GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Перелік умовних скорочень,
що вживаються при складанні топографічних карт

 

      Затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.97 р. та начальником топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.97 р.

 
  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я
 

 N
п/п
Полное название Сокращенное название   Повна назва Скорочена назва
 
Р
1. Рабочий поселок /при отсутствии собственного названия/ раб.пос., р.п.   Робітниче селище /при відсутності власної назви/ р.с., роб.с-ще
2. Радиозавод рад.   Радіозавод рад.
3. Радиомачта радио   Радіощогла радіо
4. Радиорелейная башня радиорел.   Радіорелейна башта радіорел.
5. Радиостанция радиост.   Радіостанція радіост.
6. Радиотехническая система радиотехн.   Радіотехнічна система радіотехн.
7. Радиотрансляции кабель р.   Радіотрансляції кабель р.
8. Разборный мост, разборная плотина разб.   Розбірний міст, розбірна гребля розб.
9. Разведочный развед.   Розвідувальний розвід.
10. Разводной мост разводн.   Розвідний міст розвідн.
11. Разгрузочная площадка разгр.   Розвантажувальна площадка розвант.
12. Разработки разр.   Розробки розр.
13. Разрушенный разр.   Зруйнований зруйн.
14. Разъезд /железнодорожный/ раз.   Роз’їзд /залізничний/ рзд.
15. Районный Совет РС   Районна Рада РР
16. Рапохранилище рапохран.   Рапосховище рапосх.
17. Раскорчеванный участок раскорч., рск.   Розкорчована ділянка розкорч., рзк.
18. Распаханный распах., рсп.   Розораний розор.
19. Распределитель, распределительный пункт распред.   Розподільник, розподільний пункт розпод.
20. Рассолопровод рас.   Розсолопровід розсол.
21. Растущий овраг растущ., раст.   Зростаючий /яр, терикон тощо/ зрост.
22. Регулятор рег.   Регулятор рег.
23. Резервуар резерв.   Резервуар резерв.
24. Резиновых изделий завод, фабрика рез.   Гумових виробів завод, фабрика гум.
25. Река /при собственном названии в заголовке листа/ р.   Річка /при власній назві в заголовку аркуша/ р.
26. Рекультивация рк.   Рекультивація рк.
27. Рекультивированный рекульт.   Рекультивований рекульт.
28. Ремонтно-строительное управление РСУ   Ремонтно-будівельне управління РБУ
29. Ремонтно-техническая станция РТС   Ремонтно-технічна станція РТС
30. Ремонтный завод рем.   Ремонтний завод рем.
31. Ремонтно-техническая мастерская РТМ   Ремонтно-технічна майстерня РТМ
32. Рисоводческий совхоз рис.   Рисівницьке господарство рис.
33. Рисоочистительный завод рисоочист.   Рисоочисний завод рисоочисн.
34. Родник род.   Джерело дж., джер.
35. Рудник /при отсутствии сведении о продукте добычи/ руд.   Рудник /при відсутності відомостей про продукт добування/ руд.
36. Рукав /при собственном названии/ рук.   Рукав /при власній назві/ рук.
37. Ручей /при собственном названии/ руч.   Струмок /при власній назві/ струм.
38. Рыбацкий поселок /при отсутствии собственного названия/ рыб.пос.   Рибальське селище /при відсутності власної назви/ риб.сел.
39. Рыбный промысел, рыбоводный завод, рыбопитомник рыб.   Рибний промисел, завод, розплідник риб.
40. Рыбозащитные устройства рыбзащ.   Рибозахисні пристрої рибозах.
41. Рыбоконсервный завод, комбинат рыбоконс.   Рибоконсервний завод, комбінат рибоконс.
42. Рыбоподъемник рыбопод.   Рибопідйомник рибопід.
43. Рынок рын.   Ринок рин.
 
С
1. Садовый участок сад.уч.   Садова ділянка сад.діл.
2. Санатории сан.   Санаторій сан.
3. Сарай, сараи сар.   Сарай, сараї сар.
4. Сардоба сард.   Сардоба сард.
5. Сахарный завод сах.   Цукровий завод цукр.
6. Сахарный тростник /плантация/ сах.трост.   Цукровий очерет /плантація/ цукр.очер.
7. Свекловодческий совхоз свекл.   Буряківницьке господарство буряк.
8. Светооптическая система свет.   Світлооптична система світл.
9. Свиноводческий совхоз свин.   Свинарське господарство свин.
10. Свинотоварная ферма СТФ   Свинотоварна ферма СТФ
11. Свинцовый рудник, свинцовые копи свинц.   Свинцевий рудник, свинцеві копальні свинц.
12. Святой, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Св.   Святий, -а, -е, -і /частина власної назви/ Св.
13. Северный, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Сев.   Північний, -а, -е, -і /частина власної назви/ Півн.
14. Северо-восточный СВ   Північно-східний Пн.-Сх., пн.-сх.
15. Северо-западный СЗ   Північно-західний Пн.-3х., пн.-зх.
16. Сезонная наледь сезон.наледь   Сезонний полій сезон.полій
17. Селекционная станция сел.ст.   Селекційна станція селекц.ст.
18. Сельский Совет СС   Сільська Рада СР
19. Сельскохозяйственного машиностроения завод с.-х.маш.   Сільськогосподарського машинобудування завод сільмаш.
20. Сельскохозяйственный с.-х.   Сільськогосподарський с.-г.
21. “Сельхозтехника”/отделение/ СХТ   “Сільгосптехніка ”/відділення/ СГТ
22. Семеноводческий совхоз семен.   Насінницьке господарство насін.
23. Сернистый источник, серный завод, рудник, сера /продукт добычи/ серн.   Сірчисте джерело, сірчаний завод або рудник сірч.
24. Сигнализация /кабель/ с.   Сигналізація /кабель/ сигн.
25. Силикатной промышленности завод, фабрика силик.   Силікатний завод, фабрика силік.
26. Силосная башня, траншея, яма сил.   Силосна башта, траншея, яма сил.
27. Скала, скалы ск.   Скеля, скелі /при власній назві/ ск.
28. Скалистый, скальный /обрыв и т.п./ скал.   Скелястий, скельний /обрив тощо/ скел.
29. Скалы-останцы ск.-ост.   Скелі-останці ск.-ост.
30. Скважина скв.   Свердловина сврд.
31. Скипидарный завод скип.   Скипидарний завод скип.
32. Склад, склады скл.   Склад, склади скл.
33. Склад горюче-смазочных материалов ГСМ   Склад паливно-мастильних матеріалів ПММ
34. Скотный двор скот.дв.   Скотний двір скот.дв.
35. Скотоводческий совхоз скот.   Скотарське господарство скот.
36. Скотомогильник скот.-мог.   Скотомогильник скот.-мог.
37. Скульптура ск.   Скульптура ск.
38. Сланцевый карьер, сланцевые разработки сланц.   Сланцевий кар’єр, сланцеві розробки сланц.
39. Слобода /часть собственного названия/ Сл.   Слобідка, сдобода /частина власної назви/ Сл.
40. Смешанный /материал постройки/ СМ   Змішаний /матеріал будівництва/ ЗМ
41. Смолокуренный завод, смолокурня смол.   Смолокурний завод, смолокурня смол.
42. Смотровой колодец Смотр.   Оглядовий колодязь огляд.
43. Советский, -ая, -ое, -ие /часть собственного названия/ Сов.   Радянський, -а, -е, -і /частина власної назви/ Рад.
44. Совхоз свх.   Господарство госп.
45. Соевый, соеводческий совхоз соев.   Соєве господарство соєв.
46. Соленая /вода в озерах, реках, источниках, колодцах/, солеварни, соляные разработки, копи сол.   Солона /вода в озерах, річках, джерелах, колодязях/, солеварні, соляні розробки, копальні сол.
47. Солончак /при собственном названии/ сол.   Солончак /при власній назві/ сол.
48. Сопка /при собствененном названии/ соп.   Сопка /при власній назві/ соп.
49. Сортировочная станция сорт.ст.   Сортувальна станція сорт.ст.
50. Спасательная станция спас.ст.   Рятівна станция рят.ст.
51. Спирто-водочный, спиртовый завод спирт.   Спиртогорілчаний, спиртовий завод спирт.
52. Спичечная фабрика спич.   Сірникова фабрика сірн.
53. Спортивная вышка спорт.   Спортивна вишка спорт.
54. Спортивная площадка спорт.пл.   Спортивний майданчик спорт.майд.
55. Среднее давление средн. давл. с.д.   Середній тиск серед. тиск, с.т.
56. Средний, -яя, -ие, -ее /часть собственного названия/ Ср., Сред.   Середній, -я, -є, -і /частина власної назви/ Сер., Серед.
57. Стадион стад.   Стадіон стад.
58. Сталелитейный завод стал.   Сталеливарний завод стал.
59. Сталь ст.   Сталь ст.
60. Стальной стальн.   Сталевий сталев.
61. Станица ст-ца   Станиця ст-ця
62. Становище, стойбище стан.   Становище, стійбище стан.
63. Станция /железнодорожная/ ст.   Станція /залізнична/ ст.
64. Станция перекачки ст.перекач.   Станція перекачування ст.перекач.
65. Старый, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Ст., Стар.   Старий, -а, -е, -і /частина власної назви/ Стар., Ст.
66. Стеклобетонный /материал постройки зданий/ С-Б   Склобетон /матеріал будівництва/ С-Б
67. Стеклометаллический /материал постройки зданий/ С-М   Склометал /матеріал будівництва/ С-М
68. Стекольный завод стекл.   Склозавод скло
69. Столб стб.   Стовп стп.
70. Сторожевая вышка сторож.   Сторожова вишка сторож.
71. Стоянка автотранспорта на автомобильных дорогах Р.   Стоянка автотранспорту на автомобільних дорогах Р.
72. Стрелочный пост стрел.п.   Стрілочний пост стріл.п.
73. Строительная площадка стр.пл.   Будівельний майданчик буд. майд.
74. Строительное управление, участок СУ   Будівельне управління, дільниця БУ
75. Строительно-монтажное управление СМУ   Будівельно-монтажне управління БМУ
76. Строительный репер строит.   Будівельний репер буд.
77. Строительных материалов завод стр.м.   Будівельних матеріалів завод буд.м.
78. Строящийся объект /мост и т.п./ стр.   Споруджуваний об’єкт /міст і style="mso-spacerun: т.ін./ спорудж.
79. Субурганы суб.   Субургани суб.
80. Судоремонтный, судостроительный завод суд.   Судноремонтний, суднобудівний завод суд.
81. Суконная фабрика сук.   Суконна фабрика сук.
82. Сухой /колодец, канава/ сух.   Суха /криниця, канава/ сух.
83. Сушильня суш.   Сушарка суш.
84. Сыроваренный завод сыр.   Сироварний завод сир.
 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні планів міст
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   5   6   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua