GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Перелік умовних скорочень,
що вживаються при складанні планів міст

 

      Затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.97 р. та начальником топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.97 р.

 

 N
п/п
Полное название Сокращенное
название
  Повна назва Скорочена
назва
           
1. Авиаремонтный завод авиарем.   Авіаремонтний завод авіарем.
2. Авиасборочный завод авиасбор.   Авіаскладальний завод авіаскл.
3. Авиационный завод авиац.   Авіаційний завод авіац.
4. Автобусный парк автопарк   Автобусний парк автопарк
5. Автовокзал автовкз.   Автовокзал авт. вкз.
6. Автозаправочная станция АЗС   Автозаправочна станція АЗС
7. Автоматическая телефонная станция АТС   Автоматична телефонна станція АТС
8. Автоматических линий завод автомат. лин.   Автоматичних ліній завод автомат. лін.
9. Автомобильных деталей завод автодет.   Автомобільних деталей завод автодет.
10. Аэроклуб аэркл.   Аероклуб аеркл.
11. Бактериологический институт бакт.инст.   Бактеріологічний інститут бакт. ін-т
12. Библиотека библ.   Бібліотека бібл.
13. Буровых машин завод бур. маш.   Бурових машин завод бур. маш.
14. Водонасосная станция вднс. ст.   Водонасосна станція вднс. ст.
15. Водоочистительная станция водоочист. ст.   Водоочисна станція водооч. ст.
16. Военно-морская база ВМБ   Військово-морська база ВМБ
17. Вооружения /завод, склад/ вооруж.   Озброєння /завод, склад/ озбр.
18. Высшая техническая школа ВТУЗ   Вищий технічний навчальний заклад /школа/ ВТНЗ
19. Вычислительный центр вычисл. ц.   Обчислювальний центр обчисл. ц.
20. Геологический, -ая, -ое геол.   Геологічний,-а,-е геол.
21. Городской, -ая,-ое гор.   Міський,-а,-е міськ.
22. Государственный, -ая, -ое гос.   Державний,-а,-е держ.
23. Грузовая /станция/ груз.   Вантажна /станція/ вантж.
24. Грузо-пассажирская /станция/ грузо-пасс.   Вантажно-пасажирська /станція/ вантажно-пас.
25. Дорожных машин завод дор. маш.   Дорожних машин завод дор. маш.
26. Железнодорожные мастерские ж.-д. мастер.   Залізничні майстерні залізн. майст.
27. Заводские склады завод. скл.   Заводські склади зав.скл.
28. Здравоохранения /министерство, управление/ здравоохр.   Охорони доров’я /міністерство, управління/ охор. здор.
29. Издательство издат.   Видавництво вид-во
30. Изоляционных материалов /завод/ изоляц.   Ізоляційних матеріалів /завод/ ізоляц.
31. Ипподром ипподр.   Іподром іподр.
32. Комендатура коменд.   Комендатура коменд.
33. Консульство консул.   Консульство конс.
34. Кузнечно-прессового оборудования /завод, предприятие/ кузн.-прес.   Ковальсько-пресового обладнання /завод, підприємство/ ков.-прес.
35. Лаборатория лаб.   Лабораторія лаб.
36. Литейный завод лит.   Ливарний завод ливарн.
37. Мастерская мастер.   Майстерня майст.
38. Металлических конструкций /завод/ мет. констр.   Металевих конструкцій /завод/ мет. констр.
39. Механический завод механ.   Механічний завод механ.
40. Микробиологическая лаборатория микробиол. лаб.   Мікробіологічна лабораторія мікробіол. лаб.
41. Министерство мин-во   Міністерство мін-во
42. Министерство иностранных дел МИД   Міністерство закордонних справ МЗС
43. Мотоциклетный завод мотоц.   Мотоциклетний завод мотоц.
44. Научная библиотека науч.библ.   Наукова бібліотека наук.бібл.
45. Научно-исследовательский институт НИИ   Науково-дослідний інститут НДІ
46. Оптических приборов /завод/ оптич. приб.   Оптичних приладів /завод/ оптичн. прил.
47. Педагогический институт пед. инст.   Педагогічний інститут пед. ін-т
48. Подъёмных машин /завод/ подъемн. маш.   Підйомних машин /завод/ підйомн. маш.
49. Политехническая школа политехн. шк.   Політехнічна школа політехн. шк.
50. Правительственное учреждение правит. учр.   Урядова установа уряд. уст.
51. Предприятие предпр.   Підприємство підпр.
52. Приборостроения /завод/ приборостр.   Приладобудування /завод/ приладобуд.
53. Продовольственные склады прод. скл.   Продовольчі склади прод. скл.
54. Прожекторный завод прожект.   Прожекторний завод прожект.
55. Прокатный завод прокат.   Прокатний завод прокатн.
56. Прокуратура прокурат.   Прокуратура прокурат.
57. Профессиональное училище проф. уч.   Професійне училище проф. уч.
58. Радиолокационная станция радиолок. ст.   Радіолокаційна станція радіолок. ст.
59. Радиоэлектронной аппаратуры /завод/ радиоэлектрон. аппар.   Радіоелектронної апаратури /завод/ радіоелектрон. апар.
60. Районное отделение район. отд.   Районне відділення райвідділ
61. Районный исполнительный комитет райиспол ком   Районний виконавчий райвиконком
62. Редакция ред.   Редакція ред.
63. Ремесленная школа ремес. шк.   Реміснича школа ремісн. шк.
64. Ремонтно-техническая станция РТС   Ремонтно-технічна станція РТС
65. Ретрансляционная станция ретр. ст.   Ретрансляційна станція ретр. ст.
66. Садовые участки садов. уч.   Садова ділянка сад. діл.
67. Санитарно-технического оборудования /завод/ сантехн.   Санітарно-технічного обладнання /завод/ сантехн.
68. Сварочных аппаратов /завод/ свар. аппар.   Зварювальних апаратів /завод/ звар. апар.
69. Специальная школа спец. шк.   Спеціальна школа спец. шк.
70. Строительно-монтажное управление стр. монт. упр.   Будівельно-монтажне управління буд. монт. упр.
71. Студенческий городок студ. гор.   Студентське містечко студ. міст.
72. Телевизионная станция, вышка телевиз.   Телевізійна станція, вишка телевіз.
73. Телеграф телегр.   Телеграф телегр.
74. Телефонная станция телеф.   Телефонна станція телеф.
75. Телефонных аппаратов /завод/ телеф. аппар.   Телефонних апаратів /завод/ телеф. апар.
76. Технологическое училище технолог. уч.   Технологічне училище технолог. уч.
77. Типография типогр.   Друкарня друк.
78. Точных приборов /завод/ точн.приб.   Точних приладів /завод/ точн. прил.
79. Трамвайное депо, парк трамв.   Трамвайне депо, парк трамв.
80. Трансформаторный завод трансформ.   Трансформаторний завод трансформ.
81. Удобрений /фабрика/ удобр.   Добрив /фабрика/ добр.
82. Университет универс.   Університет ун-т
83. Управление упр.   Управління упр.
84. Училище уч.   Училище уч.
85. Учреждение учр.   Установа уст.
86. Фармацевтический /завод/ фармац.   Фармацевтичний /завод/ фармац.
87. Финансовое управление фин. упр.   Фінансове управління фін. упр.
88. Электрокабельный завод эл.-каб.   Електрокабельний завод ел.-каб.
89. Электрооборудования /завод/ эл.-оборуд..   Електрообладнання /завод/ ел.-обладн.
90. Электроприборов /завод/ эл.-приб   Електроприладів /завод/ ел.-прилад.

Примітка. На планах міст дозволяється застосовувати інші скорочення, не передбачені в переліках при таблицях умовних знаків для топографічних карт масштабів 1:10 000 та 1:25 000 і в цьому списку, якщо їх вживання не буде приводити до різночитання пояснювальних назв.

 
Інші документи
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні топо-графічних карт
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua