GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

УМОВНІ ЗНАКИ
для топографічної карти масштабу 1:10000

    Затверджені Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України N 254 від 9 липня 2001 року.

 
Вступ

    1. В таблицях вміщені умовні знаки, обов'язкові для застосування при створенні та оновленні державних топографічних карт масштабу 1:10000. Умовні знаки для зображення деяких об'єктів або їхніх характеристик, що наносяться на карти за додатковими вимогами виділені в таблицях зірочкою (*). Умовні знаки застосовуються також при створенні топографічних планів міст.

    2. В доповнення до таблиць умовних знаків даються "Пояснення до застосування умовних знаків" (далі Пояснення), в яких після порядкового номера кожної статті, а в деяких випадках в її середині або в кінці в круглих душках подані номери умовних знаків, до яких відносяться ці пояснення.
    В текстовій частині таблиць умовних знаків і зразків шрифтів в квадратних дужках вказані номери статей Пояснень, в яких викладені особливості застосування того чи іншого знака або шрифту. (Пояснення не наводяться - прим. ред.)

    3. В необхідних випадках умовні знаки окремих об'єктів подані у двох варіантах:
         - для зображення об'єктів, що не виражаються в масштабі карти (позамасштабні умовні знаки) (в таблицях позначені літерою "а").
         - для зображення об'єктів, що виражаються в масштабі карти, - (в таблицях позначені літерою "б").
    Умовні знаки для позамасштабного зображення об'єктів застосовуються тоді, коли останні не можуть бути за своїми розмірами показані в масштабі карти.

    4. Умовні знаки для позамасштабного зображення об'єктів належить розташовувати на карті, як правило, перпендикулярно до південної сторони рамки карти. Виняток складають позначення будівель, теплиць, павільйонів та інших легких споруд, загонів для худоби, кладовищ, причалів, невеликих ділянок лісу, які орієнтуються на карті відповідно до розташування цих об'єктів на місцевості.
    Крім того, щоб забезпечити чітке зображення на картах важливих об'єктів (геодезичних пунктів, орієнтирів, берегових ліній, об'єктів гідрографії), допускається нанесення суміжних з ними умовних знаків з невеликим нахилом або зміщенням.

    5. Положенню об'єкта на місцевості повинні відповідати на карті такі точки позамаштабного умовного знака:
        а) для знаків правильної геометричної форми (коло, прямокутник, квадрат, трикутник, зірка тощо) - центр знака;
        б) для знаків у вигляді перспективного зображення об'єкта (умовні знаки труб промислових підприємств, монументів тощо) - середина основи знака;
        в) для знаків з прямим кутом в основі (вітряки, дороговкази тощо) - вершина кута;
        г) для знаків у вигляді поєднання кількох фігур (знаки нафтових і газових вишок, каплиць тощо) центр нижньої фігури.

    6. Зображення знаків у таблицях супроводжується цифрами, які вказують на величину знаків у міліметрах. Як правило, ці цифри розташовані Зліва від умовного знака, причому, якщо стоять дві цифри, то перша показує його висоту, а друга - ширину. Якщо біля рисунка дана тільки одна цифра, то це означає, що висота і ширина знака однакові.

    7. Мінімальна відстань між умовними знаками, що зображуються з просвітом між ними, повинна бути не менше 0,2 мм. Якщо центри знаків розташовуються на рамці оригіналу карти, то вони зображуються на цьому і суміжному аркушах; якщо центр знака знаходиться поблизу рамки оригіналу карти, то умовний знак наноситься повністю, а лінія рамки - з розривом.

    8. Розміри умовних знаків подані для аркушів карти з середнім навантаженням. Вказані розміри можна зменшувати при значному навантаженні карти, або збільшувати при малому навантаженні з метою виділення найбільш важливих об'єктів. Відстані між знаками, що наносяться за розграфленням при зображенні рослинності, ґрунтів та різних угідь, можуть бути зменшені на одну третину при заповненні малих контурів і збільшені в півтора, два і три рази при заповненні великих контурів площею понад 25 см2.

    9. Умовні знаки в деяких таблицях розташовані у двох графах: у лівій графі подано зображення умовного знака в тих кольорах, в яких він показується на оригіналах зйомки, у правій - зображення знака на кольоровому відбитку. Якщо на кольоровому відбитку умовний знак зображується таким же кольором, яким він нанесений на оригіналі зйомки, то в таблицях подано тільки одне зображення умовного знака. Виняток зроблено для елементів, які при виданні карти друкуються синім кольором (гідрографія, болота, солончаки тощо). Ці елементи в таблицях надруковані тим кольором, який застосовується при виданні карт, тоді як на оригіналах зйомки їх прийнято зображувати зеленим кольором.

    10. Кольори фарб, що застосовуються на оригіналах зйомки та складання, наведені в таблиці до пояснення 218.

    11. Умовні знаки на оригіналах карт наносять чіткими лініями, як правило, товщиною 0,15 мм, якщо інша товщина лінії знака не передбачена у таблиці або не обумовлена в Поясненнях.

    Примітка. Порядок застосування на картах умовних знаків аеродромів, промислових підприємств, деяких родовищ корисних копалин та інших об'єктів, їх підписів та характеристик регламентується окремими (додатковими) вказівками.

 

 
 
Кордони, межі та огорожі

№№
умовн.
знаків
Назви та характеристики об'єктів Умовні знаки
     
1 Кордони державні (прикордонні знаки та їх номери)
2 Межі автономної республіки, областей
3 Межі районів
4 Межі міських земель
5 Межі земель селищних та сільських Рад
6 Межі землекористувань та землеволодінь
7 Межі державних заповідників та національних парків
8 Стіни стародавні історичні
9 Огорожі кам'яні, залізобетонні, цегляні, глинобитні тощо
10 Огорожі металеві    
11 Огорожі з колючого дроту    
12 Огорожі легкі дерев'яні, сітчасті та ін.    

 

№№
умовн.
знаків
Приклади зображення державного кордону
   
13 Кордон проходить по середені річки, каналу, що зображується однією чи двома лініями, з проміжком між ними до 1 мм, а також по середені дороги, дамби тощо
 
14 Кордон проходить по середені річки, каналу, що зображується двома лініями, з проміжком між ними від 1 мм до 6 мм
 
15 Кордон проходить з однієї сторони лінійного об'єкта по березі річки, озера, каналу тощо.
 
16 Кордон проходить по морю, затоці, озеру, водосховищу, а також по річці чи каналу шириною в масштабі карти 6 мм та більше
 

 
Геодезичні пункти

№№
умовн.
знаків
Назви та характеристики об'єктів Умовні знаки
     
17 Пункти державної геодезичної мережі [9, 11,12]
18 Те саме [9, 11,12]:  
  1) на курганах (2-висота кургану в м)
  2) на скелях-останцях (5-висота скелі-останця в м)
  3) на будівлях
19 Пункти геодезичних мереж згущення та точки знімальної мережі, закріплені на місцевості центрами [10-12]
20 Те саме [10-12]:  
  1) на курганах (1-висота кургану в м)
  2) на скелях-останцях (4-висота скелі-останця в м)
  3) церкви, що є пунктами геодезичних мереж згущення або знімальної мережі
21 Пункти астрономічні [12]
22 Пункти державної висотної мережі:  
  1) марки та репери грунтові (чисельник - позначка центра знака, знаменник - позначка землі)[11,12]
  2) марки та репери скельні (5 - висота скелі-останця в м)
23 Межові знаки, стовпи на межах
 
Структура документу
 

Вступ
 
Кордони, межі та огорожі
 
Приклади зображення державного кордону
 
Геодезичні пункти
 
Населені пункти та окремі будівлі
 
Приклади зображення населених пунктів
 
Промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об'єкти
 
Залізниці та залізничні споруди
 
Автомобільні та грунтові дороги
 
Приклади сполучень умовних знаків дорожньої мережі
 
Гідрографія
 
Об'єкти гідротехнічні та водного транспорту
 
Об'єкти водопостачання
 
Мости та переправи
 
Рельєф

Рослинність:
 
   - деревна
   - чагарникова ...
   - трав'яна
   - культурна

Грунти та мікроформи земної поверхні
 
Болота і солончаки
 
Приклад зображення боліт
 
Приклади поєднання зображень рослинності та грунтів
 
Зразки шрифтів підписів
 
Зразки шрифтів
 
Шкала кольорів фарб, що засто-совуються для друкування карт М1:10000
 
Зразки графіків закладень рельєфу

 
 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт
масштабу 1:10000
, 1:25000 ...
 
Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабу 1:10000, 1:25000 ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua