GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ПОЛОЖЕННЯ
про галузевий державний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 

     Затверджене Наказом Державного комітету архівів України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 71/213 від 6 травня 2009 року.

 
    1. Галузевий державний архів - Державна установа "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (далі - Укркартогеофонд) створено відповідно до статті 26 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", статті 19 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.96 N 661 "Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України".

 
    2. У своїй діяльності Укркартогеофонд керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, Державної служби геодезії, картографії та кадастру (далі - Укргеодезкартографія), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 
    3. З питань організації та методики ведення архівної справи Укркартогеофонд керується наказами Державного комітету архівів України.

 
    4. Укркартогеофонд є державною установою, яка заснована на державній власності.

 
    5. Укркартогеофонд є правонаступником Державного підприємства "Державний картографо-геодезичний фонд України".

 
    6. Укркартогеофонд працює відповідно до річного плану, що затверджується головою Укргеодезкартографії, і звітує перед ним про проведену роботу.

 
    7. Укркартогеофонд здійснює приймання, державний облік, зберігання, систематизацію документів, що утворилися в результаті діяльності Укргеодезкартографії, організацій, підприємств, установ інших галузей та сфер діяльності (далі - організації), які виконують на території України картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні та інші роботи в цій сфері, віднесених експертизою цінності до Національного архівного фонду (далі - НАФ), а також створює умови для їх використання.

 
    8. Укркартогеофонд зберігає документи (далі - профільні документи), які утворилися під час виконання:

    астрономо-геодезичних, гравіметричних, нівелірних робіт, а також обстеження та відновлення пунктів геодезичних та нівелірних мереж;

    картографічних робіт зі створення усього масштабного ряду тематичних карт і планів у будь-яких системах координат, у тому числі робіт, пов'язаних зі зйомкою континентального шельфу і водних об'єктів, державного кордону та ін.;

    аеро- та космозйомочних робіт, які призначені для створення топографічних карт і планів;

    робіт із цифрового картографування;

    робіт із складання і підготовки до видання та видання топографічних карт і планів усього масштабного ряду, а також загальнодержавних, тематичних, довідкових та інших карт і атласів як території України, так і територій інших держав.

 
    9. Основними завданнями Укркартогеофонду є:

    забезпечення умов збереженості документів НАФ;

    ведення державного обліку документів НАФ;

    унесення до НАФ на підставі експертизи цінності профільних документів та комплектування ними своїх архівних фондів;

    комплектування Укркартогеофонду зарубіжними картографічними виданнями;

    комплектування Укркартогеофонду нормативними, нормативно-технічними актами та галузевими стандартами Укргеодезкартографії, їх систематизація та облік;

    ведення банку даних стандартизованих географічних назв території України та зарубіжних країн;

    організаційно-методична допомога по роботі з архівними документами регіональним картографо-геодезичним фондам державних картографо-геодезичних підприємств, які належать до сфери управління Мінприроди;

    створення необхідних умов для користування документами на умовах, визначених Укргеодезкартографією;

    виявлення профільних документів історичної і наукової спадщини України, що перебувають за кордоном, їх повернення або відтворення у копіях;

    робота щодо виявлення та віднесення профільних документів НАФ до унікальних;

    упровадження сучасних досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності Укркартогеофонду.

 
    10. Укркартогеофонд відповідно до покладених на нього завдань:

    здійснює централізований збір, облік та збереження профільних документів;

    створює копії для страхового фонду і фонду користування унікальними документами, що зберігаються в Укркартогеофонді, та профільних унікальних документів незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

    проводить підбір та створює копії профільних документів;

    створює довідковий апарат до документів, що зберігаються в Укркартогеофонді, та забезпечує автоматизацію інформаційно-пошукових процесів;

    веде державний облік профільних документів НАФ незалежно від форми власності на них, здійснює контроль за їх збереженістю, обліком та використанням;

    організовує роботу, пов'язану з внесенням документів до НАФ або вилученням документів з нього, незалежно від форми власності на них;

    здійснює роботу з комплектування топографо-геодезичною та картографічною інформацією, що надходить від державних підприємств, які належать до сфери управління Мінприроди, та організацій інших галузей та сфер діяльності;

    визначає профільні джерела формування НАФ та складає відповідні списки згідно з методикою Держкомархіву;

    складає анотовані переліки профільних унікальних документів НАФ, готує пропозиції про внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання;

    розробляє у межах своєї компетенції методичні документи з профільних питань;

    здійснює грошову оцінку документів НАФ, що зберігаються в Укркартогеофонді, та на запити замовників - власників документів НАФ;

    проводить роботу з вивчення існуючої державної астрономо-геодезичної основи на території України та моніторинг картографічної вивченості місцевості;

    проводить експертизу технічних проектів і програм (проектно-кошторисної документації) на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету топографо-геодезичними та картографічними підприємствами, які належать до сфери управління Мінприроди;

    здійснює редакційно-контрольну перевірку видавничих оригіналів топографічних карт всіх масштабів і карт відкритого користування, які виготовляються за рахунок коштів державного бюджету;

    організовує ведення чергової карти для забезпечення своєчасного і точного зображення на створюваних картах політико-адміністративних та географічних елементів, а також адміністративних і державних кордонів України та іноземних держав;

    забезпечує в межах своєї компетенції охорону відомостей та збереження документів, що становлять державну таємницю;

    організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі.

 
    11. Укркартогеофонд має право:

    одержувати на зберігання від державних підприємств, які належать до сфери управління Мінприроди та організацій інших галузей та сфер діяльності, профільні документи;

    надавати в межах своїх повноважень державним підприємствам, які належать до сфери управління Мінприроди, роз'яснення правил та вимог щодо забезпечення збереженості профільних документів;

    вимагати від власника документів, від часу створення яких минуло понад 50 років або якщо власники документів мають намір здійснити їх відчуження чи вивезення за межі України, повідомити Укркартогеофонд з метою вирішення питання про проведення експертизи цінності цих документів;

    порушувати в порядку, установленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності користувачів документами НАФ та інших осіб, винних у порушенні законодавства про НАФ та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику інформації НАФ або уповноваженій ним особі;

    обмежувати в установленому порядку доступ до документів НАФ, що зберігаються в Укркартогеофонді;

    скликати в установленому порядку наради з питань, що входять до компетенції Укркартогеофонду;

    у межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства України видавати накази, забезпечувати та контролювати їх виконання.

 
    12. Обов'язки Укркартогеофонду:

    забезпечувати формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду України;

    здійснювати ефективне та раціональне використання державного майна;

    забезпечувати своєчасність сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів) згідно з чинним законодавством;

    створювати відповідні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці та техніки безпеки;

    забезпечувати виконання нормативно-правових актів з питань охорони державних таємниць;

    забезпечувати здійснення діяльності в межах кошторису на утримання Укркартогеофонду, затвердженого Укргеодезкартографією;

    здійснювати бухгалтерський, податковий обліки та вести фінансову і статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства;

    директор Укркартогеофонду та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку, фінансової та статистичної звітності.

 
    13. Юридичний статус Укркартогеофонду:

    Укркартогеофонд є юридичною особою і має статус державної бюджетної неприбуткової установи з державною формою власності. Права та обов'язки юридичної особи Укркартогеофонд набуває з дня його державної реєстрації;

    Укркартогеофонд веде самостійний баланс, має рахунки, печатку зі своїм найменуванням;

    витрати на утримання Укркартогеофонду забезпечуються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті для Мінприроди на виконання топографо-геодезичних робіт;

    витрати на утримання Укркартогеофонду здійснюються в межах кошторису, погодженого з Укргеодезкартографією;

    Укркартогеофонд ліквідується за рішенням Кабінету Міністрів України.

 
    14. Управління Укркартогеофондом здійснює директор.

 
    15. Директор призначається Мінприроди за поданням Укргеодезкартографії шляхом укладання з ним контракту.

 
    16. Директор Укркартогеофонду має двох заступників.

 
    17. Директор Укркартогеофонду:

    здійснює керівництво діяльністю Укркартогеофонду, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Укркартогеофонд завдань, визначає функціональні обов'язки своїх заступників і керівників структурних підрозділів Укркартогеофонду;

    несе персональну відповідальність за діяльність Укркартогеофонду;

    здійснює постійний контроль із забезпечення охорони державної таємниці;

    самостійно вирішує питання діяльності Укркартогеофонду, за винятком тих, що віднесені до компетенції Мінприроди, Укргеодезкартографії;

    діє від імені Укркартогеофонду, представляє його інтереси в усіх установах, на підприємствах, в організаціях, банківських установах і судових органах;

    розпоряджається коштами Укркартогеофонду відповідно до чинного законодавства;

    укладає договори, видає довіреності, відкриває та закриває рахунки, має право підпису розрахункових документів;

    несе персональну відповідальність за формування та виконання відповідних фінансових планів - кошторисів установи;

    несе персональну відповідальність за складання кошторису та плану асигнувань Укркартогеофонду;

    подає кошторис та план асигнувань Укркартогеофонду на затвердження голові Укргеодезкартографії;

    затверджує структуру та штатний розпис Укркартогеофонду за погодженням з головою Укргеодезкартографії;

    уживає заходів щодо удосконалення структури Укркартогеофонду;

    за погодженням з головою Укргеодезкартографії визначає форми і системи оплати праці інших осіб, які залучаються до роботи в Укркартогеофонді;

    призначає на посади і звільняє з посад заступників директора Укркартогеофонду та головного бухгалтера за погодженням з головою Укргеодезкартографії;

    призначає та звільняє працівників Укркартогеофонду;

    відповідно до законодавства видає накази, розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Укркартогеофонду, та контролює їх виконання.

 
    18. Оплата праці працівників Укркартогеофонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 
Інші документи
 
Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України, Постанова КМУ №661 від 20.06.96 р.
 
Положення про порядок надход-ження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:  1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua