GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Перелік умовних скорочень,
що вживаються при складанні топографічних карт

 

      Затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.97 р. та начальником топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.97 р.

 
  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я
 

 N
п/п
Полное название Сокращенное название   Повна назва Скорочена назва
 
Т
1. Табаководческий совхоз, табачная фабрика таб.   Тютюнницьке господарство, тютюнова фабрика тют.
2. Тальковые разработки тальк.   Талькові розробки тальк.
3. Таможня там.   Митниця митн.
4. Твердый /грунт дна рек, бродов/ Т   Твердий /ґрунт дна річок, бродів/ Т
5. Текстильный комбинат, фабрика текст.   Текстильний комбінат, фабрика текст.
6. Телевизионная мачта телевиз.   Телевізійна щогла телевіз.
7. Телефонная линия телеф.   Телефонна лінія телеф.
8. Теплица тепл.   Теплиця тепл.
9. Теплофикация /трубопровод/ Т   Теплофікація /трубопровід/ Т
10. Теплоэлектроцентраль ТЭЦ   Теплоелектроцентраль ТЕЦ
11. Террикон тер.   Терикон тер.
12. Техникум техн.   Технікум техн.
13. Технологическая эстакада технол.эст.   Технологічна естакада технол.ест.
14. Ткацкая фабрика ткацк.   Ткацька фабрика ткц.
15. Товарная станция тов. ст.   Товарна станція тов. ст.
16. Товарный парк тов.парк   Товарний парк тов.парк
17. Толевый завод тол.   Толевий завод тол.
18. Торфяные разработки торф.   Торфові розробки торф.розр.
19. Травянистых технических культур плантация трав.   Трав’яних технічних культур плантація трав.
20. Тракторный завод тракт.   Тракторний завод тракт.
21. Трамвайная линия трам.   Трамвайна колія трам.
22. Транспортер трансп.   Транспортер трансп.
23. Трансформатор, трансформаторная будка тр.   Трансформатор, трансформаторна будка тр.
24. Третий, -ья, -ье, -ьи /часть собственного названия/ 3-й, 3-я, 3-е, 3-и   Третій, -я, -є, -і /частина власної назви/ 3-й, 3-я, 3-є, 3-і
25. Трибуна триб.   Трибуна триб.
26. Трикотажная фабрика трик.   Трикотажна фабрика трик.
27. Труба т.   Труба т.
28. Трубный, труболитейный, трубопрокатный завод труб.   Трубний, труболиварний, трубопрокатний завод труб.
29. Трубопроводы технологические ТТ   Трубопроводи технологічні ТТ
30. Труднопроезжий участок дороги трудно-проезж.   Труднопроїжджа ділянка дороги труд-проїжд.
31. Труднопроходимый участок трудно-прох.   Труднопрохідна ділянка труд-прохід.
32. Туалет Т   Туалет Т
33. Туннель тун.   Тунель тун.
34. Тупик /при собственном названии/ туп.   Тупик /при власній назві/ туп.
35. Тутовник тут.   Шовковиця шовк.
 
У
1. Углекислый источник уг.-кисл.   Вуглекисле джерело вуг.-кисл.
2. Уголь бурый, каменный /продукт добычи/ уг.   Вугілля буре, кам’яне /продукт добування/ вуг.
3. Удобрения удобр.   Добриво добр.
4. Узкоколейная железная дорога ук.   Вузькоколійка вузьк.
5. Укрепление укр.   Укріплення укр.
6. Улица /при собственном названии/ ул.   Вулиця /при власній назві/ вул.
7. Урочище /при собственном названии/ ур.   Урочище /при власній назві/ ур.
8. Усилительный пункт усилит. п.   Підсилювальний пункт підс. п.
9. Участок, участковый уч.   Ділянка, дільниця, дільничий діл., дільн.
10. Учебное хозяйство уч. хоз.   Навчальне господарство навч. госп.
11. Уширение дороги ушир.   Розширення дороги розш.
12. Ущелье /при собственном названии/ ущ.   Ущелина /при власній назві/ ущ.
 
Ф
1. Фактория факт.   Факторія факт.
2. Фанерный завод, фанерная фабрика фан.   Фанерний завод, фанерна фабрика фан.
3. Фанза фз.   Фанза фз.
4. Фарфоровый, фарфорово- фаянсовый завод фарф.   Фарфоровий завод, фарфорово-фаянсовий завод фарф.
5. Ферма фер.   Ферма фер.
6. Фирновое поле фирн.   Фірнове поле фірн.
7. Форт /при собственном названии/ ф.   Форт /при власній назві/ ф.
8. Фосфоритный рудник фосф.   Фосфоритний рудник фосф.
9. Фрезерный способ добычи торфа фрез.торф.   Фрезерний спосіб добування торфу фрез.
10. Фруктово-ягодный сад фр.-яг.   Фруктово-ягідний сад фр.-яг.
11. Фруктовый сад фр.   Фруктовий сад фр.
12. Фундамент здания /надпись у отметки высоты/ Ф   Фундамент будівлі /надпис біля позначки висоти/ Ф
13. Фундаментальный репер Ф   Фундаментальний репер ф
 
Х
1. Хижина хиж.   Хатина хат.
2. Химико-фармацевтический завод хим.-фарм.   Хіміко-фармацевтичний завод хім.-фарм.
3. Химическая очистка хим. очист.   Хімічне очищення хім.оч.
4. Химический завод хим.   Хімічний завод хім.
5. Химических удобрений /склад, цистерна/ хим. удобр.   Хімічних добрив /склад, цистерна/ хім.добр.
6. Хлебный завод, комбинат хлебн.   Хлібний завод, комбінат хлібн.
7. Хлопководческий совхоз, хлопкоочистительный завод хлоп.   Бавовницьке господарство, бавовноочисний завод бавовн.
8. Хлопчатобумажный комбинат, хлопчатобумажная фабрика хлоп.-бум.   Бавовняний комбінат, бавовняна фабрика бавовн.
9. Холодильник холод.   Холодильник холод.
10. Хребет /при собственном названии/ хр.   Хребет /при власній назві/ хр.
11. Хромовые разработки, хромовый рудник хром.   Хромові розробки, хромовий рудник хром.
12. Хрустальный завод хруст.   Кришталевий завод кришт.
13. Хутор /при собственном названии/ х., хут.   Хутір /при власній назві/ хут.
 
Ц
1. Цветной металлургии завод цвет.   Кольорової металургії завод кольор.мет.
2. Целлюлозно-бумажный комбинат целл.-бум.   Целюлозно-паперовий комбінат цел.-папер.
3. Цементный завод цем.   Цементний завод цем.
4. Цементобетон /материал покрытия дорог/ Ц   Цементобетон /матеріал покриття доріг/ Ц
5. Центральный, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Ц., Центр.   Центральний, -а, -е, -і /частина власної назви/ Центр., Ц.
6. Цепной мост цеп.   Ланцюговий міст ланц.
7. Цинковый рудник цинк.   Цинковий рудник цинк.
8. Цистерна цист.   Цистерна цист.
9. Цитрусовые культуры /плантация, совхоз/ цитрус.   Цитрусові культури /плантація, господарство/ цитр.
10. Цоколь здания /надпись у отметки высот/ ц   Цоколь будинку /підпис біля позначки висот/ ц
 
Ч
1. Чаеводческий совхоз, чайная фабрика чаев., чайн.   Чаївницьке господарство, чайна фабрика чай.
2. Черепичный завод черепич.   Черепичний завод черепичн.  
3. Черной металлургии завод ч. мет.   Чорної металургії завод ч. мет.
4. Чугунолитейный завод чуг.   Чавуноливарний завод чавун.
 
Ш
1. Шахта шах.   Шахта /при відсутності відомостей про продукт добування/ шах.
2. Швейная фабрика швейн.   Швейна фабрика швн.
3. Шелковица шелк.   Шовковиця шовк.
4. Шелководческий совхоз, шелкомотальная, шелкоткацкая, шелковая фабрика шёлк.   Шовківницьке господарство, шовкомотальна, шовкоткацька, шовкова фабрика шовк.
5. Шерстопрядильная фабрика шёрстопряд.   Вовняна фабрика вовн.
6. Шивера /пороги на реках Сибири/ шив.   Шівера /пороги на річках Сибіру/ шів.
7. Шиферный завод шиф.   Шиферний завод шиф.
8. Школа шк.   Школа шк.
9. Шлак /материал покрытия дорог/ Шл   Шлак /матеріал покриття доріг/ Шл
10. Шламовый /отстойник и т.д./ шлам.   Шламовий /відстійник і т.п./ шлам.
11. Шлюз шл.   Шлюз шл.
12. Шпагатная фабрика шпаг.   Шпагатна фабрика шпаг.
13. Штольня шт.   Штольня /при відсутності відомостей про продукт добування/ шт.
 
Щ
1. Щебеночный карьер, щебеночная осыпь щеб.   Щебеневий кар’єр, щебеневий обсип щеб.
2. Щебень /материал покрытия дорог/ Щ   Щебінь /матеріал покриття доріг/ Щ
3. Щелочной источник щел.   Лужне джерело луж.
4. Щеточная фабрика щет.   Щіткова фабрика щітк.
 
Э
1. Экскаваторный экскават.   Екскаваторний екскават.
2. Экстрактный завод экстр.   Екстрактний завод екстр.
3. Элеватор элев.   Елеватор елев.
4. Электрическая подстанция эл. подст.   Електрична підстанція ел. підст.
5. Электропастух эл.-пастух   Електропастух ел.-пастух
6. Электростанция эл.-ст.   Електростанція ел.-ст.
7. Электротехнический завод эл.-техн.   Електротехнічний завод ел.-техн.
8. Эстакада эст.   Естакада ест.
9. Эфиромасличных культур совхоз, завод по переработке эфирных масел эф.-масл.   Ефіроолійних культур господарство, завод з переробки ефірних олій еф.-олійн.
 
Ю
1. Юго-восточный ЮВ   Південно-східний Пд.-Сх., пд.-сх.
2. Юго-западный ЮЗ   Південно-західний Пд.-Зх., пд.-зх.
3. Южный, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Юж.   Південний, -а, -е, -і /частина власної назви/ Півд.
4. Юрта юр.   Юрта юр.
 
Я
1. Яблоня ябл.   Яблуня ябл.
2. Ягодный сад яг.   Ягідний сад яг.
3. Яранга яр.   Яранга яр.
 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні планів міст
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   5   6   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua