерносовхоз зерн.   Зернове господарство зерн.
22. Зерносушилка, сушилка суш.   Зерносушарка, сушильня суш.
23. Зимник, зимовка, зимовье зим.   Зимова дорога, зимовище зим.
24. Золоторазработки, золотой прииск зол.   Золоторозробки, золота копальня зол.
25. Золото-платиновые разработки зол.-плат.   Золото-платинові розробки зол.-плат.
 
И
1. Игрушечная фабрика игр.   Іграшкова фабрика ігр.
2. Известняк, известковый карьер, печь для обжига извести изв.   Вапняк, вапняковий кар’єр, вапнярка вапн.
3. Изумрудные копи изумр.   Смарагдова копальня смарагд.
4. Имени /часть собственного названия/ им.   Імені /частина власної назви/ ім.
5. Институт инст.   Інститут інст.
6. Йодо-бромная вода йод.-бром.   Йодо-бромна вода йод.-бром.
7. Искусственного волокна комбинат, фабрика иск.волок.   Штучного волокна комбінат, фабрика шт.волок.
8. Источник ист.   Джерело дж., джер.
9. Историческая /стена, роща, отдельные деревья/ историч.   Історична /стіна, гай, окремі дерева/ іст.
 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні планів міст
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   5   6   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua